دستورالعمل خوراظهاری

دستورالعمل خوراظهاری


شماره: ۱۴۶۲۸/ ۱۳۲۹/ ۲۳۲

تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۸۵

پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل امور مالیاتی
 
پیرو دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ ق.م.م به شماره ۶۵۴۶/ ۵۴۵/۲۳۲ مورخ ۲۶/۲/۸۵ معاونت عملیاتی برای مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر می دارد در مواردیکه بنا به دلایلی انجام توافق یا تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی و یا اتحادیه ها و تشکلهای حرفه ای میسر نشده است، مودیان مربوط می توانند در صورت رعایت شرایط مقرر در الگوی توافقات و تفاهمات ابلاغی توسط معاونت عملیاتی مشمول خوداظهاری موضوع ماده ۱۵۸ ق.م.م قرار گیرند.
 
 
علی اکبرعرب مازار
 
شماره:۶۵۴۴/۵۴۵/۲۳۲
تاریخ:۲۶/۰۲/۱۳۸۵
پیوست:
 
به پیوست الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره ۵ماده ۱۰۰و ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مـستقـیم برای عمـلکرد سـال ۱۳۸۴صـاحبان مشاغل موضوع بند های الف،ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است مدیران کل محترم امور مالیاتی با رعایت شرایط مقرر و همچنین موارد مطرح شده در گردهمایی مدیران کل امور مالیاتی (مورخ ۱۶و۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری)نسبت به انجام توافق و تفاهم با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی اقدام لازم بعمل آورند.
 
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
 
 
الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره ۵ماده ۱۰۰و ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۴ مشاغل موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج)
ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم
در اجرای ماده ۱۵۸ و همچنین اختیارات حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و پیرو دستورالعمل شماره ۴۴/۱۹/۸/۲۳۲/ م مورخ ۴/۲/۱۳۸۵ در خصوص انجام توافق با اتحادیه ها برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل بند (ج) موضوع ماده ۹۵ق.م.م و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ مالیات و جلب مشارکت اعتماد هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکلهای صنفی،لازم است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل نسبت به انجام توافق و تفاهم برای عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف)،(ب) و (ج) ماده ۹۵ق.م.م حسب مورد اقدام نمایند.
الف: مشمولان بند ج قانون ۹۵ق.م.م (در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ق.م.م )        
۱- شرایط مقرر در دستورالعمل صدر الاشاره از قبیل حد اکثر زمان انجام توافق،نحوه قطعیت پرونده و تعیین مبنای افزایش برای پرونده هایی که مالیات عملکرد سال ۸۳ آنها قطعی یا رسیدگی نشده و یا برای مدتی از سال محاسبه شده است،رعایت گردد.
۲- تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی اعضای اتحادیه ها در موعد مقرر در قانون مالیات های مستقیم برای توافق الزامی است.
۳- مودیانی که مالیات ابرازی آنها طبق اظهارنامه عملکرد ۱۳۸۴ حداقل به میزان در صدهای مورد توافق و تفاهم با اتحادیه ها نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۳ آنان با رعایت شرایط مقرر در بند (۷) دستورالعمل صدرالاشاره افزایش داشته باشند مشمول توافق قرار می گیرند.
۴- اظهارنامه مودیانی که مطابق شرایط مورد توافق تسلیم شده باشند مورد قبول سازمان امور مالیاتی بوده و قطعی تلقی می گردند.
۵- مدیران کل امور مالیاتی استان ها و تهران می توانند مالیات حداکثر سه در صد از اعضاء مشمول توافق و تفاهم هر اتحادیه را که در عملکرد سال ۱۳۸۴ نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۳ با توجه به شرایط خاص و با ارائه و اسناد مدارک مثبته،از درآمد کمتری برخوردار بوده اند را با رعایت تبصره های ذیل از میزان توافق سال جاری تعیین نمایند.
تبصره ۱- برخورداری از تسهیلات موضوع مفاد بند (۵) منوط به درخواست کتبی مودی و ارائه اسناد مدارک به اتحادیه صنف مربوط می باشد.
تبصره ۲- اتحادیه صنف مربوط مکلف است در صورت تائید حداکثر تا تاریخ ۳۱/۵/۸۵ فهرست مودیان فوق الذکر را به انضمام ارائه شده به اداره کل امور مالیات های مربوط تسلیم نمایند.
 تبصره ۳- در شهر تهران هر اتحادیه می بایستی به نسبت تعداد اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق و تفاهم در هر اداره کل امور مالیاتی به صورت مجزاء اقدام به معرفی مشمولین موضوع بند ۵ نمایند. (که مجموعا از سه درصد  اظهارنامه های تسلیمی مشمولی توافق و تفاهم بیشتر نخواهد شد)
۶- چنانچه با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی اجرای موارد یاد شده مقدور نباشد، مدیران کل امور مالیاتی می توانند مراتب را کتبا با مستندات و پیشنهادات لازم به دفتر اینجانب اعلام نمایند،تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
۷- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات به میزان بیش از ۱۵% مالیات مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مودی مورد نظر خارج از روابط این توافق و تفاهم رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانون اقدام خواهد شد.
(مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات توافق کمتر از ۲۰۰،۰۰۰ ریال نباشد)
۸- اداره کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را جهت شناسائی درآمد واقعی مودیان برحسب اسناد و مدارک مثبته بکار گیرند.
ب: مشمولان بند الف و ب ماده ۹۵ق.م.م (در اجرای ماده ۱۵۸ق.م.م)
۱- شـرایـط مـندرج در بـنـدهـای ۱،۳،۶،۷،۲ و ۸ قـسمـت الف این دستورالعمل برای صاحبان مشاغل بند های (الف)و (ب) ماده ۹۵ ق.م.م در تفاهم منظور گردد.
۲- مودیان ردیفهای (۱) الی (۴)،(۶)،(۷)و (۱۲) موضوع بند الف ماده ۹۶ق.م.م مشمول طرح تفاهم و خود اظهاری نخواهند بود و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۳- تعداد و چگونگی انتخاب نمونه اظهارنامه ها برای رسیدگی،بر اساس شاخص هائی خواهد بود که متعافباپس از اتمام موعد مقرر تسلیم اظهارنامه،حداکثر تا آخر مرداد ماه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد.
۴- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مندرج در این الگو توافق و تفاهم بوده و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند قطعی تلقی می گردد.
ج: سایر توضیحات
۱- مـودیان مـوضوع بند (ج)ماده ۹۵ ق.م.م که اتحادیه های آنها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند،در صورت رعایت شرایط مقرر در بند (ب) این دستورالعمل مشمول خوداظهاری و تفاهم خواهند بود.
۲- مـودیـانی کـه اظـهارنامـه آنهـا در اجـرای بنـد (۵)قـسـمت (ب) این دستـورالعـمل بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
۳- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود در جهت جلب مشارکت اتحادیه ها و مجامع و مودیان بکار گیرند و راهنمائی های لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی را بعمل آورند.
۴- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا در طرح توافق و تفاهم قرار نگرفته اند حداکثر تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.
۵- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند توافقات و تفاهمات انجام شده را جهت موافقت نهائی به دفتر اینجانب ارسال نمایند.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…
 ماده ۱۰۰ – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…
 ماده ۱۹۴ـ مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مال…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi