فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده


شماره:۱۲۳۱

تاریخ:۲۵/۰۱/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۰۲
۸۸
ماده«۲۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
پیرو بخشنامه شماره ۸۴۷۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۸ و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط  فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ جهت پاسخ به استعلام مودیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:      2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن:۸۳۲۷۱۰۶۸- ۰۲۱، ۸۳۲۷۱۰۷۲- ۰۲۱
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
                                                                                              
                                                                                                شماره:
                                                                                                  تاریخ:
 
«درخواست اسناد و مدارک به منظور رسیدگی به مشمولیت مراحل اول و دوم و سوم ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالیاتی…………….. واحد مالیاتی………………… شماره پرونده…………..
نشانی:………………………………………………….. شماره پستی:………………..        تلفن:…………….
 
نام مودی حقیقی/ حقوقی:……………………..                                         شماره ثبت/ملی……………..
شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاریخ و محل ثبت……………..
نشانی:…………………………………………….. شماره پستی(ده رقمی)……………… تلفن:……………….
 
بـا عـنایـت بـه ایـنکه رسـیـدگـی بـه مـشـمولیت یا عـدم مـشمـولیت آن بنگاه اقتصادی بر اساس درخواست شماره ……………..مورخ ………….. آن بنگاه در جریان می باشد،خواهشمند است دستور فرمائید اسناد و مدارک زیر حسب مورد جهت انطباق با وضعیت آن شرکت/سازمان/ موسسه/… به منظور رسیدگی به درخواست آن بنگاه اقتصادی،در تاریخ ………….. آماده ارائه به اینجانب …………………….که از طرف………………………. مأمور رسیدگی به موضوع گردیده ام باشد:
¨ پروانه( های)کسب/فعالیت/ بهره برداری
¨ روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی
¨ اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶،۱۳۸۵ و ۱۳۸۷
¨ اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸
¨ صورتحساب ها،مدارک و دفاتر سالهای ۱۳۸۷،۱۳۸۶ و ۱۳۸۸
بدیهی است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و همکاری لازم امکان رسیدگی به درخواست آن بنگاه اقتصادی وجود نخواهد داشت.
 
 
نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی……………….. پست سازمانی………………………… مهر و امضاء
 
 
 
توزیع نسخ:      1- مودی                            2- پرونده مودی
                   (1- 16) اسفندماه ۱۳۸۸           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
 
 
                                                                                       شماره:
                                                                                           تاریخ:
 
«عدم برخورداری مودی از شرایط ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالیاتی…………….. واحد مالیاتی………………… شماره پرونده…………..
نشانی:………………………………………………….. شماره پستی:………………..        تلفن:…………….
 
نام مودی حقیقی/ حقوقی:……………………..                                         شماره ثبت/ملی……………..
شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاریخ و محل ثبت……………..
نشانی:…………………………………………….. شماره پستی(ده رقمی)……………… تلفن:……………….
 
بازگشت به نامه شماره…………… مورخ……………… در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند;
بر اساس گزارش شماره………………. مورخ……………… اداره امور مالیاتی………………
¨ به استناد اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی به عمل آمده آن شرکت/سازمان/موسسه /… حائز شرایط ثبت نام مرحله اول،دوم و سوم نمی باشد.
¨ به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک امکان پاسخگوئی به درخواست آن شرکت/ سازمان/ موسسه/… میسر نمی باشد.
 
لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن بنگاه اقتصادی جهت ثبت نام و اجرای قانون در مراحل مذکور بدست آید،حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
 
 
 
نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی……………….. پست سازمانی………………………… مهر و امضاء
 
 
توزیع نسخ:    1- مودی     2- دفتر نظارت برامور اجرایی    3- دفتر توسعه سامانه های مالیات برارزش افزوده      4 – پرونده مودی
 
                   (1- 17) اسفندماه ۱۳۸۸           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
 
 
                                                                                       شماره:
                                                                                           تاریخ:
 
« برخورداری مودی از شرایط مرحله اول ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالیاتی…………….. واحد مالیاتی………………… شماره پرونده…………..
نشانی:………………………………………………….. شماره پستی:………………..        تلفن:…………….
 
نام مودی حقیقی/ حقوقی:……………………..                                         شماره ثبت/ملی……………..
شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاریخ و محل ثبت……………..
نشانی:…………………………………………….. شماره پستی(ده رقمی)……………… تلفن:……………….
 
بازگشت به نامه شماره ………….. مورخ…………. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند;
به استناد گزارش شماره ……………….. مورخ……………………. اداره امور مالیاتی……………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/… حائز شرایط ثبت نام مرحله اول به عنوان:
¨ وارد کننده
¨ صادرکننده
 ¨مجموع فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال ۱۳۸۶
¨ مجموع فروش یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و بالاتر در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ می باشد.
 
بنابراین ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و … از تاریخ ۱/۷/۸۷ اقدام نماید.
 
 
نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی……………….. پست سازمانی………………………… مهر و امضاء
 
 
توزیع نسخ:     1- مودی      2- دفتر نظارت برامور اجرایی       3- دفتر توسعه سامانه های مالیات برارزش افزوده      4 – پرونده مودی
 
                   (1- 18) اسفندماه ۱۳۸۸           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
 
 
 
 
                                                                                       شماره:
                                                                                           تاریخ:
 
« برخورداری مودی از شرایط مرحله دوم ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالیاتی…………….. واحد مالیاتی………………… شماره پرونده…………..
نشانی:………………………………………………….. شماره پستی:………………..        تلفن:…………….
 
نام مودی حقیقی/ حقوقی:……………………..                                         شماره ثبت/ملی……………..
شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاریخ و محل ثبت……………..
نشانی:…………………………………………….. شماره پستی(ده رقمی)……………… تلفن:……………….
 
بازگشت به نامه شماره ………….. مورخ…………. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند;
به استناد گزارش شماره ……………….. مورخ……………………. اداره امور مالیاتی……………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/… حائز شرایط ثبت نام مرحله اولاین نظام مالیاتی نبوده،لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله دوم به عنوان:
¨ کارخانه هـا و واحـدهـای تولـیدی کـه بـرای آنـها جـواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزاتخانه ی ذیربط صادر می شود.
¨ بهره برداران معادن
¨ ارائه دهندگان خدمات حسابرسی،حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات مالی.
¨ حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
¨ ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای.
¨ ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.
¨ صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.
¨ بنکداران،عمده فروش ها،فروشگاه های بزرگ،واسطه های مالی،نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
¨ نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی،اعم از داخلی و خارجی.
¨ موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری- به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند.
¨ موسسات مهندسی و مهندسین مشاور
¨ موسسات تبلیغاتی و بازاریابی
به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۸ می باشد. ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه، تسلیم اظهارنامه و … از تاریخ مذکور اقدام نماید.لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/موسسه/… در مرحله اول ثبت نام بدست آید حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
 
 
نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی……………….. پست سازمانی………………………… مهر و امضاء
 
 
توزیع نسخ:     1- مودی        2- دفتر نظارت برامور اجرایی      3- دفتر توسعه سامانه های مالیات برارزش افزوده       4 – پرونده مودی
  
                   (1- 19) اسفندماه ۱۳۸۸           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                          شماره:
                                                                                           تاریخ:
 
« برخورداری مودی از شرایط مرحله سوم ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالیاتی…………….. واحد مالیاتی………………… شماره پرونده…………..
نشانی:………………………………………………….. شماره پستی:………………..        تلفن:…………….
 
نام مودی حقیقی/ حقوقی:……………………..                                         شماره ثبت/ملی……………..
شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاریخ و محل ثبت……………..
نشانی:…………………………………………….. شماره پستی(ده رقمی)……………… تلفن:……………….
 
بازگشت به نامه شماره ………….. مورخ…………. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند;
به استناد گزارش شماره ……………….. مورخ……………………. اداره امور مالیاتی……………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/… حائز شرایط ثبت نام مرحله اولو دوماین نظام مالیاتی نبوده،لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله سوم به عنوان:
 
¨ فعالان اقتصادی با فرو ش سه میلیارد و بالاتر در سال ۱۳۸۷( به استثنای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای ب و ج ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند).
¨ فعالان اقتصادی با فروش سه میلیارد و بالاتر در سال ۱۳۸۸(به استثنای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای ب و ج ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند)
 
به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۹ می باشد. ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و … از تاریخ مذکور اقدام نماید.لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/ موسسه/… در مرحله اول/ دوم ثبت نام بدست آید حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
 
 
 
نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی……………….. پست سازمانی………………………… مهر و امضاء
 
 
        توزیع نسخ:   1- مودی    2- دفتر نظارت برامور اجرایی        3- دفتر توسعه سامانه های مالیات برارزش افزوده           4 – پرونده مودی
 
                                      (1- 20) اسفندماه ۱۳۸۸           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
 
 
 
 
شماره:۸۴۷۰
تاریخ:۰۸/۰۴/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
 
باسلام
احتراما، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم  رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد:
ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های۳,۲,۱ و یا ۴ پیوست حسب مورد اقدام نمایند.
در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد:
۱. در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مودیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفا در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مودی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود.
۲. ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مودی به شرح بند «۱» فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مودی به شرح زیر اقدام نمایند:
– پروانه(های)کسب/فعالیت/بهره برداری
– روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی)
– اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵(به منظور بررسی روند و میزان معاملات مودی در سنوات گذشته)
– اوراق تشخیص و قطعی(در صورت صدور)مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶
– اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷(به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط)
– بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مودی(حسب مورد)در سالهای ۸۶ و ۸۷
– بازدید از محل(های)فعالیت و کسب مودی(به منظور بررسی موضوع فعالیت مودی)
 
شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودیان، بر اساس فرم نمونه شماره ۴ مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مودی ابلاغ می گردد.
ضمنا در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مودیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مودی ضروری خواهد بود.
 
ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمنا ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد.
 
با تجدید احترام
نادر آریا
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۵- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi