دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده


شماره:۱۹۴۴۶

تاریخ:۱۲/۰۸/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
 
 
احتراما پیرو بخشنامه شماره ۵۱۴۶۵/۲۰۰/ص مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ رئیس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان،و در اجرای بند ۵ بخشنامه مذکور، ضمن ارسال نمونه گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی به عملکرد مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده  به شرح زیر اعلام می گردد:
۱. ضروری است پس از اعمال رسیدگی و صدور برگه مطالبه/ استرداد،گروه رسیدگی،نسبت به تکمیل فرم ثبت چکیده رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده(نمونه پیوست) اقدام نمایند;
۲. فرم تکمیل و تائید شده ثبت نتایج رسیدگی بایستی با مراجعه به قسمت ” ثبت چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده” در بخش ” رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده” سامانه اینترنتی، در این بخش ثبت گردد;
۳. پس از ثبت فرم چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اینترنتی،ضروری است با مراجعه به قسمتهای “فهرست خریدهای عمده کالاها و خدمات توسط مودیان مورد رسیدگی” و ” فهرست فروش های عمده کالاها و خدمات توسط مودیان مورد رسیدگی” از بخش “ رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده “، نسبت به ثبت فهرست خلاصه معاملات عمده خرید و فروش مودیان(موضوع فرمهای شماره ۴و۵ پیوست دستورالعمل رسیدگی) در این بخش اقدام نمایند;
۴. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی با دقت کامل نسبت به ثبت اطلاعات مذکور اقدام نمایند چون پس از ثـبت نهـایی، اطلاعات قابل اصلاح و تغییر نبوده و در آمار اطلاعات عملکردی ادارات کل منظور می گردد.
شایان ذکر است دفتر نظارت بر امور اجرائی و دفتر توسعه سامانه های این معاونت آماده ارائه توضیحات و رفع مشکلات احتمالی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.
 
 
نادر آریا
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
 
گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده
 
الف)مودی مورد رسیدگی:
 
اداره کل امور مالیاتی/ مالیات بر ارزش افزوده(محل استقرار پرونده مودی)
 
 
شماره اقتصادی:
 
 
 
         نوع شخصیت                     ¨ حقوقی         ¨ حقیقی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام مودی:(شرکت /فروشگاه/…)
 
نام:(مدیر/مسئول)
 
نام خانوادگی:(مدیر/مسئول)
 
شماره ملی مودی/مدیر
 
 
      کدپستی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ب) اطلاعات دوره مالیاتی مورد رسیدگی:
 
دوره مالیاتی
سال                  فصل
نوع اظهارنامه 
¨  عادی        ¨    سوخت                   ¨ دخانیات
وضعیت ثبت نام مودی
¨ ثبت نام قبل از رسیدگی                                      ¨ عدم ثبت نام تا زمان رسیدگی
وضعیت اظهارنامه مودی
¨ تسلیم در مهلت قانونی           ¨تسلیم در مهلت بخشودگی      ¨ تسلیم خارج از مهلت      ¨عدم تسلیم
مبالغ اظهار شده ¯
مالیات و عوارض متعلقه فروش
(ریال)
اعتبار قابل قبول مالیات و عوارض خرید (ریال)
مانده مالیات و عوارض (ریال)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(¯)ارقام به واحد ریال به دقت،با تفکیک سه رقم، سه رقم درج گردند.
 
 
ج) رسیدگی کنندگان:
 
اداره کل امور مالیاتی /مالیات بر ارزش افزوده(مسئول رسیدگی پرونده)
 
نوع رسیدگی
¨ انفرادی          ¨ گروهی
شماره واحد/گروه مالیاتی
 
مسئول گروه رسیدگی¯¯
 
عضو ۱ گروه رسیدگی ¯¯
 
عضو ۲ گروه رسیدگی ¯¯
 
عضو ۳ گروه رسیدگی ¯¯
 
 
(¯¯) صرفا شماره پرسنلی اعضای گروه رسیدگی درج گردد.
 
 
 
د) نتیجه رسیدگی:
 
درخواست ارائه اسناد و مدارک
شماره درخواست:
تاریخ درخواست :
تاریخ مراجعه:
صورت مجلس ارائه اسناد
شماره:
تاریخ:
تاریخ انجام صورت مجلس:
گزارش رسیدگی
شماره:
تاریخ:
روش تشخیص:¨رسیدگی¨علی الراس
 
 
نتیجه رسیدگی دوره ¯¯¯
مالیات و عوارض متعلقه فروش
(ریال)
اعتبار قابل قبول مالیات و عوارض خرید (ریال)
مانده مالیات و عوارض (ریال)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ مشمولیت و اجرا
تاریخ مشمولیت: 
تاریخ اجرا:
گزارشات حاصل از رسیدگی
تعداد اقلام فروش عمده :
تعداد اقلام خرید عمده:
برگ مطالبه/ استرداد
شماره :
تاریخ:
« این قسمت پس از ابلاغ به مودی تکمیل گردد »
ابلاغ برگه مطالبه/ استرداد
تاریخ:
نوع ابلاغ:   ¨ اصیل(به مودی)             ¨ قانونی
 
(¯¯¯)ارقام به واحد ریال و به دقت، با تفکیک سه رقم سه رقم درج گردند.
 
هـ) تائید گزارش و ثبت در سامانه:
 
تهیه کننده چکیده
مسئول رسیدگی پرونده
رئیس گروه مالیاتی
مسئول ثبت در سامانه
 
نام و نام خانوادگی
 
شماره پرسنلی
 
مهر و امضاء و تاریخ
 
نام و نام خانوادگی
 
شماره پرسنلی
 
مهر و امضاء و تاریخ
 
نام و نام خانوادگی
 
شماره پرسنلی
 
مهر و امضاء و تاریخ
 
نام و نام خانوادگی
 
شماره پرسنلی
 
مهر و امضاء و تاریخ
 
 
 
شماره:۵۱۴۶۵/۲۰۰/ص
تاریخ:۳۰/۰۴/۱۳۸۸
پیوست:
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
 
 
در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه احکام مواد ۲۵ و ۲۶ این قانون،بدین وسیله دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رعایت نکات زیر برای به کار گیری دستورالعمل و تهیه گزارشات رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده ضروری می باشد:
۱. دستورالعمل و گزارش رسیدگی فوق الذکر صرفا برای انجام رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان ۱۳۸۷ و بهار و تابستان ۱۳۸۸،معتبر، می باشد.
 
۲. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در انتخاب پرونده های مودیان جهت رسیدگی،اولویت های تعیین شده مندرج در بند ۳ بخش اختیارات و تکالیف دستورالعمل رسیدگی را به دقت مورد توجه قرار دهند.
 
۳. مدیران کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیبی برنامه ریزی نمایند تا از اول مرداد ماه تا پایان سال جــاری،هـمه مـاهه حـداقل مـعادل تـعداد مـندرج در جدول پیوست این دستورالعمل از پرونده های مودیان مشمول مرحله اول آن اداره کل مورد رسیدگی قرار گیرد. این سهمیه به منزله هدف کمی برنامه عملیاتی ادارات کل امور مالیاتی در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری محسوب می گردد.
ادارات کل مکلفند حداقل ۲۰% از هدف کمی رسیدگی هر ماه را به رسیدگی عملکرد مودیان حوزه عملکرد خود که با وجود مشمولیت در مرحله اول ثبت نام،اقدام به ثبت نام و یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند، اختصاص دهند. بدیهی است تکلیف اخیرالذکر تا زمانی که مودیان مشمول مرحله اول حوزه آن اداره کل که اقدام به ثبت نام یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند شناسایی گردیده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشند،نافذ و جاری خواهد بود.
 
۴. لازم است با توجه به زمان بندی و اولویت های رسیدگی،مقرر گردد از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و تا اطلاع ثانوی صرفا رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان ۱۳۸۷ مودیان توسط مامورین مالیاتی صورت پذیرد.رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان ۸۷ هر مودی،به صورت همزمان(و با یک حکم)صورت خواهد پذیرفت و رسیدگی به دو دوره مالیاتی مذکور یک مودی یک سـهـمیه رسـیدگـی از بـرنامه عملیاتی اداره کل در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردد.بدیهی است با توجه به پیشرفت عملیات رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز و زمستان ۱۳۸۷، تاریخ اجرای رسیدگی در رابطه با پرونده های دوره های مالیاتی بهار و تابستان ۱۳۸۸ متعاقبا اعلام خواهد گردید.
 
۵. پس از تکمیل و تائید گزارش رسیدگی،مامورین مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور،ثبت و ابلاغ “برگه مطالبه/استرداد مالیات و عوارض” به شرح پیوست شماره ۳ دستورالعمل اقدام و بلافاصله نسبت به ثبت خلاصه گزارش مذکور در بخش مربوطه سامانه (که به ترتیبی که متعاقبا توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام خواهد گردید)اقدام نمایند.بدیهی است نتایج رسیدگی که در سامانه ثبت می گردند از معیارهای اصلی ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی در مراحل بعدی محسوب خواهد گردید.
شایان ذکر است دستورالعمل حاضر در پایان رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز ۱۳۸۷ لغایت تابستان ۱۳۸۸،پس از دریافت نظرات ادارات کل امور مالیاتی،مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران،مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی(در حوزه عملکرد خود)خواهد بود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۵- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل …
 ماده ۲۶- در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه ودفاتر …
 ماده ۲۹- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می شود، در صورتی که مودی معترض باشد، می …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi