بخشنامه های مالیاتی

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه

بخشنامه شماره:83208 تاریخ:1387/08/21

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه


 

شماره: 83208
تاریخ: 21/08/1387
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
047
87
175 و 129
ت
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
 
موضوع
دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه
در اجرای تبصره 2 ماده 6آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده(175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده(129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرائی ماده موصوف به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
ماده1: با توجه به جزء 1بند الف ماده 3آئین نامه اجرائی مزبور دریافت وجوه نقد صرفا توسط نیروی مقاومت بسیج مجاز می باشد.
ماده2: افتـتاح حـساب جــاری بانـکـی جـهت واریـز وجـوه نقـد از طرف فـرمانده سـپاه نـاحیـه( نیروی مـقاومت بسـیج) هر مـنطقه و اعلام حساب های مزبور
1-2: اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء کننده می بایست وجوه مزبور را به حساب های تعیین شده واریز و فیش مربوط را به همراه تأییدیه مقام مسئول فوق الذکر حداکثر ظرف مهلت مقرر در ماده 4 این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند.
ماده3: در مواردی که موضوع اهداء، خدمات، کمک های غیر نقدی و یا دارائی های غیر منقول، ماشین آلات، وسائط نقلیه و ……… باشد ارزش آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ اهدا، ارائه خدمات و یا انتقال سند قطعی تعیین و از طریق قبض های رسید وجوه غیر نقدی( قبض اعلام وصول کمک های مردمی که به همین منظور تهیه شده است) حسب مورد تا مبلغ 000/000/5 ریال به تأیید فرمانده سپاه ناحیه( نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و یا فرمانده نیروی انتظامی منطقه و بیش از مبلغ فوق به تأیید فرمانده سپاه هر استان و یا فرمانده نیروی انتظامی استان خواهد رسید.
مـاده4: در اجـرای تـبصره 1 مـاده 6 آئین نامه اجرائی نیروی انتظامی و رده های مقاومت بسیج ضمن ارسال یک نسخه از قبوض دریافت کمکها و هدایا مکلفند فهرست کمک ها و هدایای مزبور و مشخصات هویتی اهداء کنندگان را در هر فصل سال حداکثر ظرف یک ماه پس از فصل مورد نظر به ادارات امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
ماده5: در صورتی که هزینه های انجام شده با رعایت آئین نامه اجرائی مربوط و مفاد این دستورالعمل انجام شده باشد ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجه یا قبض کمک های غیر نقدی( قبض اعلام وصول کمک های مردمی) که حسب مورد به تأیید مقام مسئول ذیربط هم رسیده باشد مکلف به پذیرش هزینه های موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفا برای عملکرد سال پرداخت، اهداء و یا انتقال( به شرح ماده3) خواهند بود.
 
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:        2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:33967793
تاریخ اجراء:اجرای قانون برنامه سوم توسعه
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های ممنسوخ:-
 
 
 
جناب آقای علی حکیم
مدیر کل فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
 
ســلام علیکــم
   با صلوات برمحمد و آل محمد (ص) و با احترام،
بدین وسیله در خصوص دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده6 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 و موضوع ماده 129 قانون مالیاتی سرهنگ پاسدار ابوالفضل هنرور به عنوان نماینده این سپاه جهت هماهنگی و تنظیم دستورالعمل فوق حضورتان معرفی می شوند لذا خواهشمند است همکاری فرمائید.
 
 
قبلا از همکاری و مساعدت شما کمال تشکر را دارد.
 
 
 
فرمانده سپاه محمد رسول ا….(ص) تهران بزرگ
از طرف  سردار سر تیپ دوم پاسدار محمدا……. عراقی
جانشین سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری
 
 
 
شماره: 255500/211
تاریخ: 21/08/1385
پیوست:
 
جناب آقای پناهی
معاون محترم فنی و حقوقی
 
عطف به مرقومه مورخ 16/7/85 هامش نامه شماره 27504/ 2250/232 مورخ 12/7/85 معاونت محترم عملیاتی در خصوص موارد پیشنهادی در تهیه دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 6آئین نامه اجرائی بند الف ماده 175قانون برنامه سوم در ماده 129 تنفیذی قانون برنامه چهارم به استحضار می رساند:
 
در خصوص ماده 1 موضوع در دستورالعمل اصلاح و تبیین گردیده.
در خصوص ماده 3 با توجه به اینکه کلیه کمکهای غیر نقدی می بایست با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین ارزش شود لذا مستثنی نمودن بعضی از موارد لزومی نداشته و موضوع بصورت کلی و حسب مورد در ماده 3 اصلاح و تبیین گردید.
در خصوص ماده 4 نظر به اینکه در آئین نامه به صراحت تکلیفی در خصوص ارائه فهرست کمکهای دریافتی به سازمان امور مالیاتی تعیین نشده و عدم ارایه آن از سوی دریافت کنندگان هدایا باعث تضییع حقوق مودی نخواهد شد. بنابراین صرفا به جهت همکاری نیروی انتظامی و مقاومت بسیج تهیه فهرست هر ماه از سوی آنان به ادارات تابعه این سازمان به نظر مشکلاتی راه به همراه داشته باشد که به همین جهت ارائه فهرست به صورت فصلی پیشنهاد و در ماده 4 تبیین شده است.
 
 
امیرحسن علی حکیم
مدیر کل فنی مالیاتی
 
 
شماره: 27504/ 2250/ 232
تاریخ: 12/07/1385
پیوست:
 
جنا ب آقای پناهی
معاون محترم فنی و حقوقی
 
با سلام
احتراما، عطف به مرقومه مورخ 29/6/85 در خصوص بررسی و اظهار نظر در مورد پیش نویس دستورالعمل اجرایی تبصره 2 ماده 6 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مراتب را به شرح زیر به استحضار می رساند:
ماده1: در این ماده افتتاح حساب جاری بانکی جهت واریز وجوه نقد برای نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج پیش بینی شده است در صورتیکه طبق بند ب ماده 3 آیین نامه اجرایی وجوه نقدی از مصادیق کمک ها برای نیروی انتظامی نمی باشد بلکه به استناد بند الف ماده 3 آئین نامه وجوه نقدی مختص بسیج می باشد .
ماده3: در ماده 3 برای کلیه کمک های غیر نقدی تعیین ارزش آن منوط به اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری گردیده است این امر ممکن است در برخی موارد جزیی و کم اهمیت با اشکال مواجه گردد لذا پیشنهاد می گردد:
1- برای تعیین ارزش کمکهای موضوع بند 4 قسمت الف و بند ب ماده 3 آئین نامه اجرایی در هر صورت منوط به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری گردد.
2- برای سایر کمکها( به استثنای بند4 قسمت الف و بند ب ماده3) جهت رده های مقاومت بسیج کمکهای سالانه تا سقف 000/000/2ریال با نظر مسئول مربوط از 001/000/2 ریال تا 000/000/5 میلیون ریال با تائید فرماندهی منطقه و بالاتر از مبلغ پنج میلیون ریال با تائید بالاترین مقام مسئول آن در نظر گرفته شود.
ماده4: متن زیر به قسمت اول ماده 4 اضافه گردد:
در صورتیکه هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با رعایت آئین نامه اجرایی مربوط و مفاد این دستورالعمل انجام شده باشد ادارات امور مالیاتی با دریافت…….
متن زیر به عنوان یک ماده جداگانه آورده شود:
در اجرای تبصره 2 ماده 6 آئین نامه اجرایی نیروی انتظامی و رده های مقاومت بسیج دریافت کننده کمک و هدایا مکلفند فهرست کمک و هدایای دریافتی هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد به شرح فرم پیوست و به انضمام یک نسخه از قبوض مربوط به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
 
 
محمود شکری
مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *