بخشنامه های مالیاتی

*زمینهایی که در طرح قرار می گیرند

بخشنامه شماره 30/5/3210/43986 تاریخ 1373/08/24


*زمینهایی که در طرح قرار می گیرند

شماره بخشنامه:30/5/3210/43986

تاریخ بخشنامه:1373/08/24


پیوست:

نظرباینکه درمورد نحوه محاسبه مدت مذکوردر ماده 12 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به اراضی بایری که به عللی ازجمله قرارگرفتن درطرح شهرداری مدتی ازشمول مالیات اراضی بایرخارج وسپس مجددا” مشمول مالیات اراضی بایرشده اند سئوالاتی مطرح وابهاماتی وجوددارد علیهذابمنظورایجاد وحدت رویه واجرای صحیح مقررات متذکرمیگردد درمدتی که برای بایرماندن اینگونه اراضی عذرموجه وجودداشته ویامشمول تسهیلات مقرردر ماده 16 قانون یادشده وتبصره های ذیربط آن بوده است مدت یامهلتی که اراضی مزبورازشمول مالیات اراضی بایرخارج بوده درمحاسبه مالیات اراضی بایرمنظورنخواهدشد بعنوان مثال چنانچه قطعه زمین بایری درنیمه دوم سال 1369 درطرح مصوب شهرداری قرارگرفته ودرپایان سال 1370 ازطرح مزبورخارج شده باشد وارزش معاملاتی این زمین درسنوات 68 لغایت 70 معادل 500000 ریال ودرسنوات 71و72 به ترتیب 550000 و600000 ریال فرض شود،مالیات اراضی بایراین زمین به نحوه زیرمحاسبه خواهدشد. مدت از1/1/68 لغایت 31/6/1369 نرخ ماده 12 ارزش معاملاتی 18× 2 × 500000 مالیات سال 68 ونیمه اول سال 69 15000= ( یکسال ونیم ) 12 × 100 چون ازنیمه دوم سال 69 لغایت سال 1370 درطرح بود،لذادراین مدت مشمول مالیات اراضی بایرنمیباشد. ماه X نرخ 6 × 2 × 550000 مالیات 6 ماهه اول سال 71 5500 = 12 × 100 6 × 4 × 550000 مالیات 6 ماهه دوم سال 71 11000 = 12 × 100 12 × 4 × 600000 مالیات سال 1372 24000 = 12 × 100 جمع مالیات ریال 55500 = 24000 + 11000 + 5500 + 15000 بعبارت دیگرهیچ زمین بایری نباید قبل ازآنکه دوسال تمام مشمول مالیات بنرخ 2% ارزش معاملاتی بشود مشمول مالیات بنرخ 4% ارزش معاملاتی وبهمین ترتیب بنرخ 5% ارزش معاملاتی واقع شود.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *