آیین نامه شماره ه20137ت/73395 تاریخ 1377/11/19

*در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری

شماره آیین نامه:

 73395/ت 20137هـ

تاریخ آئین نامه :

1377/11/19

*در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری


پیوست:
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پیشنهاد شماره /100/5528 مورخ 28/5/1377 وزارت مسکن و شهرسازی آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود : قسمتی از آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ماده 1- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در اجرای ماده (1) قانون یادشده همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی استیجاری موضوع ماده مذکور را بر حسب نیاز مناطق مختلف کشور , تهیه و پس از تعیین تعداد واحدها و میزان اعتبار سهم دولت و سیستم بانکی را جهت منظور نموده در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید . ماده 8- مدت مذکور ماده (10) قانون جهت درج عبارت ساختمان استیجاری در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار و صوذت مجلس تفکیکی 5 سال تعیین می گردد . ماده 9- شورای پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطای تسهیلات را به نحوی تنظیم نماید که در اجرای ماده (10) قانون امکان انتقال کل سهم الشرکه بانکها به یک شخص حقیقی و یا حقوقی سازنده مسکن اجاری با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی فراهم شود. ماده 10- ملاک تعیین مساحت زیربنای هرواحد مسکونی موضوع ماده (11) قانون برای برخورداری از مزایای این ماده , مساحتهای مندرج در اسناد مالکیت یا در گواهی پایان کار واحد مسکونی (بجز مشاعات ) موردنظر می باشد. آن دسته از مالکینی که واحد مسکونی خود را با سند عادی به اجاره واگذار می نمایند برای استفاده از معافیت مندرج دراین ماده می بایست یک نسخه از سند اجاره به انضمام درخواست خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند و در این صورت از تاریخ تسلیم مدارک فوق تا پایان مدت قرارداد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهند گردید . دارندگان اسناد رسمی اجاره ملزم به رعایت مفاد این تبصره نیستند.
 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید