بخشنامه های مالیاتی

*توافق با اتحادیه های صنف انواع وسائط نقلیه موتوری جهت دریافت مالیات مشاغل

بخشنامه شماره:31/29229/10752 تاریخ:1376/03/18

شماره: 10752/29229/31

تاریخ: 18/03/1376

*توافق با اتحادیه های صنف انواع وسائط نقلیه موتوری جهت دریافت مالیات مشاغل


 

شماره: 10752/29229/31
تاریخ: 18/03/1376
پیوست:
 
پیروبخشنامه شماره 12132/20374/31 مورخ 26/3/75 به پیوست الگوی مالیات مشاغل انواع وسائط نقلیه موتوری درسال 1376 ارسال می گردد، مقتضی است ادارات کل مالیاتی درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائط نقلیه موتوری رابنابه اختیارحاصل ازتبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم با نظراتحادیه صنف ذیربط حداقل درسطح الگوی پیوست تعیین ومالیات متعلقه راکه قطعی خواهد بودبه حیطه وصول درآورند ،درغیراینصورت حسب قوانین و مقررات مربوط اقدام گردد.
 
داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *