دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت سال 80 مالیات بر درآمد حقوق »

دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت سال ۸۰ مالیات بر درآمد حقوق »


شماره:۷۱۷۵۵

تاریخ:۲۹/۱۱/۱۳۸۰

پیوست: دارد
 
 
جناب آقای عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
 
دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق » که توسط آن سازمان تنظیم شده است ملاحظه و مورد تصویب قرار گرفت. دستور فرمائید مفاد آن را به کلیه واحدهای مالیاتی ابلاغ و به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد.
 
 
طهماسب مظاهری
 
دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق
مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی»
 
۱- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) لازم الاجراء می باشد.
۲- معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده ۸۴ اصلاحی از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به نسبت مدت از ماخذ سالانه ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال( ماهانه ۱,۳۰۰,۰۰۰ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۰ بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح(سالانه ۶,۲۴۰,۰۰۰ ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود.
۳- مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند ۲ بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال( ماهانه ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال) به نرخ ۱۰% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ اصلاحی اخیر (۲۰% تا ۳۵%) قابل محاسبه خواهد بود.
۴- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری،مزد و حقوق اصلی به عمل میاید،لازم است پرداخت کننده مدتی را که بازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود.در نظر گرفته، پرداختی و مالیات را بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه. مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید.
۵- از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ فوق العاده های بدی آب و هوا،محرومیت از تسهیلات زندگی،محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار،نوبت کاری،کشیک،جذب،مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور،مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود،همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند که حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرار خواهد گرفت. اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است،لذا چنانچه در باقیمانده مدت سالجاری از تاریخ ۲۷/۱۱/۸۰. مزایای غیر نقدی تعلق گیرد. لازم خواهد بود تا سقف ۰۰۰/۶۰۰/۲ ریال در سال به ازاء هر ماه) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد.
۶- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال ۱۳۸۰ تا مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ۱۰% و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ ۱۰% یا نرخ ۱۳۱(جدید) مشمول مالیات خواهد بود.
۷- ۵۰% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد.بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده ۹۲ قبلی گردیده است.
۸- با رعایت بندهای بالا از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰،محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه (۴روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای دریافتی مستمر ماهانه حقوق بگیر ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال فرض شده است،صورت گیرد.
توجه:از جهت سهولت کار،ابتدا مالیات بر درآمد حقوق اسفند ماه مورد محاسبه قرار می گیرد:
 
الف: محاسبات حقوقی اسفندماه:
الف- ۱- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:
 
درآمد شمول مالیات حقوق ماهانه                                       000/700/3=000/300/1- 000/000/5
مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفندماه                                     370,000=10%×۳,۷۰۰,۰۰۰
 
الف- ۲- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد:
درآمد حقوق سالانه                                                                60,000,000= 12×۵,۰۰۰,۰۰۰
                                                                           44,400,000=15,600,000- 60,000,000
 
رقم مشمول مالیات به نرخ ۱۰%                             000,000/42      ۴۴,۴۰۰,۰۰۰à
               æ                        
رقم مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱(۲۰%)                  2,400,000
                                   
مالیات سالانه طبق اصلاحیه اخیر                4,680,000=20%×۲,۴۰۰,۰۰۰+ ۱۰%×۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه                                    000/390=12÷۰۰۰/۶۸۰/۴
 
ب- محاسبه مالیات حقوق بابت باقیمانده مدت بهمن (۴ روز):
 
ب-۱- در مورد حقوق بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:
۳۳۳/۴۹=×۰۰۰/۳۷۰   
مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن ماه باستناد قانون جدید.
ب- ۲- در مورد حقوق بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:
۵۲۰۰۰ = ×۰۰۰/۳۹۰
مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن باستناد قانون جدید
در خصوص مالیات مربوط به حقوق ۴ روزه آخر بهمن ماه،لازم به ذکر است که اگر مالیات ۵,۰۰۰,۰۰ ریال حقوق ماهانه طبق قانون پیش از اصلاح محاسبه می شد. مالیات ماهانه مبلغ ۱,۶۰۶,۷۲۹ ریال و مالیات ۴ روز بر آن مبنا مبلغ ۲۱۴,۲۳۰ ریال بدست می آید. لذا چنانچه برخی پرداخت کنندگان قبلا با پرداخت یا تخصیص حقوق بهمن ماه،مالیات را کلا برابر قانون گذشته محاسبه و کسر و پرداخت  نموده اند. با مثال عددی فوق الذکر،در خصوص حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ مبلغ ۱۶۴۸۹۷ ریال( مابه التفاوت ۲۳۰/۲۱۴ ریال و ۳۳۳/۴۹) و در مورد سایر کارکنان مبلغ ۱۶۲,۲۳۰ ریال قابل برگشت می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مجاز خواهند بود مابه التفاوت را به عنوان مالیات علی الحساب مکسوره منظور و از مالیات ماه یا ماههای بعد حقوق بگیران کسر نمایند.
۹- راجع به حق الزحمه اضافه کار بهمن ماه کارگران مشمول قانون کار توجه خواهد شد که رقم پرداختی از این بابت بایستی به نسبت مدتهای ۲۶ روز و ۴ روز تسهیم و حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ قبل از اصلاح نسبت به مدت ۲۶ روز اعمال گردد.
۱۰- سایر اصلاحات و تعدیلات به عمل آمده در مصوب اخیر مانند برقراری معافیت برای جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان و حذف معافیتهائی مانند معافیتهای کادر عملیاتی و تخصصی موسسات هواپیمائی باید مد نظر پرداخت کنندگان حقوق و دستگاه مالیاتی قرار گیرد.
 
 
شماره:۱۷۶۳
تاریخ:۱۴/۱۱/۱۳۸۰
پیوست:
 
قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق
 
ماده واحده- مالیات بر درآمد حقوق همچنین وجوهی که در سال ۱۳۸۰ به عنوان پاداش آخر سال یا عیدی سالانه به حقوق بگیران پرداخت می شود با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، از تاریخ تصویب اصلاحیه آن،محاسبه و وصول خواهد شد و مالیات بر درآمد حقوق قبل از آن،طبق مقررات قبل از اصلاح به نسبت مدت،محاسبه و قطعی خواهد بود.
دستورالعمل اجرائی این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد(۱۳/۱۱/۱۳۸۰) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
 
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….
 ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi