دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه

دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد ۸۰ وتوافق با اتحادیه


 

 شماره:۵۷۳۳
تاریخ:۰۹/۰۲/۱۳۸۱
پیوست:دارد
 
 
 پیرو همایش هجدهم فروردین ماه سال جاری که با هدف تبیین قانون مالیاتهای مستقیم وشناخت و هماهنگی نسبت به مجموعه قانون جدید ودستیابی به راهکارهای عملیاتی برای اجرای هماهنگ قانون برگزار گردید ، اینک مواردی از اقدامات اجرایی برای  سال ۱۳۸۱را به شرح زیر مقرر می نماید:
۱- با توجه به ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۸۱که اقلام آن ورشدهر یک نسبت به عملکردسال ۱۳۸۰در جدول پیوست (پیوست شماره۱)ارایه گردیده ،سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق این امر که مقارن با سازماندهی جدید دستگاه مالیاتی و تبیین روشهای عملیاتی جدید نیز می باشد با مسئولیت سنگینی مواجه گردیده است .در چنین شرایطی بدون شک تحقق هدف های تعیین شده نیازمند یک برنامه عملیاتی منسجم و کار آمد خواهدبود.لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی بر این اساس برنامه عملیاتی خود را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره ۲) حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه وارایه نمایند.
۲- با توجه به شرایطی که از حیث تقویت بنیه مالی و ایجاد نقدینگی برای بنگاههای اقتصادی بویژه اشخاص حقوقی واز رهگذر اصلاح قانون مالیاتها و کاهش نرخهای مالیاتی فراهم گردیده است لازم است ادارات کل نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی اقدام نموده وبا تصفیه بدهیهای مالیاتی گذشته امکان تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۸۱را فراهم آورند . در این راستا در نظر است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن استقرار سیستم مالیات علی الحساب مشاغل ،نسبت به وصول علی الحساب مالیاتی در مقاطع زمانی کوتاه (ماهانه یا دوماهه) با ارسال صورتحساب اقدام گردد. 
۳- تمهید دیگری که در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۸۱پیش بینی شده است پرداخت مالیات علی الحساب شرکتهای دولتی تحت پوشش وزارت نیرو و وزارت نفت می باشد که بموجب بند”ح “تبصره یک قانون بودجه سال جاری شرکتهای مذکور مکلف به پرداخت علی الحساب ماهانه معادل یک دوازدهم ارقام مالیاتی مندرج در قسمت سوم پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۱گردیده اند. لذا مقرر می نماید ادارات کل ذیربط نسبت به وصول مبالغ مالیات علی الحساب به شرح فوق ودر مقاطع زمانی یاد شده اقدام نمایند.   
۴- به منظور ایجاد انگیزه های لازم در جهت تصفیه حساب های مالیاتی مودیان ونیز برقراری عدالت مالیاتی از طریق بخشودگی جرایمی که تعلق آنها خارج از اختیار و اراده مودی بوده است ، بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را تا سقف بیست میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقیقی و تا سقف یکصد میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقوقی به آقایان مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران کل ادارات مالیاتی تهران تفویض می نماید. لازم است ادارات کل مذکور گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگی فوق را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره ۳) در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور نمایند..  
۵- بنا به اختیا ر حاصل از ماده ۱۶۷قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار تقسیط بدهیهای مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط و تا سقف یکسال به آقایان مدیران کل تفویض می گردد. در مورد مالیات بر ارث در صورتیکه مجموعه داراییها و اموال ، قابلیت تیدیل سریع به نقدینگی را نداشته باشند پرداخت بدهی ظرف مدت مناسبی که حداکثر از ۲سال تجاوز نخواهد کرد تقسیط می گرددمجددا تاکید می گردد که در خصوص مالیات بر شرکتها ومشاعل با توجه به امکان نقدینگی بالقوه ای که از رهگذر تعدیل نرخ ها برای فعالان اقتصادی ایجاد گردیده ،بایستی تمهیدات بکار گرفته شود که حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری تمام یا بخش عمده ای از بدهی های مالیاتی وصول گردد.مقتضی است ادارات کل ، گزارش مربوط به تقسیط بدهیهای مالیاتی را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره ۴)در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.   
   
 6- بمنظور گسترش وتوسعه فرهنگ مالیاتی ،تقویت زمینه های تشخیص مالیات برمبنای خود اظهاری ، کاهش اختلافات مالیاتی و وقفه های زمانی  وصول مالیات وهمچنین ایجاد فرصت های مناسب برای مودیان مالیاتی ،بنا به اختیار حاصل از تبصره ۶ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶اجازه داده می شود هر یک از ادارات کل مالیاتی درآمد مشمول مالیات مودیان را لز طریق توافق با اتحادیه ذیریط و در چار چوب ضوابط مندرج در دستورالعمل پیوست (پیوست شماره ۵) تعیین و مالیات متعلقه را وصول نمایند . ضمن تاکید بر نظارت مستمر واجرای دقیق مفاد دستورالعمل مذکور ،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مالیاتهای متعلقه ، در سال جاری ، به موقع ، وصول وبه حساب درآمدهای مالیاتی کشور منظور گردد.       
 7- در خاتمه مقرر می نماید ، ادارات کل مالیاتی و کلیه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور ، نظارت بر عملکرد واحدها وعناصر تحت پوشش خودرا به عنوان یک امر ضروری ،دایمی و مستمر در برنامه ریزی عملیاتی مد نظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا اثرات این نظارت وکنترل در برخورد با همکاران در هریک از ابعاد تشویقی وتنبیهی محسوس باشد .  
 
 
عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
پیوست :
 
دستورالعمل اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اسفند ماه ۱۳۶۶
 
۱- ادارات کل امور اقتصادی ودارایی استانها وادارات کل مالیاتی تهران ترتیبی اتخاذ نمایند که در فرصت باقیمانده برای مکلفین به تسلیم اظهارنامه مالیاتی (لغایت ۳۱/۰۲/۱۳۸۱) اظهارنامه مالیاتی راجهت درج اطلاعات خواسته شده به مودیان ذیربط ارایه نمایند. 
۲- آن دسته از مودیان مالیات مشاغل که تا پایان مهلت مقرر قانونی (۳۱/۰۲/۱۳۸۱) نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر اقلام درآمد ، هزینه ، (خرید وفروش ) ، سود ابرازی و مالیات متعلقه اقدام نمایند و حداقل معادل ۵۰درصد قطعی عملکرد سال ۱۳۷۹ویا ۴۰درصد مالیات آخرین برگ تشخیص ابلاغ شده را همراه با تسلیم اظهارنامه پرداخت نمایند مشمول مفاد این دستورالعمل خواهندبود .    
۳- پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ،ادارات کل مکلفند فهرست مودیانی را که نسبت به تسلیم اظهارنامه به شرح فوق اقدام نموده اند طی جدولی به شرح پیوست حداکثر تا تاریخ ۱۵/۰۳/۱۳۸۱ در فبال اخذ رسید به اتحادیه مربوط تحویل وخواسته شود ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت ، مودیان مربوط را از حیث درآمدی  ، درجه بندی نموده و جدول مربوط را به اداره کل اعاده نمایند . 
۴- ادارات کل مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که از تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۸۱ لغایت ۱۵/۰۶/۱۳۸۱ با برگزاری نشست های لازم با شرکت نمایندگان بصیر ومطلع معرفی شده از سوی مدیر کل ونمایندگان هر اتحادیه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۰ هر مودی با عنایت به اوضاع واحوال اقتصادی محل ونوع فعالیت ورعایت عدالت مالیاتی اقدام نموده ومراتب توافق خودرا در اظهارنامه مالیاتی مودی درج وامضاءنمایند .
نمایندگان مذکور می توانند نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات سنوات قبل مودی که در مرحله قبل از صدور برگ تشخیص می باشد نیز اقدام و توافق نمایند و در صورت صدور برگ تشخیص برای سنوات قبل که منجر به اعتراض مودی گردیده باشد ،درآمد مشمول مالیات تعیین شده به شرح این دستورالعمل می تواند با انجام تعدیلات لازم مبنای قطعیت پرونده درادارات امور مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار  گیرد .     
۵- در آمد مشمول مالیات تعیین شده به شرح بند ۴ این دستورالعمل درصورت تمکین مودی قطعی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به صدور برگ قطعی مربوط تا پایان مهرماه سال جاری اقدام نموده و در صورت عدم تمکین مودی ویا عدم حصول توافق با نمایندگان اتحادیه ذیربط ، نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری اقدام نمایند. 
۶- مقتضی است ادارات امور مالیاتی نسبت به مطالبه ووصول مانده بدهی عملکرد ۱۳۸۰ تا پایان سال جاری اقدام و مودیان مالیاتی که بابت عملکرد قبل از سال ۱۳۸۰ بدهی مالیاتی دارند چنانچه کلیه مالیاتهای معوقه خود را تا پایان بهمن ماه سال جاری پرداخت نمایند تقاضای بخشودگی جرایم مالیاتی آنان با نظر مساعد بررسی خواهدشد . 
 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۹۱ ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد…
 ماده ۱۶۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…
 ماده ۱۶۳- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی­شود کلا یا ب…
 ماده ۱۰۰ – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi