بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

فعالیت گچ بری پیش ساخته

شماره:50177/172/211

تاریخ:09/10/1385

فعالیت گچ بری پیش ساخته


شماره:50177/172/211

تاریخ:09/10/1385

پیوست: دارد
 
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
 
 
پیـرو بخـشنامه های شـماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/1372 و 220/775-211 مورخ 25/1/82 و 4058/936-211 مورخ 20/3/83 و تصویر نامه شـمـاره 854/121 مــورخ 26/1/85 سـازمـان صـنایع دسـتی ایـران کـه در پـی اسـتعـلام شماره 23036/3918-211 مورخ 27/12/84 (تصویر پیوست)واصل گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 شماره:23036/3918/211
تاریخ:27/12/1384
پیوست:
 
 
مدیر عامل محترم سازمان صنایع دستی ایران
 
احتراما، با عنایت به فعالیتهای مذکور در بند(گ) نامه شماره 7771/1/110 مورخ 29/11/81 آن سازمان خواهشمند است اعلام فرمائید اشخاصی که در ارتباط با تولید انواع قطعات گچی اصطلاحا(گچ بری پیش ساخته) فعالیت می نمایند مصنوعات و تولیدات افراد مورد نظر نیز جزء صنایع دستی مورد اشاره در بند یاد شده « گچ بری» تلقی می گردد یا خیر.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
شماره: 29502/2556/5/30
تاریخ: 20/06/1372
پیوست:
 
بپیوست تصاویر فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی کشور همراه با تعاریف و ویژگیها و طبقه بندی صنایع مذکور ، واصله ازسازمان صنایع دستی ایران به لحاظ ارتباط با ماده 142قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن ، مصوب 7/2/1371 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
 
 احمد حسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 
 
 
شماره: 220/775/211
تاریخ: 25/01/1382
پیوست:
  
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
  
پیرو بخشنامه شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/72 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبائی 123 رشته از صـنایـع دسـتی کشـور هـمراه با تعـاریف ، ویـژگی هـا و طـبقـه بنـدی صنـایع مـذکور واصـله از سـازمـان صـنایع دسـتی ایـران ، تصـویر نامه شماره 7771/1/110 مورخ 29/11/81 سازمان مزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته های صنایع موصوف که در فهرست فوق الذکر لحاظ نشده است ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
 محمد قاسم پناهی
 معاون فنی و حقوقی
 
شماره:4058/936/211
تاریخ:20/03/1383
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان 
دفتر فنی مالیاتی  
اداره کل 
هیأت عالی انتظامی
دفتر  
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر 
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی 
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
 
پیرو بخشنامه شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/1372 و220/775-211 مورخ 25/1/1382 و ضمایم مربوط به تصویر نامه شماره 4302/1/110 مورخ 4/3/1383 سازمان صنایع دستی ایران که به موجب آن رفوگری فرش ورنگرزی سنتی (گیاهی) نیز جزء رشته های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
                                                                                            
محمد قاسم پناهی 
معاون فنی وحقوقی
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 142 – درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *