موضوع

عدم شمول معافیت موضوع ماده 141و138- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فلاورجان

عدم شمول معافیت موضوع ماده 141و138- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فلاورجان


نمونه آرای شعب

شماره: 10601/ 4/30

تاریخ: 28/12/1380

پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 2-10/4/80

مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74
شماره حوزه مالیاتی 208923
شماره سرممیزی مالیاتی 20892
اداره: امور اقتصادی و دارائی فلاورجان
تاریخ ابلاغ رای: 8/5/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 4238-4/30- 22/5/80
 
خلاصه واخواهی: 1- از درآمد شرکت در طی سال 74 مبلغ 661 488 495 24 ریال درآمد حاصل از صادرات کنسانتره سرب و کنسانتره روی بوده که به موجب مصوبه 20/12380/ت/17469هـ مورخ 16/11/75 هیات محترم وزیران صادرات دو محصول فوق الذکر در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از صد در صد معافیت موضوع ماده 141 برخوردار بوده لیکن کارشناسان مجری قرار و هیات حل اختلاف تجدید نظر به علت اینکه مصوبه هیات وزیران در سال 75 صادر شده است شرکت را مشمول 50% معافیت دانسته اند در حالیکه شروع برنامه دوم از 1/1/74 لغایت 28/12/78 می باشد و صادرات شرکت در طول برنامه دوم صورت گرفته است بنابراین نظر کارشناس وجاهت قانونی ندارد. 2- شرکت در سال مورد رسیدگی با رعایت قانون بودجه کل کشور،50% سود ویژه خود را جهت توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 اندوخته کرده و در سال 74 کلیه مراحل قانونی اعم از اخذ مجوز لازم در موعد قانونی و مصوبه مجمع عمومی در ارتباط با ذخیره نمودن مبلغ مذکور را طی کرده که این امر مورد تایید کارشناس محترم مجری قرار، قرار گرفته بنابراین حوزه مالیاتی می بایست پس از احراز شرایط نسبت به اعطاء معافیت اقدام و سپس رعایت تبصره یک ماده مذکور را بررسی می نمود بنابراین اظهارنظر کارشناسان و هیات حل اختلاف در این زمینه که می بایست در زمان ایجاد ذخیره مفاد تبصره یک نیز رعایت گردد وجاهت قانونی ندارد لذا تقاضای رسیدگی دارد.
رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:
رای اکثریت:
محتویات پرونده مشعر به آن است که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رابطه با اعتراض مودی مبنی بر عدم اعمال صد درصد معافیت موضوع ماده 141 و نیز عدم پذیرش ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم با استناد به مفاد بند2 گزارش مجریان قرار صادره اوراق شماره 324 لغایت 341 مضبوط در پرونده که در تاریخ 16/2/80 پس از خاتمه مدت مذکور در تبصره ماده 138 ثبت دفتر اداره مربوطه گردیده به لحاظ عدم ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم که حاکی از بهره برداری طرح و توسعه مورد نظر باشد، همچنین عدم ارائه تاییدیه وزارت ذیربط مربوط به هزینه های انجام شده در طرح، ذخیره موضوع ماده 138 قانون نپذیرفته، در رابطه با معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم نیز چون به شرح مندرج در تصویب نامه شماره 20/122780 مورخ 16/11/75 صرفا کالاهای صنعتی صادراتی مشمول صد درصد معافیت موضوع تصویب نامه های شماره 6592/ت 15270هـ مورخ 6/8/74 و شماره 54914/ ت 552 هـ مورخ 22/12/71 بر مبنای سیستم H . S تغییر یافته است. بنابراین صادرات کالاهای مورد رسیدگی که در عملکرد سال 74 مشمول 50% معافیت بوده است برای سال مزبور کماکان می توانند از معافیت اخیرالذکر برخوردار گردند فلذا از حیث مفاد شکایت واصله موجبی برای نقض رای مورد واخواهی که متضمن توجیه و اظهارنظر قانونی نسبت به موارد اختلاف می باشد وارد نبوده رد شکایت اعلام         می گردد.
داریوش آل آقا
غلامعلی آبائی
نظر اقلیت:
اولا،طبق مقررات بند الف ماده 138 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شرط تعیین شده جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در آن بند تحصیل اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط می باشد که در این رابطه مجوز شماره 11133-600 مورخ 13/12/74 در خصوص ذخیره مورد نظر شرکت مودی در سال 74 توسط وزارت معادن و فلزات صادر و صحت آن مورد تایید مجریان قرارهای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر قرار گرفته است(برگهای 214و341 پرونده)
ثانیا، به موجب تصویب نامه شماره 20/123780/ ت 17469هـ مورخ 16/11/75 هیات محترم وزیران،کالاهای صنعتی صادراتی تعرفه های تحت پوشش وزارت معادن و فلزات به شرح فهرست ضمیمه آن در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و …(1/1/74 لغایت 29/12/78) مشمول 100% معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اعلام گردیده است.
نظر به اینکه اجرای مقررات تبصره 1 ماده138 مذکور موکول به سپری شدن مهلت تعیین شده در آن تبصره و پس از انجام رسیدگیهای لازم و استعلام از مراجع ذیصلاح و نهایتا احراز عدم مصرف ذخایر مورد بحث در جهت امور مربوطه به صورت مستند و مستدل بوده و مالیات متعلق به ذخایر مصرف نشده پس از پایان مهلت مقرر به اضافه جرایم مربوطه طبق مقررات تبصره 2ماده 138 و پس از انجام محاسبات لازم با رعایت مفاد بخشنامه شماره3704/1110-4/30 مورخ 3/2/75 قابل مطالبه و وصول می باشد و از طرفی حسب سوابق موجود از جمله نظریه شماره2612-4/30- مورخ 16/3/78 شورای عالی مالیاتی تاریخ اجرای حکم تصویب نامه مذکور حتی در مورد کالاهای صادراتی اضافه شده به فهرست های قبلی نیز از اول سال 73 اعلام گردیده است و رای شماره 2 مورخ 10/4/80 صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر حاکی از توجه و رعایت ترتیبات قانونی و مقررات فوق الذکر نمی باشد لذا از حیث شکوائیه واصله به رای مذکور ایراد وارده بوده و اقلیت به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی یاد شده معتقد به نقض رای مورد واخواهی و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر و صدور رای مقتضی، منطبق با موازین قانونی و مقررات فوق الاشاره می باشد.
روح ا… باباسنگانی
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها