ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390

دانلود دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰

نامتاریخ اصلاححجم فایلدانلود
دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰۱۳۹۹/۰۹/۱۹۵۴۵.۳۳ KBدانلود
جدول مشخصات فایل

نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی سال ۱۳۹۰

  1. ضرایب مالیاتی مندرج دربخش اول این مجموعه مربوط بـه تولید،واردات،عمـده فروشـی وخـرده فروشــی میباشــد .همچنــین ضــرایب مالیــاتی فعالیتهــای خــدماتی نظیــر تولیدکننــده اجــرت بگیر،تعمیرکننده ،توزیع کننده،دلال،حق العملکار و…دربخش دوم این مجموعه طبقه بندی گردیـده اند.بدیهی است درمواردی که دربخش اول این مجموعه،صراحتا بـرای فعالیتهـای خـدماتی مـذکور،ضریب مالیاتی خاص تعیین شده باشد ،ضریب مالیاتی مذکور ملاک عمل میباشد.
  1. درمواردیکه هریک ازفعالان اقتصادی تولیدکننده وعمده فروش نسبت به فروش اقلام مزبوردراین مجموعه به صورت خرده فروشی اقدام نمایند،جهت تـشخیص درآمدمـشمول مالیـات ایـن قـسمت ازفعالیت آنان)به استثناء مواردیکه درجدول برای آن ضریب خاص تعیین شده است( ازضرایب مالیاتی خرده فروشی اقلام مزبور استفاده شود،مشروط براینکه ضـرایب مالیـاتی خـرده فروشـی ازضـرایب مالیاتی فعالیتهای مذکور حسب موردکمترنباشد.
  1. نظربه اینکه ضرایب مندرج دربخش اول این مجموعه صرفا نسبت به مبلـغ فـروش قابـل اعمـال میباشد،چنانچه درخصوص فعالیتهای واردکننده،عمده فروشی وخرده فروشی مبلغ فـروش مودیـان مالیاتی مذکور مشخص نبوده و فقط قیمت خرید ویاقیمت تمام شده کالای وارداتـی)کـه باتوجـه بـه قوانین ومقررات مربوطه تعیین شده است( دراختیارباشد ،برای تعیین مبلغ فروش مودیـان یادشـده قیمت مذکورحسب مورد درفرمول زیردرج وسپس اعمال ضریب گردد.

zarib
محاسبه ضریب مالیاتی

  1. درمواردی که ازطرف مراجع دولتی ذیربط برای تولید یا فروش کالایی، نرخ سـود معینی،مـشخص شده است ومراتب رعایت نرخ مذکور توسط مودی طی دوره عملکرد موردنظر به تایید مراجع ذیـربط رسیده باشد،نرخ سودموردنظردرخصوص آن بخش ازفروش ابرازی مندرج دراظهارنامـه مالیـاتی کـه بانرخ مزبور صورت گرفته است، باتشخیص اداره امورمالیاتی ذیربط،به جای ضـریب مالیـاتی منـدرج درجدول قابل اعمال میباشد.
  1. درج کدشناسایی فعالیـت)کداسـتاندارد بـین المللی طبقه بنـدی صـنعتی آیـسیک(درمقابـل هریک ازاقلام وفعالیتهای مندرج درجدول، صرفا به منظور طبقه بندی انواع فعالیتها براساس مشابهت های ساختاری آنها ودرراستای برنامه های مربوط به سیستمهای مکانیزه فرایندهای مالیاتی است وتـا تکمیل کدهای مذکور جهت تعیین ضریب مربوطه قابل استناد نمی باشد.
  1. -۶ضریب مالیاتی تولید انواع کالا به صورت تحویل مواد و قطعات اساسی تولید به تولیـد کننـدگان اجرت بگیر برای تولید انواع کالا بر اساس قرار داد و در قبال پرداخت اجرت سـاخت » اعـم ازنقـدیوغیرنقدی« معادل %۷۵ضریب تولیدکننده آن کالا نسبت به وجوه دریافتی ناشی ازفروش می باشد .

تذکر

چنانچه عملیات تحویل مواد و تحصیل کالای ساخته شده ونیزتحویل وتحصیل انـواع کـالا، در قالب یک فعالیت بازرگانی به صورت معاوضه و یا تهاتر انجام پذیرد معاوضه مزبور عرضه کالا از طـرف هریک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه)حسب مورد بر اساس هریک از ضرایب تولیدکننده , عمده فروش , خرده فروش و یا وارد کننده ( نسبت به بهای روز معاوضه آن کالا مشمول مالیات مـی باشـد. همچنین درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی ناشی از معاوضه ) تفاوت بین ارزش عوضین به بهای روز با مد نظر قرار دادن سرک نقدی ( مطابق تبصره ماده ۱۲۰قانون مالیاتهامحاسبه خواهد شد.
  1. درصورتیکه برای فرایندهای)مراحل(میانی تولیدهریک ازاقلام مندرج دربخش اول ایـن مجموعـه ضریب مالیاتی خاصی تعیین نشده باشد،حـسب مـورد مـشابه ضـریب مالیـاتی تولیدکننده،عمـده فروش،خرده فروش وواردکننده اقلام مذکور خواهدبود.
  1. ضریب مالیاتی صاحبان مشاغل مشمول بندهای الف، ب و ج ماده ۹۵قانون مالیاتهای مستقیم کـه مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده می باشند، به نسبت آن بخش از فروش کالا و خـدمات ابـرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های سال ۱۳۹۰تسلیمی در مهلت مقـرر، بـا کـاهش معادل پانزده درصد) (%۱۵ضریب مندرج در این جدول اعمال گردد.


مثال:

چنانچه ضریب مندرج در جدول شش درصد) (%۶تعیین شده است، به نـسبت میـزان فـروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده، ضریب مزبور برای تعیین درآمـد مـشمول مالیـات معادل %۵/۱اعمال خواهد شد
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi