دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

درج کد ملی و کد پستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187

دستورالعمل شماره 232/1921/101559 تاریخ 1386/11/16

شماره دستورالعمل:

101559/1921/232

تاریخ دستورالعمل:

1386/11/16

درج کد ملی و کد پستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187


پیوست:دارد
 
دستورالعمل
 
کد:
517
86
187
م
 
مخاطبین/ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
درج کد ملی وکدپستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187
احتراما، نظر به اینکه طبق گزارش کانون سردفتران ودفتر یاران، برخی از ادارات امور مالیاتی در گواهی های صادره موضوع ماده 187ق.م.م از درج کد ملی متعاملین وشماره کد پستی مورد معامله خودداری مینمایند، مقتضی است به کلیه مأموران مالیاتی ذیربط تأکید گردد تا اطلاعات مذکور وسایر اطلاعات مندرج در فرم را در گواهی های صادره درج نمایند.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی 
 
 
 
 
 
 
شماره:32223
تاریخ:23/10/1386
پیوست:
 
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور
 
باسلام
احتراما، نظر به اینکه درج شماره کد ملی وکد پستی مراجعین در اوراق واسناد ومدارک، اجباری گردیده ودر فرم های گواهی نقل وانتقال آن سازمان محترم نیز محل درج شماره ملی وکد پستی مورد معامله پیش بینی شده است لکن برخی از حوزه های مالیاتی خودرا موظف به تکمیل فرم مذکورندانسته واز تکمیل آن خود داری می نمایند.
خواهشمند است دستور فرمائید تا هنگام صدور گواهی مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، شماره کد ملی متعاملین ونیز شماره کدپستی مورد معامله در گواهی های صادره قید گردد.
 
با احترام مجدد
هادی معزالدینی
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران ودفتر یاران
 
 
 
مواد قانونی وابسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *