قوانین وابسته مالیاتی, نمونه ای از آرا شعب

فعالیت انتفاعی صندوق قرض الحسنه موضوع بند ب ماده 105- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/7934 تاریخ 1382/10/30

فعالیت انتفاعی صندوق قرض الحسنه موضوع بند ب ماده 105- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین


نمونه آرای شعب

شماره: 7934/201

تاریخ:30/10/1382

پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1019/4-12/9/81
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 76
شماره حوزه مالیاتی: 0152
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 5/4/82
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3827-201-6/5/82
 
خلاصه واخواهی: مهمترین مورد که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر در خصوص آن در آراء صادره کوچکترین اظهارنظری ننموده اند عدم معرفی ناظر از طرف اداره دارائی جهت رسیدگی واظهارنظر به حسابهای صندوق مذکور که یک موسسه عام المنفعه غیر انتفاعی است می باشد این عدم معرفی ناظر که یکی از ارکان رسیدگی است، موجب گردیده که بقیه رفتار ومحاسبات وبرخوردهای حوزه مالیاتی به طور کلی مغایر قوانین ومقررات واساسنامه صندوق ونادیده گرفتن غیرانتفاعی بودن صندوق باشد، هرچند پس از اجرای قرار رسیدگی مجدد، مجری قرار زیان صندوق را صریحا اعلام وپذیرفته است وهیأت حل اختلاف مالیاتی نیز در متن رأی زیان را تأئید نموده ولی متأسفانه این امر صورت نگرفته است ونماینده هیأت حل اختلاف تجدید نظر به صراحت قید نموده که صندوق دارای زیان می باشد ولی مجددا فقط نسبت به تعدیل درآمد اقدام شده است ولذا تقاضای نقض رأی وطرح پرونده در هیأت همعرض را دارد.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده مودی مالیاتی برای سال مورد رسیدگی اظهارنامه مالیاتی تسلیم حوزه مالیاتی ننموده ودر اجرای دعوت حوزه مالیاتی دفاتر واسناد ومدارک به حوزه مذکور ارائه نکرده است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور تحقیق وبررسی پیرامون اعتراض مودی قرار رسیدگی صادر وپس از دریافت گزارش کارشناس مجری قرار که صراحتا اعلام نموده است صندوق در سال مورد رسیدگی دارای فعالیت انتفاعی نبوده وزیان داشته وبا تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است در حالیکه به استناد بند “ب” ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری (غیرانتفاعی) دارای فعالیت انتفاعی بوده ودر جمع فعالیتهای خود سود داشته باشند مشمول مالیات می باشند، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وعدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد.
محمدعلی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
مواد قانونی وابسته
-…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *