نمونه ای از آرا شعب

رعایت مفاد ماده 237 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

نمونه هایی از ارا شعب شماره 30/4/10575 تاریخ 1380/12/28

رعایت مفاد ماده 237 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 10575/4/30

تاریخ: 28/12/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10204- 19/8/80

مربوط به مالیات بردرآمد حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77و78
شماره حوزه مالیاتی 1732
شماره سرممیزی مالیاتی 173
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 10/9/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7879-4/30- 27/9/80
 
 
خلاصه واخواهی:حوزه مالیاتی حقوق به دلایل زیر لیست های تسلیمی حقوق کارکنان شرکت را در موعد مقرر تنظیم و به همراه مالیات متعلقه تسلیم حوزه مالیاتی گردیده مردود دانسته است. 1- به علت عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت که منجر به تعیین مالیات بر درآمد شرکت از طریق علی الرأس گردیده است. 2- عدم پذیرش لیست های تسلیمی به حوزه که مطابق لیست های ارسالی به سازمان بیمه های  اجتماعی  می باشد. 3- حوزه مالیاتی اقدام به تعیین مبالغی به عنوان عیدی و حقوق مدیران نموده بدون اینکه ذکری از نام ایشان شده باشد. 4- حوزه مالیاتی در گزارش خود اذعان نموده که 90% کارکنان شرکت خانمها و کارگران ساده می باشند ولی در محاسبه حقوق ماهیانه برای هر کدام 000 600 ریال حقوق در نظر گرفته شده است. 5- ممیز محترم در گزارش تنظیمی خود توجهی به طرح طبقه بندی مشاغل ننموده است.
تمام این مطالب مفصلا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مطرح گردیده است و تمام مدارک در اختیار کارشناسان محترم مجری قرار گذاشته شده ولی کارشناسان محترم در اجرای قرار سلیقه شخصی خود را دخالت داده اند، لذا نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض می باشد.
رای:شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
به حکایت پرونده امر علاوه بر اینکه افزایش حقوق کارکنان شرکت مودی که لیست آنها هر ماهه تسلیم حوزه مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی گردیده بدون اتکاء به مستندات و مدارک قابل قبول صورت گرفته و نهایتا مطالبه مالیات بابت مابه التفاوت حقوق موجه و قانونی نبوده، حوزه مالیاتی اشخاص مجهول الهویه و بی نام و نشان دیگری را نیز به عنوان حقوق بگیر مودی تعیین و بابت آنها مطالبه مالیات نموده که این اقدام حوزه مالیاتی نیز مغایر مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و برخلاف بخشنامه شماره     64802/ 13043/ 4/30 مورخ 16/11/74 معاون درآمدهای مالیاتی که به تایید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است می باشد. بنابراین و با توجه به اینکه هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون توجه به مقررات قانونی یاد شده صرفا به استناد گزارش مجریان قرار های صادره که فاقد تعیین نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران مجهول الهویه و مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک از آنها و مستندات افزایش حقوق سایر حقوق بگیران بوده و از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد مبادرت به صدور رای نموده اند. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیئت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با در نظر گرفتن مقررات قانونی یاد شده به اظهارات مودی رسیدگی و مبادرت به صدور رای قانونی بنماید.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *