بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

*دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 1373 مشاغل

بخشنامه شماره 5932 تاریخ 1374/02/09

شماره: 5932

تاریخ: 09/02/1374

*دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 1373 مشاغل


 

شماره: 5932
تاریخ: 09/02/1374
پیوست:
 
توافقنامه مورخ 9/2/1374 بمنظورگسترش وتوسعه فرهنگ مالیاتی وفراهم نمودن بستروزمینه های تشخیص برمبنای خوداظهاری وکاهش اختلافات مالیاتی ووقفه های زمانی و همچنین کاهش هزینه های وصول وایجاد فرصتهای مناسب برای مودیان محترم وبرقراری تفاهم باآنان ورعایت اصل عدالت مالیاتی وباتوجه به درخواست های شماره 413/31/ح مورخ 21/1/74 و794/229/ ه مورخ 30/1/74 مجامع جلسه ای در ساعت 2/1 8روز شنبه مورخ 9/2/74 دروزارت اموراقتصادی و دارائی باحضور هیئت رئیسه محترم مجامع امورصنفی تشکیل و پس ازبحث وبررسی وتبادل نظر پیرامون موضوع و بنابه اختیارات حاصله از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم 3/12/66 واصللاحیه های بعدی آن بشرح زیراتخاذ تصمیم گردید: الف راجع به 39 صنف موضوع دستورالعمل شماره 69306 24/12/73وزارتی ، دستورالعمل یاد شده عینا”مورد اقدام قرارگیرد0 ب سایرمودیان مالیاتی مشمول تبصره 5 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم درصورتیکه برای عملکرد سال 1373 خودظرف مهلت مقرر(لغایت 31/2/74)اظهارنامه مالیاتی همراه باتصویرصفحه اول شناسنامه تسلیم و درآمدمشمول مالیات را بشرح زیرابراز ومالیات متعلقه راپرداخت نمایند ازتسهیلات این توافقنامه برخوردارخواهند بود. 1 -درصورتیکه قطعی بودن مالیات عملکرد سال 1372 بشرح زیرعمل خواهدشد: تا5000000 ریال درآمد مشمول مالیات پس ازکسربخشودگی باافزایش 30% بیش از5000000 ریال درآمد مشمول مالیات پس ازکسربخشودگی باافزایش 40% 2 -درصورتیکه برای عملکرد سنوات 1370 لغایت 1372 مودیان برگ تشخیص مالیات صادرگردیده ولی قطعی نشده باشد حسب مورد ابتدا ازطریق توافق باممیزکل و یاطرح درهیئت حل اختلاف مالیاتی بصورت خارج ازنوبت مالیات سنوات مذکور قطعی وسپس طبق بند 1 اقدام گردد0 3 -درصورتیکه برای عملکرد سال 1370 به بعد برگ تشخیص مالیات صادرنگردیده باشد ابتدا مالیات سنوات لغایت 1372 بشرح زیرقطعی وسپس طبق بند1 اقدام گردد0 1/3 مالیات عملکردسال 1370با10%افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکردسال 1369 2/3 مالیات عملکردسال 1371با20%افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکردسال 1370 3/3 مالیات عملکرد سال 1372 تامبلغ 1000000 ریال اصل مالیات قطعی شده عملکرد سال 1371 باافزایش 35% وبیش از 1000000 ریال تا2000000 ریال و بیش از 2000000 ریال تا 5000000 ریال باافزایش 50% وبیش از 5000000 ریال باافزایش 60% تبصره : 1) مشمولین بندهای 2 و3 درصورتی میتوانندازتسهیلات این توافقنامه استفاده نمایند که نسبت به پرداخت مالیات ویاترتیب پرداخت مالیات متعلق به سنوات فوق الذکر اقدام نمایند0 تبصره : 2) درخصوص مودیانیکه علیرغم تسهیلات بعمل آمده وظیفه قانونی خودرا دررابطه باتسلیم اظهارنامه مالیاتی انجام ندهند وهمچنین بمنظوراجرای عدالت مالیاتی مامورین تشخیص ذیربط نسبت به تشخیص مالیات عملکرد سال 1373 و سنوات قبل این گونه مودیان با الویت دادن به پرونده های با درآمد بالاترازتاریخ 1/3/1373 اقدام نموده ودراسرع وقت به قطعیت رسانیده وبه حیطه وصول در آورند . ضمنا بااین قبیل مودیان درزمینه بخشودگی جرائم وتقسیط مالیات هیچگونه مساعدتی بعمل نخواهد آمد. ج :وزارت اموراقتصادی و دارائی باتوجه به اهمیت موضوع خوداظهاری درآمد ابرازی دراظهارنامه تسلیمی بشرح بند ( ب ) رابه دیده احترام واطمینان نگریسته وآن رابعنوان درآمد قطعی عملکرد سال 1373 تلقی خواهد نمود، مگر آنکه بادستیابی به اسناد ومدارک مثبته مشخص گردد که درآمد واقعی مودی بیشتراز02% از درآمدابرازی وی مغایربوده است دراینصورت امرقطعیت مالیات ازشمول توافق خارج وحوزه های مالیاتی راسا برابر مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات ومطالبه مالیات اقدام خواهند نمود: همچنین درمواردی که براساس قرائن وشواهد مشابه مشخص گردد که اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی واقعی مودی بیش از20% میباشد لازم است باهماهنگی اتحادیه یامجمع ذیربط برابر مقررات نسبت به تعیین درآمدمشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلقه اقدام گردد0 ضمنا چنانچه به دلایل مستند درآمد مودی درسال عملکرد73 نسبت به سال قبل کاهش فاحش یافته باشداین گونه مودیان میتوانند اظهارنامه عملکرد سال 73 خود راباتوجه به دلایل فوق الذکر درموعد مقرر تسلیم نمایند تاطبق مقررات مورد رسیدگی قرارگیرد0 د : مودیانی که مالیات مندرج دراظهارنامه عملکردسال 1373 خودرابراساس این توافقنامه نقدا پرداخت نمایند برگ مالیات قطعی ظرف یک ماه صادر و به آنان ابلاغ میگردد، وآن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات ابرازی خود بصورت یکجا نمیباشند چنانچه حداقل 30% آنرا نقدا و بقیه را حداکثر ظرف مدت شش ماه (30/10/74) پرداخت نمایند دراینصورت ظرف یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط برگ مالیات قطعی صادروبه آنان ابلاغ خواهد شد ،مضافاباین که صدور برگ مالیات قطعی درزمانهای مندرج درفوق موکول به ارائه شماره اقتصادی میگردد0 تبصره : 1)درصورتیکه کل مالیات ابرازی براساس این توافقنامه تاسررسید مقرر (31/2/74) پرداخت گردد معادل چهاردرصد آن بعنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی کسر خواهد شد0 درخاتمه یادآور میگردد اتحادیه های صنفی موظفند واحدهای صنفی خود را درتنظیم وتکمیل اظهارنامه های مالیاتی راهنمائی وارشاد نمایند و درصورت ضرورت کارشناسان حوزه معاونت درآمدهای مالیاتی نیزآمادگی هر گونه همکاری رادارند0
 
 
محمدعلی خوانساری عتیق – منصورحاجی آخوندیان جلال عجائبی – قاسمعلی شاکری علی اربابی فر – مجتبی آقابیک پور احمد انصاریان – سیدمحسن میرفخرائی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *