قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم


شماره:۵۰۱۲۹/۲۱۰

تاریخ: ۱۰/۰۴/۱۳۸۸

پیوست:
 
 
بخشنامه
 
۰۲۵
۸۸
۲۴۷
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مـصـوب اسـفنـد مـاه ۱۳۶۶ و اصـلاحـات بعـدی آن کـه در جـلسـه مـورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۸ منتشر شده است و با توجه به ماده(۲)قانون مدنی از تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ لازم الاجرا می باشد، به پیوست ابلاغ می گردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی *         2- خارجی*
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
تاریخ اجراء:پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور
مدت اجراء:نا محدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه منسوخ:-
 
 
 
شماره:۵۱۵۲۰
تاریخ: ۲۵/۰۳/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۱۱۲/۲۷۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
 
شماره:۱۲۱۱۲/۲۷۸
تاریخ: ۰۹/۰۳/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
 
 
علی لاریجانی
 
 
 
 
شماره: ۱۲۱۱۲/۲۷۸
تاریخ: ۰۹/۰۳/۱۳۸۸
پیوست:
 
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷)
به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
 
ماده واحده- متن زیر به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
مـاده ۲۴۷- آراء هیـأتـهای حـل اخـتلاف مـالیاتی بـدوی قطـعی و لازم الاجـراء اسـت. مـگر اینـکه ظرف مـدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.
تبصره۱- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.
تبصره۲- نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.
تبصره۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
تبصره۴- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
تبصره۶- در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماده یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
 
علی لاریجانی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس <b…< td=””>
</b…<>
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
3 1 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi