قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*رفع ابهام از مشمولین 10%

20028366 482

*رفع ابهام از مشمولین 10%


 

شماره:24304/1064/5/30
تاریخ: 19/05/1372
پیوست:
 
 چون در تطبیق درآمد حقوق بگیران با مقررات ماده 85و ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحیه آن مصوب 7/12/1371 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی وجود دارد. لذا به منظور رفع مشکل و اجرای صحیح مقررات قانونی متذکر میگردد: هرگاه شخص حقیقی بطور جداگانه وغیرمرتبط با هم در خدمت اشخاص مختلف بوده و درقبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته درآمد حقوق تحصیل نماید هریک از پرداخت کنندگان (کارفرما) جداگانه مکلفند مالیات متعلق به حقوق تخصیصی یا پرداختی مربوط را براساس درآمد مشمول مالیات سالیانه وپس ازکسرمعافیتهای مقرر در فصل سوم از باب سوم قانون و طبق نرخ مقرر در ماده 131 اصلاحی آن محاسبه و کسر و با رعایت سایر مقررات مربوط در موعد مقرر به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند. ضمنا توجه خواهند داشت که ماده 86 قانون درباره پرداخت هائی است که از ناحیه پرداخت کنندگان مقرری ، مزد یا حقوق اصلی صورت نمیگیرد. بعنوان مثال چنانچه شخصی که در استخدام وزارت آموزش و پرورش میباشد, بطور مامور درمدرسه غیرانتفاعی مشغول به کار شده ولکن شخص مذکور از این مدرسه علاوه بر حقوق دریافتی از وزارت متبوع خود،دریافت نماید بنابه مقررات ماده 86 قانون , مالیات متعلق به مبلغ دریافتی از مدرسه عبارت از10% این مبلغ خواهد بود.
 
 
 احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
  ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85)­ این قانون م…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *