شمول مالیات برارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی

شمول مالیات برارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی


 

شماره: ۸۳-۹۳-۲۶۰

تاریخ:  ۲۷-۰۷-۱۳۹۳

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

 

 

 

 

 

۸۳

 

۹۴

 

ماده ۱۲قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

الف

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

 

موضوع

 

شمول مالیات برارزش افزوده بر مکملهای غیر دارویی

 

پیرو بخشنامه­ های شماره ۹۱۵۵مورخ ۵-۷-۱۳۹۰، شماره ۶۱۱۰-۲۶۰/د مورخ ۱۲-۹-۱۳۹۱، شماره ۵۱۷-۲۶۰/د مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۲ ،۱۴۳۶-۲۶۰/د مورخ ۱۷-۴-۹۲، شماره ۲۶۸۵ -۲۶۰/د مورخ ۶-۷-۱۳۹۲ و شماره ۳۳۷۶-۲۶۰/د مورخ ۶-۸-۱۳۹۲، حسب اعلام سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به موجب نامه شماره ۴۴۷۶۲- ۶۶۵ مورخ ۲۵-۴-۱۳۹۳ «صرفا آندسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب ومنتشر می گردد مشمول معافیت از مالیات برارزش افزوده می باشد وفهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذاودارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نخواهدبود.» لذا کلیه مکمل های (غیردارویی) که از تاریخ (۱-۱-۱۳۹۰) لغایت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.

بنابراین ضرورت دارد مأموران مالیاتی درموقع رسیدگی به پرونده های مالیات برارزش افزوده واردکنندگان مکملهای غیرداروئی، این موضوع را مورد توجه قرار داده و در چارچوب مقررات، مالیات وعوارض را با توجه به آخرین نظریه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره ۴۴۷۶۲-۶۶۵مورخ ۲۵-۴-۱۳۹۳) مورد مطالبه قراردهند.  

شایان ذکر اینکه مراتب مذکور به موجب نامه شماره ۴۶۳-۲۶۰/ص مورخ ۶-۵-۱۳۹۳ (تصویر پیوست) برای معاون محترم امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

 

علیرضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

دامنه کاربرد: ۱- داخلی *  ۲-   خارجی   *

 

دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افروده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶

 

تاریخ اجرا :

 

مدت اجرا : نا محدود

 

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ  :فیزیکی

           

 

 

 

 

شماره : ۹۱۵۵

تاریخ :۰۵-۰۷-۱۳۹۰

پیوست : دارد

بخشنامه

 

 

 

۰۴۰

 

۱۳۹۰

 

بند(۹) ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

الف

 

 

 

مخاطبین / ذینفعان

 

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

 

موضوع

 

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

 

پیرو بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱۲۱۳۹۰ با توجه به نظریه شماره ۷۹۳۳۷۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶۶۱۳۹۰ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعلام می نماید ،مشمول بند(۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ مورخ ۱۶۱۲۱۳۸۹ که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد .

با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (۱- ۹) صفحه (۱۵) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد .

 

محمد قاسم پناهی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:

 

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده

 

تاریخ اجراء:۱۱۱۳۹۰

 

مدت اجراء: نامحدود

 

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:فیزیکی

         

 

شماره: ۶۱۱۰ /۲۶۰/د

تاریخ: ۱۲-۰۹–۱۳۹۱

پیوست: دارد

بخشنامه

 

 

 

۰۶۶

 

۱۳۹۱

 

بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

م

 

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

 

موضوع

 

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

 

پیرو بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۵-۷-۱۳۹۰، درراستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷-۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶-۶-۱۳۹۰معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مـشمول بـنـد (۹) ماده (۱۲) قـانــون مـالیات بـر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره ۴۴۷۹۴-۶۶۵ مورخ ۲۱-۵-۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

 

علیرضا طاریبخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

دامنه کاربرد: ۱- داخلی                  2- خارجی

 

مرجع پاسخگوئی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده   تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶

 

تاریخ اجراء: ۰۱-۰۱-۱۳۹۰

 

مدت اجراء: نامحدود

 

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ: فیزیکی

 

بخشنامه های منسوخ:

         

شماره: ۵۱۷ /۲۶۰/د

تاریخ: ۱۵-۰۲-۱۳۹۲

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

 

 

۰۳

 

۹۲

 

بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

الف

 

 

 

مخاطبین

 

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

 

موضوع

 

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

 

پیرو بخشنامه شماره ۶۱۱۰ مورخ ۱۲-۰۹-۱۳۹۱، در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷-۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶-۰۶-۱۳۹۰ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام می‌‌نماید مشمول بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره ۹۸۲۰۸-۶۶۵ مورخ ۰۹-۱۰-۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علیرضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

 

دامنه کاربرد: ۱- داخلی:             ۲- خارجی:

 

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶

 

تـاریـخ اجـراء: ۱-۱-۱۳۹۰

 

مدت اجراء: نامحدود

 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:فیزیکی

         

 

شماره: ۱۴۳۶ /۲۶۰/د

تاریخ:۱۷-۰۴-۱۳۹۲

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

 

 

۰۳۱

 

۹۲

 

بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

الف

 

 

 

 

 

مخاطبین

 

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

 

موضوع

 

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

 

پیرو بخشنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۱، در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷-۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶-۰۶-۱۳۹۰ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می دارد:«ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهـداشت،درمـان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعـلام می نـماید مشمول بـنـد(۹) مـاده (۱۲) قـانـون مـالیات بـر ارزش افـزوده می باشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره ۹۹۸۸۱-۶۶۵ مورخ ۲۹-۰۳-۱۳۹۲وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:۱- داخلی                  2- خارجی

 

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶

 

تـاریـخ اجـراء: ۰۱-۰۱-۱۳۹۰

 

مدت اجراء: نا محدود

 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:فیزیکی

 

بخشنامههای منسوخ: –

         

شماره: ۲۶۸۵ /۲۶۰/د

تاریخ: ۰۶-۰۷-۱۳۹۲

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

 

 

۰۷۰

 

۹۲

 

بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

الف

 

 

 

مخاطبین

 

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

 

موضوع

 

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی

 

 پیرو بخشنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۵۲۱۳۹۲،در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶۶۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(۹)ماده(۱۲)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد”،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره ۲۰۱۲۰۵۶۶۵مورخ۱۰۶۱۳۹۲وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد .

 

علیرضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

 

دامنه کاربرد:۱- داخلی                  2- خارجی

 

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶

 

تـاریـخ اجـراء: ۱۱۱۳۹۰

 

مدت اجراء: نامحدود

 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:فیزیکی

 

بخشنامههای منسوخ: –

         

شماره: ۳۳۷۶ /۲۶۰/د

تاریخ:۰۶-۰۸-۱۳۹۲

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

 

 

۰۸۴

 

۹۲

 

بند(۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

الف

 

 

 

مخاطبین

 

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

 

موضوع

 

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین ها ومکمل های غذایی

 

 پیرو بخشنامه شماره ۲۶۸۵مورخ ۶/۷/۹۲ ،در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷۱۴۲۸۴مورخ ۱۶۶۱۳۹۰معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقرر می دارد:«ویتامینها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مـشمول بند(۹)ماده(۱۲)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»، به پیـوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره ۲۶۰۳۴۹ /۶۶۵ مورخ ۲۳۷۱۳۹۲وزارت بهداشت،درمان وآموزش پـزشکی(درقـالب یـک عـدد لوح فشرده)جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

علیرضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

 

دامنه کاربرد:۱- داخلی                  2- خارجی

 

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶

 

تاریخ اجراء:۱۱۱۳۹۰

 

مدت اجراء: نامحدود

 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ: فیزیکی

 

بخشنامههای منسوخ: –

         

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۲- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
۱- محصولات کشاورزی فرآوری …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi