بخشنامه شماره 61324 تاریخ 1374/10/30

*صدور احکام نمایندگان بند 3

*صدور احکام نمایندگان بند 3


شماره: 61324
تاریخ: 30/10/1374
پیوست:
اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان نظرباینکه بمنظورایجادهماهنگی واتخاذ رویه واحد وجلوگیری از تداخل امور مقرر گردیده احکام نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 جهت شرکت در هیئت های حل اختلاف مالیاتی از سوی اینجانب صادر گردد.لذا بدینوسیله به مدیریت آن اداره کل تفویض اختیار میگردد تا پس از تعیین ومعرفی نمایندگان فوق الذکر از سوی مراجع ذیربط نسبت به صدور حکم آنان جهت شرکت درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی با امضاء خود اقدام نمایند. بدیهی است درغیراین صورت حضور آنان درهیئتهای مزبور واظهارنظر در خصوص پرونده های مالیاتی نافذ نخواهد بود. ضمنا ترتیبی اتخاذنمائید تا نمایندگان مورد بحث از ابتدای سال 1375 با احکام موضوع بخشنامه حاضر در این هیئت ها شرکت نمایند.
داریوش ایرانبدی
معاونت درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
ماد ه 244ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید