سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده

سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده


شماره:۳۳۸۲/۲۶۰/د
تاریخ: ۰۶/۰۸/۱۳۹۲
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۸۶
۹۲
ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده
با عنایت به اینکه در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده «سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده» توسط این معاونت طراحی و اجرای آزمایشی با استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی با موفقیت سپری شده است; لذا با توجه به ارائه و تکمیل دوره های آموزش سیستم جدید به کاربران و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی و هماهنگیبه عمل آمده با اداره کل خدمات انفورماتیک بانک ملی ایران، نکات ذیل را یاد آور می شود.
۱. صدور قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده با شناسه قبض و شناسه پرداخت صرفا از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی  www.evat.ir برای مودیان محترم و مأموران مالیاتی امکانپذیر خواهد بود.
۲. مودیان محترم مالیاتی می توانند قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده را با مراجعه به سامانه مذکور صادر و از طریق درگاههای بانک ملی ایران شامل ATM، POS، اینترنت، تلفن بانک، … و یا مراجعه به شعب بانک ملی ایران پرداخت نمایند.
۳. سیستم قبض بانک قدیم از تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۲غیر فعال خواهد شد; بنا بر این از تاریخ تعیین شده استفاده از سیستم قبلی صدور قبض و پرداخت مالیات میسر نمی باشد.
۴. با توجه به مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، قبوض الکترونیکی نقدی صادر شده بابت پرداخت مالیات، عوارض و جرائم از سه رقم آخر به سمت بالا گرد میگردد و اضافه پرداختی مودی درزمان صدور برگ قطعی توسط سیستم محاسبه و اعمال خواهد شد.
۵. لازم است ادارات کل جهت آمادگی بیشتر و رفع مشکلات احتمالی قبل از تاریخ۲۰/۸/۱۳۹۲با استفاده از سیستم مزبور اقدام به ثبت اطلاعات چک ها و تهیه CD حاوی اطلاعات چکهای سررسید شده، منضم به فهرست مشخصات چک ها نموده و به انضمام چکهای مربوطه، به بانک ارسال نمایند. لازم به یادآوری است جهت چکهای مزبور نیاز به صدور قبوض جداگانه نبوده و سیستم برای چکهای مزبور شناسه قبض و شناسه پرداخت تولید مینماید و پس از طی فرآیند وصول مالیات،امکان مشاهده وضعیت وصول چک با کد رهگیری برای مودیان و واحدهای مالیاتی فراهم گردیده است. شایان ذکر است فایل راهنمای سیستم مذکور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، قسمت مدیریت سامانه، منوی قبض بانک قسمت “راهنمای صدور قبوض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض نقدی و غیر نقدی (چک)” در دسترس می باشد.
۶. به منظور رعایت مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، از تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ لازم است سه رقم آخر چکهای رمزدار و تضمینی دریافتی بابت مالیات و عوارض و جرائم و همچنین چکهای صادر شده توسط واحد حسابداری به منظور انتقال بین ادارات کل با ارقام صفر صادر و با رعایت ترتیبا ت مقرر صدور قبض نسبت به وصول آن اقدام گردد.
۷. اصولامودیان مکلفند مالیات وعوارض ارزش افزوده را نقدا پرداخت نمایند،پرداخت غیر نقدی مالیات و عوارض صرفا در شرایط خاص منوط به اخذ موافقت مقامات مجاز ، مطابق فرم تقاضای تقسیط بدهی(پیوست ۱) خواهد بود. پس از ثبت فرم تقاضای تقسیط بدهی در سیستم دبیرخانه اداره امور مالیاتی، مو دیان مالیاتی یا واحد خدمات مودیان با توجه به مجوز تقسیط بر اساس راهنمای سیستم، مشخصات چک های مدت دار را در سیستم ثبت نموده و سپس فرآیند تحویل تا وصول چک توسط واحد خدمات مودیان و واحد حسابداری در سامانه انجام خواهد شد.
تذکر: تقسیط مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفا در موارد خاص با ارائه مستندات لازم و با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود.
۸. مودیان مکلفند برای مالیات و عوارض به تفکیک هر کدام چک صادرنموده و تسلیم واحد خدمات مودیان نمایند، لذا دریافت چک واحد برای مالیات و عوارض مجاز نخواهد بود.
۹. در مواردی که مودیان به هر دلیل امکان بهرهبرداری از سیستم مذکور را ندارند، واحد خدمات مودیان موظفند نسبت به صدور و چاپ قبوض پرداخت نقدی و ثبت اطلاعات چک های صادره حسب مورد اقدام نمایند.
۱۰. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برنامهریزی نمایند تا اطلاعات چکهایی که قبل از اجرای سیستم جهت بدهی مودیان دریافت شده و سررسید آنها از تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ به بعد می باشد تا مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ در سیستم جدید ثبت نمایند. بدین منظور سطح دسترسی واحد خدمات مودیان و حسابداری جهت ثبت مشخصات چکهای صادره فراهم شده است.
۱۱.در صورت درخواست کتبی مودی جهت جایگزین نمودن چکی که هنوز تاریخ سر رسید آن فرا نرسیده است، واحدهای خدمات مودیان مجاز به تغییر یا جایگزینی چکهای قبلی مودیان نمیباشند.در شرایط اضطراری و غیر قابل اجتناب در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر قانونی و مستند به دلایل توجیهی قابل قبول، پس از موافقت اولیه رئیس امور مربوط، لازم است درخواست مودی توسط واحد خدمات مودیان جهت کسب نظر بالاترین مقام اداره کل یا معاونین مجاز در سیستم ثبت ودر صورت موافقت مقام مذکور، تأییدیه به صورت سیستمی برای واحد حسابداری ارسال خواهد شد .در این صورت واحد حسابداری موظف است چک یا چکهای جایگزین را دریافت و در سامانه ثبت نماید.
۱۲. جایگزینی چکهای سررسیدشده و برگشتی امکان پذیر نخواهد بود و مودی موظف است نسبت به پرداخت وجه چک به صورت نقدی اقدام نماید، در غیر اینصورت اداره کل ذیربط در چارجوب مقررات اقدام خواهد نمود.
۱۳. مقتضی است همکارانی که در کارگاه آموزشی مربیگری سامانه مالیات بر ارزش افزوده (سطح یک)در خرداد ماه سال جاری شرکت نمودهاند،آموزش لازم را به همکاران ارزش افزوده ادارات کل ارائه نمایند.
۱۴.مودیان مالیاتی و همکاران محترم در صورت ابهام و هر گونه سوال در خصوص اجرای بخشنامه فوق با شماره تلفنهای ۸۳۲۷۱۰۵۶ ، ۸۳۲۷۱۰۵۵،۸۳۲۷۱۰۳۷،۸۸۹۳۰۲۱۶،۸۳۲۷۱۰۵۱،۸۳۲۷۱۰۳۱و۸۳۲۷۱۰۶۱دفتر توسعه سامانه هاتماس حاصل نمایند.
مسئولیت نظارت و حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل میباشد.
علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد: 1ـ داخلی:    2ـ خارجی: 
مرجع پاسخگویی: دفتر توسعه وتأمین منابع    
تلفن: 83271008 – 021
بخشنامههای منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۳۴- مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها وسایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق ویا سایر وسایل و روشهای ن…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi