موضوع

عدم اجرای بندج تبصره 8 قانون بودجه سال77- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان فارس

عدم اجرای بندج تبصره 8 قانون بودجه سال77- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان فارس


نمونه آرای شعب

شماره: 7746/4/30

تاریخ: 24/09/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1739- 2/11/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377
شماره حوزه مالیاتی 732
شماره سرممیزی مالیاتی73
اداره: کل اموراقتصادی و دارائی استان فارس
تاریخ ابلاغ رای: 11/12/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت 10564-4/30- 21/12/79
 
 
خلاصه واخواهی: مودیان ضمن اعتراض به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اظهار نموده اند مبلغ 230 599 53 ریال به صورت بلا عوض جهت احداث و تکمیل بیمارستان                                 کمک نموده اند که طبق اسناد ارائه شده صرف تکمیل بیمارستان مزبور گردیده و خواستار کسر رقم فوق از درآمد مشمول مالیات سال 1377 خود شده اند که حوزه مالیاتی و نمایندگان محترم کمیسیون بدوی توجه به قانون بودجه سال 1377 به استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم از کسر مبلغ فوق از درآمد مشمول مالیات اینجانبان خودداری نموده اند. لذا خواستار نقض رای و تجدید رسیدگی گردیده اند.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه مودیان به شرح مندرج در برگ رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به قانون بودجه سال 77 خواستار کسر وجوه پرداختی در سال 1377 بابت هزینه احداث بیمارستان                از درآمد مشمول مالیات سال مذکور شده اند و هیئت یاد شده بدون رسیدگی و اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به ادعای مذکور مودیان در مورد قابل کسر بودن هزینه انجام شده از درآمد مشمول مالیات به استناد بند ج تبصره8 قانون بودجه سال 1377 مغایر بخشنامه شماره 3372 مورخ 18/3/77 معاون درآمدهای مالیاتی اقدام به صدور رای نموده است. لذا اعتراض وارد است و این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها