موضوع

عدم رعایت ماده 24 آئین نامه موضوع ماده 225 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرج

عدم رعایت ماده 24 آئین نامه موضوع ماده 225 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرج


 نمونه آرای شعب

شماره: 3393/4/30

تاریخ: 31/4/1381

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 682-15/5/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377،1376 و 1378
شماره حوزه مالیاتی: 6023
شماره سر ممیزی مالیاتی: 602
اداره: امور اقتصادی ودارائی شهرستان کرج
تاریخ ابلاغ رأی: 21/5/1380
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5111/4/30-21/6/1380
 
خلاصه واخواهی: شرکت برای عملکردهای 1376 و 1377 اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده وبرای عملکرد 1378 اظهارنامه به صورت سفید ونانویس ارائه کرده، حوزه مالیاتی درآمد مشمول مالیات را با استفاده ازضریب مالیاتی تعیین وهیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون دلیل اعلام داشته که عوارض شهرداری و آموزش و پرورش از درآمد مشمول مالیات عملکردهای فوق الذکر کسر شود که این امر مورد اعتراض می باشد. به رأی شماره 682 مورخ 15/5/1380 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است)
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی وملاحظه وبررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت ماده 24 آئین نامه موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ونیز به جهت عدم اظهارنظر موجه ومدلل در ضرورت کسر عوارض شهرداری وعوارض آموزش وپرورش، در حالیکه درآمد مشمول مالیات به لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه وحساب سود وزیان سالهای 1376و 1377 وتسلیم اظهارنامه فاقد ترازنامه وحساب سود وزیان برای عملکرد 1378 وهمچنین عدم ارائه دفاتر قانونی واسناد ومدارک که مبین حجم ونوع فعالیت وبالمال سود یا زیان واقعی ناشی از آن باشد، از طریق علی الرأس وبا استفاده از ضریب مالیاتی تعیین گردیده، نقض می گردد تا پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها