شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم

شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم


شماره:۸۴۷۰

تاریخ:۰۸/۰۴/۱۳۸۸

پیوست:دارد
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
 
باسلام
احتراما، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم  رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد:
ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های۳,۲,۱ و یا ۴ پیوست حسب مورد اقدام نمایند.
در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد:
۱. در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مودیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفا در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مودی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود.
۲. ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مودی به شرح بند «۱» فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مودی به شرح زیر اقدام نمایند:
– پروانه(های)کسب/فعالیت/بهره برداری
– روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی)
– اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵(به منظور بررسی روند و میزان معاملات مودی در سنوات گذشته)
– اوراق تشخیص و قطعی(در صورت صدور)مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶
– اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷(به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط)
– بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مودی(حسب مورد)در سالهای ۸۶ و ۸۷
– بازدید از محل(های)فعالیت و کسب مودی(به منظور بررسی موضوع فعالیت مودی)
 
شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودیان، بر اساس فرم نمونه شماره ۴ مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مودی ابلاغ می گردد.
ضمنا در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مودیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مودی ضروری خواهد بود.
 
ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمنا ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد.
 
 
نادر آریا
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
 

 

فرم نمونه شماره (۱)
«برخورداری مودی از شرایط مرحله اول ثبت نام»
 
  
شرکت/ سازمان/موسسه…
 
احتراما، عطف به نامه شماره……………. مورخ…………….. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند;
بر اساس گزارش شماره ……………. مورخ …………… اداره امور مالیاتی …………………………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/موسسه/………………………… با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی…………………… و شماره اقتصادی………………………. به نشانی……………………………………………………….. حائز شرایط ثبت نام مرحله اول به عنوان:
¨ وارد کننده
¨ صادر کننده
¨ مجموع فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال ۱۳۸۶
¨ مجموع فروش یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون ریال و بالاتر در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷
می باشد. بنابراین ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و … از تاریخ ۱/۷/۸۷ اقدام نمایند.
 
 
                                                                                  مدیر کل/ معاون
 
 
 
 
فرم نمونه شماره (۲)
«برخورداری مودی از شرایط مرحله دوم ثبت نام»
 
 
 
شرکت/ سازمان/موسسه…
 
احتراما، عطف به نامه شماره……………. مورخ…………….. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند;
بر اساس گزارش شماره ……………. مورخ …………… اداره امور مالیاتی …………………………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/موسسه/………………………… با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی…………………… و شماره اقتصادی………………………. به نشانی………………………………………………………..حائز شرایط ثبت نام مرحله اول این نظام مالیاتی نبوده، لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله دوم به عنوان:
¨ دارندگان کارت بازرگانی
¨ کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر می شود.
¨ بهره برداری معادن
¨ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات مالی
¨ حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی
¨ ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای
¨ ارائه خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.
¨ صاحبان متلها و هتل های سه ستاره و بالاتر.
¨ بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههای بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
¨ نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی, اعم از داخلی و خارجی.
¨ موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی،دریایی و هوایی باربری- به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند.
¨ موسسات مهندسی و مهندسی مشاور
¨ موسسات تبلیغاتی و بازاریابی
به منظور آموزش و آمادگی جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لذا لازمست نسبت به ثبت نام و شرکت در کلاس های آموزشی، جهت اجرای قانون از تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد اقدام نمائید. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/ موسسه/… در مرحله اول ثبت نام بدست آید حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
 
 
                                                                                  مدیر کل/ معاون
 
 
  
 
فرم نمونه شماره (۳)
« عدم برخورداری مودی از شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام»
 
 
 شرکت/ سازمان/موسسه…
 
احتراما، عطف به نامه شماره……………. مورخ…………….. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند;
بر اساس گزارش شماره ……………. مورخ …………… اداره امور مالیاتی …………………………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/ موسسه/………………………… با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی…………………… و شماره اقتصادی………………………. به نشانی………………………………………………………………….. حائز شرایط ثبت نامه مرحله اول و دوم نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت در این مرحله ثبت نام بدست آید، حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
 
 
                                                                         مدیر کل/ معاون
 
 
 
فرم نمونه شماره (۴)
« عدم امکان پاسخگوئی به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک»
 
  
شرکت/ سازمان/موسسه…
 
احتراما، عطف به نامه شماره……………. مورخ…………….. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند;
بر اساس گـزارش شـماره ………………… مورخ …………… اداره امور مالیاتی ……………………… به لـحـاظ عـدم ارائــه اسـناد و مـدارک امـکـان پـاسـخـگوئی به درخواست  آن شرکت / سازمان/ مـوسسه /……………………… با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی…………………… و شماره اقتصادی ………………. به نشانی…………………………………………………………………..………….. میسر نمی باشد.
لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت بدست آید حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات و به استناد قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از طریق علی الرأس محاسبه و به حیطه وصول درخواهد آمد.
 
 
                                                                                 مدیر کل/ معاون
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۵- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi