بخشنامه شماره 30/4/11508/51772 تاریخ 1378/10/15

*در مورد جرائم و جوایز مالیات حقوق

*در مورد جرائم و جوایز مالیات حقوق


شماره: 51772/11508/4/30
تاریخ: 15/10/1378
پیوست:
نظر به اینکه درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان 5/2% در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره های 1 و2 ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مالیات بردرآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رای شماره 10409-4/30 مورخ 6/10/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است , لذا با نظر به مفاد رای مذکور باردیگر موارد زیر را متذکر می شود : 1- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده 190شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمیباشد. 2- پرداخت کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر مواد 197 و 199 تبصره های آن بوده , در نتیجه جریمه دیرکرد معادل 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190مذکور به پرداخت کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت . 3- برای پرداخت کنندگان حقوق منع قانونی دربرخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ماده 190 (درصورت اعلام قبولی , پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده ( درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی ) وجود ندارد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل…
ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتی که از …
ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجا…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*در مورد جرائم و جوایز مالیات حقوق” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید