رفع ابهام از ماده 13 قانون مالیات تعاون ملی

رفع ابهام از ماده ۱۳ قانون مالیات تعاون ملی


 
شماره : ۷۱۹۵/۴/۳۰
مورخ :۲۸/۵/۶۹
 
“رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “
گزارش شماره ۲۳۴۵/۵/۳۰-۲۳/۵/۱۳۶۹دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارجاع آن مقام درجلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۶۹هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مفادگزارش دایربرطرح این مسئله است که اگرباتسلیم فرم مالیاتی موضوع قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۷، قسمتی ازدارائیهادرآن درج نشده باشد،آیاماخذمحاسبه جریمه به میزان ۵۰% موضوع ماده ۱۳قانون مذکورعبارت ازمالیات متعلق به تمامی دارائیهای مشمول مالیات مودی است یااینکه تنهامالیات متعلق به نسبت اقلام کتمان شده اومشمول جریمه مقررخواهدبودهیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس ازشوروبررسی به استنادبند۳ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶بشرح آتی اعلام رای می نماید:
رای اکثریت :
اگرچه انشاماده ۱۳قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی دربادی امر موجب ابهام مطروحه شده است لکن قطع نظرازاینکه فرم خلاف واقع درماده مذکوروسایرموادقانون موصوف تعریف نشده است ،بنابراصل تناسب جرم یا مجازات (جریمه )که درتصویب قوانین همواره موردملاحظه مقنن قرارمی گیرد لذاتردیدی نیست که بین اشخاصی که اصولافرم مالیاتی رادرموعدمقررتسلیم نکرده اندبااشخاصی که فرم مالیاتی رادرموعدمقررتسلیم کرده اندولی درفرم تسلیمی یک یاچندقلم ازاموال مشمول مالیات تعاون ملی برای بازسازی را درج ننموده اندازحیث مبنای محاسبه جریمه تفاوت وجودداردوبااین وصف محل وموجبی برای ابهام باقی نمی ماندونهایتابنابه دلائل فوق مستنبط از ماده موردبحث این است که مراداز”۵۰ درصدجریمه مالیات متعلق “ناظربه مالیات متعلق به مالی است که مشمول مالیات تعاون ملی برای بازسازی بوده ودرفرم تسلیمی قیدنشده است .
علی اکبرسمیعی         علی ظریف گلزار        مجیدمیرهادی
محمدحمیدی            علی اکبرنوربخش        محمدعلی سعیدزاده
“مجموعه قوانین مالیاتی – تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال ۱۳۷۵
انتشارات فرودسی ”                          صفحه ۳۷۱
۱۱
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi