بخشنامه شماره 211/4576/2093 تاریخ 1381/08/11

*ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2

*ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2


شماره: 3988/4456/4/30
تاریخ: 11/02/1375
پیوست:
ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 ماده یک – اشخاص موضوع بندهای 2و4ماده2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند66 واصلاحیه بعدی آن در تهران و هر یک از شهرستانها موظفند وفق قانون ومقررات مربوط فعالیتهای اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت و هر ساله اظهار نامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی خود را تا 4 ماه پس از پایان سال مالی بحوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را با احتساب علی الحسابهای قبلی پرداخت نمایند. ماده دو – نقل وانتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل ( سرقفلی ) مستلزم پرداخت مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 و اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور بوده و در مواردیکه انتقال حق واگذاری محل بموجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد نیز اشخاص مزبور و مسئولین اداره امور آنها موظف به پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات خواهند بود. ماده سه – درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای تجاری ، تولیدی ، یا صنعتی ، بساز و بفروشی ، اجاره املاک و بهره برداری از معادن براساس اظهارنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی به تفکیک هر مورد تعیین و در صورت عدم تسلیم بموقع مدارک مذکور و یا در دفاتر از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد . تبصره – تاخیر تحریر دفاتر در مورد فعالیتهای انجام شده مربوط به سال مالی منتهی به سال 1375 تا سه ماه پس از تصویب و صدور این ضوابط با رعایت سایر مقررات مربوط موجب رد دفاتر نخواهد بود و در مورد سنوات قبل از آن نیز مالیات متعلق بر اساس اسناد و مدارک ابرازی مودی و یا بدست آمده توسط حوزه مالیاتی محاسبه و قابل وصول خواهد بود. ماده چهار – هدایا و کمکهای خیریه و بلاعوض اشخاص با رعایت مقررات آئین نامه اجرائی مربوط و همچنین وجوهات بریه ولی فقیه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور منظور نخواهد شد.
مرتضی محمد خان
وزیر امور اقتصادی و دارائی
مواد قانونی وابسته
ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
2- دس…
ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا …
ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید