قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال1388لغایت تابستان سال1390 شرکتهای تعاونی مصرف

قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال۱۳۸۸لغایت تابستان سال۱۳۹۰ شرکتهای تعاونی مصرف


 شماره:۴۸۶۷/۲۰۰

تاریخ:۰۸/۰۳/۱۳۹۱

پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۱۱
۹۱
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
  
 
مخاطبین اصلی/ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهرواستان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افروده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال۱۳۸۸لغایت تابستان سال۱۳۹۰ شرکتهای تعاونی مصرف
باتوجه به درخواست شماره ۱۵۱۹مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی و پیرو بخشنامه شماره ۹۴۷۹۲/۲۰۰مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۹، موضوع رسیدگی به مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مصرف بر اساس خود اظهاری برای دوره های پاییز ۱۳۸۷لغایت تابستان سال ۱۳۸۸ وبه منظور تسهیل فرایندهای اجرای نظام مالیات بر ارزش افروده و تکریم ارباب رجوع و وحدت رویه مقرر می دارد:
شرکت های تعاونی مصرف محلی در صورت رعایت موارد ذیل، مشمول رسیدگی براساس خود اظهاری برای دوره های پاییز سال ۱۳۸۸لغایت تابستان سال۱۳۹۰ خواهند بود.
۱- مفاد بخشنامه شماره۹۴۷۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۹برای دوره های پاییز سال۱۳۸۷لغایت تابستان سال ۱۳۸۸ را رعایت نموده باشند.
 
۲- در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی دوره های پاییز سال ۸۸ لغایت تابستان سال ۱۳۹۰را در مهلت مقرر تسلیم نموده و در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزودهثبت شده باشد.
 
۳- حجم عمده (حداقل۷۰%) خرید مشمول مالیات و عوارض ارزش افروده خود را از اتحادیه تعاونی های مصرف خریداری کرده باشند.
 
۴- مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب های فروش صادره توسط اتحادیه تعاونی مصرف را پرداخت نموده باشند.
 
۵- اظهار نامه های مالیاتی خود را متضمن ابراز صحیح خرید و فروش تسلیم نموده باشند.
 
بنا بر این مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی:
الف) صرفا اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده دوره های پاییز سال۱۳۸۸لغایت تابستان سال۱۳۹۰ شرکتهای تعاونی مصرف محلی که شرایط فوق الذکر را دارا می باشند را بر اساس خود اظهاری مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهای تعاونی یاد شده نهایی نمایند.
ب) رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی سایر دوره های شرکتهای تعاونی مصرف محلی را مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررات و قوانین مرتبط انجام و در صورتی که شرکتهای تعاونی یاد شده از اول سال۱۳۹۱مقررات ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده (صدور صورتحساب و رسیدهای صندوق فروش و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده) را رعایت ننمایند از ارائه تسهیلات موضوع ماده(۳۳)قانون در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیات و عوارض برای دوره یا دوره های مالیاتی مربوط خودداری گردد.
ضمنا پرونده مالیاتی هر یک از دوره های مالیاتی مشمول این دستورالعمل که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد،از شمول این دستورالعمل خارج و مطابق مقررات مربوطه و پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی اقدام خواهد شد.
مدیران کل امور مالیاتی مسولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار خواهند بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۹- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معا…
 ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲)،(۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مص…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi