دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

دستورالعمل: 200/8073 تاریخ دستورالعمل: 1392/04/31

شماره دستورالعمل: ص/8037/200

تاریخ دستورالعمل: 1392/04/31

مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استان…

موضوع

مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بدینوسیله اعلام می دارد:

1- به موجب ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/88، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند.

2- بر اساس بند(ط) ماده 4 قانون بودجه سال 1389، بند(چ) ماده 1 قانون بودجه سال 1390 و جزء 8-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در اجرای مواد(39)و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذیحساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود.از این رو شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو می بایست کلیه دریافتی ها بابت حق انشعاب و فروش داخلی حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات تولیدی را مستقیما به حساب خزانه واریز نمایند، تا معدل بهای حامل های انرژی، قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها(سهم شرکت)به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذیربط نزد خزانه واریز و بقیه(درآمد هدفمندسازی یارانه ها) نیز به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود.

3- به موجب قانون استفساریه ماده 12قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 6/10/90،وجوه دریافتی بابت حق انشعاب ها جزو منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها محسوب نمی گردد. لیکن به موجب قانون استفساریه مصوب 6/8/77، به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی باشد.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو می بایست دریافتی های اشاره شده در بند(2) فوق را با رعایت قوانین مربوطه به حساب خزانه واریز نمایند، در این صورت مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان درآمد فروش شرکتهای مذکور در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت های مذکور محاسبه نمی گردد و می بایست به عنوان درآمد هدفمندی یارانه ها به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی منظور شود. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط در خصوص شرکتهای مورد نظری که از بابت مابه التفاوت قیمت فروش حامل انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها،حساب خاصی به نامه سهم هدفمندسازی یارانه ها نگهداری می نمایند، همچنین شرکتهایی که از این بابت حساب مستقلی ندارند و از طریق برگشت حساب درآمد فروش اقدام به شناسایی سهم هدفمندسازی یارانـه ها می نمایند، ضـمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجه بـه حسابهای بانکی تعـیین شـده بـرابر مـقررات اقـدام نمایند.

بـدیـهـی است کل درآمـدحاصل از فروش سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سهم شرکت های مذکور مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *