قوانین وابسته مالیاتی, رای شوراها

*حقوق ایام مرخصی

رای شورا شماره 30/4/3901 تاریخ 1373/04/29

*حقوق ایام مرخصی

شماره: 3901/4/30

تاریخ: 29/04/1373


*حقوق ایام مرخصی


شماره: 3901/4/30
تاریخ: 29/04/1373
پیوست:
 
گزارش شماره 591-5/30-3/3/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 26/4/1373 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله عنوان شده از طرف اداره کل امور مالیاتی راجع به معافیت یا عدم وجوه تخصیصی یا پرداختی بابت ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده حقوق بگیران می باشد . دفتر یادشده ضمن اینکه نظر به تعلق مالیات در این باره می دهد اما در عین حال اعلام می نماید که چون بنا به حکم بند 5 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و ..از پرداخت مالیات معاف می باشد, از طرفی طبق تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و بند 8 بخشنامه شماره 5005/د مورخ 16/11/1367 سازمان امور اداری و استخدامی کشور , حقوق ایام مرخصی استفاده نشده مستخدمین رسمی یا عناوین مشابه وزارتحانه ها , سازمانها , ادارات شرکتهای دولتی و همچنین شهرداریها فقط پس از بازنشستگی یا بازخریدی با آنان پرداخت می گردد , لذا مطالبه مالیات از چنین وجوهی قابل تامل است . النهایه دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد احاله موضوع به شورایعالی مالیاتی نموده است . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه به شرح آتی اعلام رای می نماید : نظر به اینکه برابر تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی , مستخدمین رسمی حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را صرفا بهنگام بازنشستگی یا در زمان از کارافتادگی می توانند مطالبه نمایند که در این صورت حقوق و فوق العاده های مذکور از لحاظ مالیاتی به منزله حقوق پایان خدمت تلقی می گردد , لذا دریافتی از این بابت باستناد بند پنجم ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 معاف از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود .
 
 
محمدتقی نژاد عمران – علی اکبرسمیعی -محمدطاهر – محمدرزاقی – مجیدمیرهادی -محمودحمیدی – حسن محمدیان -عین اله علاء -محمدعلی سعیدزاده
 
مواد قانونی وابسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *