قراردادهای منعقده طرح مسکن

قراردادهای منعقده طرح مسکن


 

 

 

 

 

 
شماره: ۱۶۹۴۶۷/ت۴۷۲۶۷هـ
تاریخ:۲۸/۰۸/۱۳۹۰
پیوست:
 
 
وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
 
وزیـران عـضو کـارگروه مـسکن بـه اسـتناد اصـل یکـصد و بیـست و هـشتم قـانون اسـاسی جـمهوری اسـلامی ایـران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند:
 
۱- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)مشمول موضوع ماده (۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده(۵۹) قانون یاد شده معاف می باشند.
 
۲- قراردادهای مزبور مطابق ماده(۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.
 
۳- قـراردادهـای فـوق از مـالیات بـر ارزش افـزوده بـه استـثنای مـالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت(مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.
 
این تصویب نامه در تاریخ۲۱/۸/۱۳۹۰     به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
  
 
 
 (تصویبنامه شماره۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷هـ مورخ۲۸/۰۱/۹۱ جایگزین تصویبنامه فوق گردیده است)
محمدرضا رحیمی
                               معان اول رئیس جمهور
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi