قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

جرائم موضوع ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه شماره 63066 تاریخ 1381/11/07

جرائم موضوع ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم


شماره: 35323/769/232

تاریخ: 17/04/1387

پیوست:
 
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان …..
 
پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشودگی قسمتی از جرایم مالیاتی و با عنایت به دستورالعمل های توافق وتفاهم خوداظهاری مالیات با صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی که در چارچوب توافق و تفاهم خوداظهاری نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام لیکن حسب مفاد دستورالعمل های صادره به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب شده اند، با رعایت مقررات ماده 194 ق.م.م وتا سقف تعیین شده در تفویض اختیار به جنابعالی ومعاونین وروسای امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد…
 ماده 193- نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم …
 ماده 194ـ مودیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مال…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *