رای شوراها

*در مورد معافیت در مناطق آزاد از مالیات انحلال، ارث و نقل و انتقال سهام

رای شورا شماره 30/4/5586 تاریخ 1376/05/22

*در مورد معافیت در مناطق آزاد از مالیات انحلال، ارث و نقل و انتقال سهام


 

شماره:5586/4/30
تاریخ:22/05/76 13
پیوست:
 
گزارش شماره 8576- 4/30 مورخ 8/8/1375 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 7/5/1376 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکرو دایر بر پیشنهاد ، طرح و بررسی چند سوال راجع به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و معافیت احتمالی مربوط به دوره انحلال درهیئت عمومی شورای عالی مالیاتی میباشد که اهم آنها بقرارزیر است :
1- آیا معافیتهای مالیاتی موضوع فصل اول بابت چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن وهمچنین معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که در دوره معافیت منحل میشوند ( مالیات دوره انحلال ) نیز میباشد یا خیرواگر اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد بشرح فوق از پرداخت مالیات دوره انحلال معاف هستند ، آیا این معافیت شامل دارائیهای آنها که درنقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود یاخیر ؟
 2- آیا در مواردیکه صاحبان سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا افرادی که خود بعنوان شخص حقیقی درمناطق مذکور فعالیت داشته و از معافیت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخورداربوده اند ، فوت مینمایند، ماترک متعلق به آنان واقع آزاد نیز معاف از پرداخت مالیات بر ارث میباشد یا خیر ؟
 3- آیا فعالیت شرکتهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیما” یا باواسطه متعلق به دولت است ، درمناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد میباشد ؟” هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور بترتیب سوالات مطروحه بشرح ذیل اعلام رای می نماید :
1- اولا ” درخصوص اشخاص حقوقی که دردوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منحل میشوند ، باید درآمد ناشی از فعالیتهای معاف را که احتمالا” در طی آخرین دوره عملیات تاتاریخ انحلال صورت گرفته ، ازکل ماخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نمود و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهدبود . ثانیا” نظر باینکه حسب ماده 115قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره آن ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ، علاوه برافزایش بهای دارائیهاشامل نتایج عملکرد آن دوره نیز میباشد واز طرفی مالیات دوره انحلال درفصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که درنتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بردرآمد شناخته شده است ، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 شامل آن بخش از دارائیهائی که مناسب فعالیت اقتصادی ، درتاریخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نیز میشود ، اما دارائیهای اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیرمربوط با فعالیتهای موضوع ماده 13 اخیرالذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود.
 2- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی رابرای اشخاصی قائل شده است که دراین مناطق مبادرت به سرمایه گذاری وفعالیت اقتصادی می نمایند. بنابراین درموارد فوت اشخاص مزبوردرحقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به هرترتیب فعالیت اقتصادی مینموده نه وراث وی ، بالنتیجه وراث بمناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزادتجاری صنعتی واقع است، نمیتوانند بابت اموال وحقوق مذکوراز معافیت مالیاتی بهره مندگردند .
3- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی فوق الذکر که بمنزله یک قانون خاص میباشد ، تفاوتی بین شرکتهای مختلف خواه تمام یا قسمتی ازسرمایه آنهابا واسطه یابی واسطه متعلق به دولت باشد یا بخش خصوصی ، قائل نشده است ، علیهذا شرکتها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده 13 نخواهندبود.
 
محمد علی خوش اخلاق-  محمد رزاقی – غلامحسن هدایت عبدی-  محمدعلی بیگ پور-  داریوش آل آقا-  محمدعلی سعید زاده.
 
 نظر اقلیت:
 به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج درمجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم منجمله مالیات بر ارث معاف میباشد .
 
 سیدمحمودحمیدی – علی افرا – علی اکبر نوربخش
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 115- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمای…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *