رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

این دستور العمل طی بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ از طرف سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده است.

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در خصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی و به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می گردد:

حساب تعدیلات سنواتی سود و زیان انباشته طی دوره جاری میتوان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مأمورین مالیاتی میبایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس تعیین می گردد. صحت محاسبات مربوط با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند:

الف) اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده ا اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تأثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی باشد برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر:

۱- اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل در صورت انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به در آمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق على الرأس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتی که بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه ها به نسبت در آمدها با رعایت مقررات تسهیم می شود.

۲-اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف با مشمول مالیات مقطوع نباشد.

ب – اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد
۱- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است.

۲ درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می باشد.

۳-درآمدهای مشمول مالیات مقطوع در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.


(۱) – دادنامه شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء هزینه های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به مراتب اطلاق عبارت به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد؛ در بند الف ۱۰۰ بخشنامه مورد شکایت مغایر بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۴- اقلام مربوط به برگشت هزینه هایی که مودی در دوره مربوط ( سال شناسایی هزینه) ممول معافیت با مشمول مالیات با نرخ صفر بوده است.

ج) در صورتی که سال مورد رسیدگی مشمول مالیات از طریق علی الراس تایین می گردد:

در خصوص حساب

اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تاثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد.

۲-اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است عیناً به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

۳-اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه های مرتبط با اقلام در آمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر این صورت
با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi