قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*صدور و تمدید کارت بازرگانی

181

شماره بخشنامه:

6116/37/4024

تاریخ بخشنامه:

1375/02/19

*صدور و تمدید کارت بازرگانی


شماره: 6116/37/4024
تاریخ: 19/02/1375
پیوست:
 
درپاسخ به نامه شماره 172- 5/2/75 باستحضارمیرساند: بموجب ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم صدور یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی وحقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی ازحوزه مالیاتی ذیربط مبنی برپرداخت یاترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد بنابراین حوزه های مالیاتی حسب مقررات ودستورالعمل های صادره درصورت پرداخت یاترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی آماده صدور گواهی لازم در اسرع وقت میباشند.
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *