*دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 1373 مشاغل

*دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۷۳ مشاغل


 

شماره: ۵۹۳۲
تاریخ: ۰۹/۰۲/۱۳۷۴
پیوست:
 
توافقنامه مورخ ۹/۲/۱۳۷۴ بمنظورگسترش وتوسعه فرهنگ مالیاتی وفراهم نمودن بستروزمینه های تشخیص برمبنای خوداظهاری وکاهش اختلافات مالیاتی ووقفه های زمانی و همچنین کاهش هزینه های وصول وایجاد فرصتهای مناسب برای مودیان محترم وبرقراری تفاهم باآنان ورعایت اصل عدالت مالیاتی وباتوجه به درخواست های شماره ۴۱۳/۳۱/ح مورخ ۲۱/۱/۷۴ و۷۹۴/۲۲۹/ ه مورخ ۳۰/۱/۷۴ مجامع جلسه ای در ساعت ۲/۱ ۸روز شنبه مورخ ۹/۲/۷۴ دروزارت اموراقتصادی و دارائی باحضور هیئت رئیسه محترم مجامع امورصنفی تشکیل و پس ازبحث وبررسی وتبادل نظر پیرامون موضوع و بنابه اختیارات حاصله از تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ۳/۱۲/۶۶ واصللاحیه های بعدی آن بشرح زیراتخاذ تصمیم گردید: الف راجع به ۳۹ صنف موضوع دستورالعمل شماره ۶۹۳۰۶ ۲۴/۱۲/۷۳وزارتی ، دستورالعمل یاد شده عینا”مورد اقدام قرارگیرد۰ ب سایرمودیان مالیاتی مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم درصورتیکه برای عملکرد سال ۱۳۷۳ خودظرف مهلت مقرر(لغایت ۳۱/۲/۷۴)اظهارنامه مالیاتی همراه باتصویرصفحه اول شناسنامه تسلیم و درآمدمشمول مالیات را بشرح زیرابراز ومالیات متعلقه راپرداخت نمایند ازتسهیلات این توافقنامه برخوردارخواهند بود. ۱ -درصورتیکه قطعی بودن مالیات عملکرد سال ۱۳۷۲ بشرح زیرعمل خواهدشد: تا۵۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات پس ازکسربخشودگی باافزایش ۳۰% بیش از۵۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات پس ازکسربخشودگی باافزایش ۴۰% ۲ -درصورتیکه برای عملکرد سنوات ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۲ مودیان برگ تشخیص مالیات صادرگردیده ولی قطعی نشده باشد حسب مورد ابتدا ازطریق توافق باممیزکل و یاطرح درهیئت حل اختلاف مالیاتی بصورت خارج ازنوبت مالیات سنوات مذکور قطعی وسپس طبق بند ۱ اقدام گردد۰ ۳ -درصورتیکه برای عملکرد سال ۱۳۷۰ به بعد برگ تشخیص مالیات صادرنگردیده باشد ابتدا مالیات سنوات لغایت ۱۳۷۲ بشرح زیرقطعی وسپس طبق بند۱ اقدام گردد۰ ۱/۳ مالیات عملکردسال ۱۳۷۰با۱۰%افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکردسال ۱۳۶۹ ۲/۳ مالیات عملکردسال ۱۳۷۱با۲۰%افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکردسال ۱۳۷۰ ۳/۳ مالیات عملکرد سال ۱۳۷۲ تامبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال اصل مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۷۱ باافزایش ۳۵% وبیش از ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تا۲۰۰۰۰۰۰ ریال و بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال باافزایش ۵۰% وبیش از ۵۰۰۰۰۰۰ ریال باافزایش ۶۰% تبصره : ۱) مشمولین بندهای ۲ و۳ درصورتی میتوانندازتسهیلات این توافقنامه استفاده نمایند که نسبت به پرداخت مالیات ویاترتیب پرداخت مالیات متعلق به سنوات فوق الذکر اقدام نمایند۰ تبصره : ۲) درخصوص مودیانیکه علیرغم تسهیلات بعمل آمده وظیفه قانونی خودرا دررابطه باتسلیم اظهارنامه مالیاتی انجام ندهند وهمچنین بمنظوراجرای عدالت مالیاتی مامورین تشخیص ذیربط نسبت به تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۷۳ و سنوات قبل این گونه مودیان با الویت دادن به پرونده های با درآمد بالاترازتاریخ ۱/۳/۱۳۷۳ اقدام نموده ودراسرع وقت به قطعیت رسانیده وبه حیطه وصول در آورند . ضمنا بااین قبیل مودیان درزمینه بخشودگی جرائم وتقسیط مالیات هیچگونه مساعدتی بعمل نخواهد آمد. ج :وزارت اموراقتصادی و دارائی باتوجه به اهمیت موضوع خوداظهاری درآمد ابرازی دراظهارنامه تسلیمی بشرح بند ( ب ) رابه دیده احترام واطمینان نگریسته وآن رابعنوان درآمد قطعی عملکرد سال ۱۳۷۳ تلقی خواهد نمود، مگر آنکه بادستیابی به اسناد ومدارک مثبته مشخص گردد که درآمد واقعی مودی بیشتراز۰۲% از درآمدابرازی وی مغایربوده است دراینصورت امرقطعیت مالیات ازشمول توافق خارج وحوزه های مالیاتی راسا برابر مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات ومطالبه مالیات اقدام خواهند نمود: همچنین درمواردی که براساس قرائن وشواهد مشابه مشخص گردد که اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی واقعی مودی بیش از۲۰% میباشد لازم است باهماهنگی اتحادیه یامجمع ذیربط برابر مقررات نسبت به تعیین درآمدمشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلقه اقدام گردد۰ ضمنا چنانچه به دلایل مستند درآمد مودی درسال عملکرد۷۳ نسبت به سال قبل کاهش فاحش یافته باشداین گونه مودیان میتوانند اظهارنامه عملکرد سال ۷۳ خود راباتوجه به دلایل فوق الذکر درموعد مقرر تسلیم نمایند تاطبق مقررات مورد رسیدگی قرارگیرد۰ د : مودیانی که مالیات مندرج دراظهارنامه عملکردسال ۱۳۷۳ خودرابراساس این توافقنامه نقدا پرداخت نمایند برگ مالیات قطعی ظرف یک ماه صادر و به آنان ابلاغ میگردد، وآن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات ابرازی خود بصورت یکجا نمیباشند چنانچه حداقل ۳۰% آنرا نقدا و بقیه را حداکثر ظرف مدت شش ماه (۳۰/۱۰/۷۴) پرداخت نمایند دراینصورت ظرف یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط برگ مالیات قطعی صادروبه آنان ابلاغ خواهد شد ،مضافاباین که صدور برگ مالیات قطعی درزمانهای مندرج درفوق موکول به ارائه شماره اقتصادی میگردد۰ تبصره : ۱)درصورتیکه کل مالیات ابرازی براساس این توافقنامه تاسررسید مقرر (۳۱/۲/۷۴) پرداخت گردد معادل چهاردرصد آن بعنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی کسر خواهد شد۰ درخاتمه یادآور میگردد اتحادیه های صنفی موظفند واحدهای صنفی خود را درتنظیم وتکمیل اظهارنامه های مالیاتی راهنمائی وارشاد نمایند و درصورت ضرورت کارشناسان حوزه معاونت درآمدهای مالیاتی نیزآمادگی هر گونه همکاری رادارند۰
 
 
محمدعلی خوانساری عتیق – منصورحاجی آخوندیان جلال عجائبی – قاسمعلی شاکری علی اربابی فر – مجتبی آقابیک پور احمد انصاریان – سیدمحسن میرفخرائی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده ۱۰۰ – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi