دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل

شماره دستورالعمل: ص/9973/200

تاریخ دستورالعمل: 1392/06/04

رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل

پیرو دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 4/4/1390موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل، به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مذکور مقتضی است ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند:

1- با توجه به شرایط خوداظهاری موضوع دستورالعمل مذکور،حداکثر تا تاریخ 31/6/1392 فهرست مودیانی که مشمول خوداظهاری می باشند به تفکیک بندهای الف،ب و ج ماده 95 ق.م.م احصاء شوند. در اجرای بند 2 دستورالعمل مذکور اظهارنامه های تسلیمی که «ترازنامه و حساب سود و زیان»،«حساب درآمد و هزینه»و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه»آن حسب مورد،کلا به صورت سفید و نانویس و یا صفر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری نخواهد بود. بدیهی است چنانچه هر یک از اقلام فروش، سود یا زیان یا مالیات قابل پرداخت ابراز شده باشد با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.

2- در اجرای ماده 158 ق.م.م از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به شرح فهرست بند یک فوق،برای مودیان موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م تعداد 5% و از بین اظهارنامه های بند الف و ب ماده 95 ق.م.م به تعداد 15% حداکثر تا تاریخ 15/7/1392 با نظر مدیر کل امور مالیاتی از بین پرونده های بزرگ و همچنین پرونده هایی که با توجه به اسناد و مدارک و شواهد و قرائن، میزان مالیات ابرازی آنها با حجم فعالیت مودی مورد نظر تطابق ندارد انتخاب شوند.

3- احکام رسیدگی به پرونده های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی باشند حداکثر تا تاریخ 20/7/1392 صادر گردد.

4- پرونده های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی باشند در چارچوب برنامه زمانبندی حداکثر تا پایان 31/2/1392 مورد رسیدگی قرار گیرند.

5- برگ مالیات قطعی پرونده هایی که مشمول خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند حداکثر تا تاریخ 30/7/1392 صادر و ابلاغ گردد.

6- در خصوص دستورالعمل های خوداظهاری سایر مشاغل از جمله اعضاء سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان،کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران، با توجه به شرایط خوداظهاری هر یک از دستورالعمل های مورد نظر به شرح بندهای فوق حسب مورد اقدام شود.علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء:مطابق دستورالعمل

مدت اجراء:مطابق دستورالعمل

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):

* لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.


شماره: 5765 /200/ص

تاریخ:04/04/1392

پیوست:دستورالعمل

505

92

ماده 158

ممخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتیموضوع

دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال1391و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف،ب و ج مـاده 95 ق.م.م و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده مذکور که در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون با اتحادیه ذیربط توافق نشده باشد را به مرحـلـه اجــراء درآورده اســـت. بنـابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود:

شرایط خوداظهاری:

1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی(دستی) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر قانونی.

2- اظهارنامه مالیاتی شامل«ترازنامه و حساب سود و زیان»،«خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» حسب مورد برای هر یک از مودیان بندهای الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تکمیل شده باشد.

3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد.بدیهی است مودیانی که اظهارنامه خود را به صورت غیر الکترونیکی(دستی) تسلیم نمایند،مالیات ابرازی را بایستی کلا همراه اظهارنامه پرداخت نمایند.

4- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی)مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

5- مـودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1391 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/09/1391 مورد قبول است)

6- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1391 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1390 از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای 1الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.

صاحبان مشاغل

شهر تهران و مراکز استانها

سایر نقاط کشور

صاحبان مشاغل دارای پروانه تولیدی

14%

12%

سایر مشاغل

16%

14%نمونه انتخابی و سایر شرایط:

7- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری حداکثر به میزان 15% (پانزده درصد)آن، انتخاب خواهند شد و مابقی بدون رسیدگی مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی قطعی خواهد بود.

8- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1391، مودیانیکه ظرف 5 سال متوالی(عملکرد سال های 1386 تا 1390) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

9- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

10- مودیانی که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

11- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

12-مبنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مودیان،پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد،خواهدبود.در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *