دستورالعمل شماره 232/611/28206 تاریخ 1387/03/29

دستورالعمل اجرایی ساماندهی منطقه ای هیأت موضوع بند3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل اجرایی ساماندهی منطقه ای هیأت موضوع بند3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم


شماره: 28206/ 611/ 232
تاریخ: 29/03/1387
پیوست:
 
 
دستورالعمل
 
کد:
515
87
97
م
  
مخاطبین/
ذینفعان
اداره کل امور مالیاتی……
امور مالیاتی شهر و استان تهران
موضوع
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین ایجاد وحدت رویه در صدور آراء هیاتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل اجرایی طرح منطقه ای هیاتهای مذکور برای اجرا در منطقه یک شامل ادارات کل امور مالیاتی( شهر تهران، استان تهران، کرج، قزوین، زنجان، قم) به مرکزیت اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ضمن هماهنگی با معاونت عملیاتی اقدامات لازم برابر مقررات دستورالعمل مربوطه به عمل آید.
 
علی اکبر عرب مازار
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “دستورالعمل اجرایی ساماندهی منطقه ای هیأت موضوع بند3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید