بخشنامه شماره 30/5/2359/23065 تاریخ 1368/07/10

*قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ

*قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ


 

شماره: 23065/ 2359/5/30
تاریخ: 10/07/1368
پیوست:
 
اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی وتبصره ذیل ماده مزبور و چگونگی ارتباط آن باتبصره ماده 203و ماده  208قانون مذکور سوالاتی مطرح میشود ، لذا بمنظور ایجاد هماهنگی نکات زیر متذکر میگردد: 1 – در مواردیکه برگ تشخیص مالیات به شخص مودی و یا طبق مقررات قسمت اخیر ماده  203قانون مذکور به بستگان یامستخدمین او ابلاغ شده باشد ومودی ظرف مدت 30 روز ازتاریخ ابلاغ کتبا” به آن اعتراض ننموده و یا درهمین مدت به ممیزکل مربوطه مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی میباشد. 2 – چنانچه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ذیل ماده 203و یا ماده 208 قانون فوق الذکر بصورت قانونی ویادرج درروزنامه ابلاغ گردد و مودی ظرف 30 روز مقرر کتبا”اعتراض نکرده و یا به ممیزکل مربوط مراجعه ننماید درحکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود که دراینصورت و همچنین درمواردیکه مودی ظرف 30 روز به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امربرای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مقتضی است مراتب راجهت اتخاذ رویه واحد وحسن جریان امور به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تابرآن اساس اقدام لازم بعمل آورند.
 
 
 احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
ماده 203 ـ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود ا…
ماده 208 ـ در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر…
ماده 239 – در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به م…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید