تهاتر نمودن مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

تهاتر نمودن مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور


 

شماره:۷۷۰۰۶ /ت ۵۵۷۰۱هـ

تاریخ: ۱۳۹۷/۶/۱۲

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۱ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۵۲۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد:

۱ – مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

 

ردیف

اشخاص متقاضی

شرکت دولتی بدهکار

مبلغ مورد تهاتر (ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

۱

۱۰۴۲۰۳۴۶۲۱۵

شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۲۵۴/۴۹۳/۰۰۰/۰۰۰

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره ۳۰۰۵

مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵

۲

۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵

شرکت فولمن

شرکت برق
منطقه ای آذربایجان

۱۹/۱۱۴/۴۳۶/۵۶۷

سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران)

نامه شماره ۵۶۴۰ /۲۵۹ /د مورخ ۱۳۹۷/۳/۶

۳

۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲

شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۵۰/۱۹۳/۰۷۲/۵۳۶

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره ۶۲۱۷

مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹

۴۷/۲۷۳/۱۶۷/۹۸۵

سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی)

نامه شماره ۱۰۱/۴۴/۱۴۳۵/ص

مورخ    ۱۳۹۷/۳/۱۳

۴

۱۰۲۰۰۱۳۲۴۵۰

شرکت

هرم تبریز

شرکت عمران شهر جدید سهند

۱/۱۳۶/۳۰۳/۷۷۶

سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان
آذربایجان شرقی)

نامه شماره ۱۰۵/۳۰۰/۱۲۸۷۴/ص

مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۵

۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱

شرکت

فارس گاز پاورپلنت

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

۷۸۴/۱۹۰/۷۷۹/۰۶۹

سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه شماره ۱۲۳۸ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۷/۳/۶

۶

۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸

شرکت

تدبیرسازان سرآمد

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۲۴/۲۴۱/۶۵۰/۶۵۰

سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه شماره ۱۷۸۹ /۲۵۱ /ص

مورخ   ۱۳۹۷/۳/۳۰

۷

۱۰۱۰۰۱۹۲۱۸۹

شرکت نیروگاه جنوب اصفهان

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

۴۱۷/۸۵۸/۴۸۳/۵۷۱

سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ(

نامه شماره ۱۴۱۶ /۲۵۱/د

مورخ ۱۳۹۷/۳/۹

۸

۱۰۳۲۰۸۹۹۳۰۴

شرکت افق توسعه انرژی طوس

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۴۰/۱۴۱/۶۶۰/۰۵۹

سازمان امور مالیاتی کشور

)اداره کل امور مالیاتی غرب تهران(

نامه شماره ۴۹۲۲۴۶۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶

۹

۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶

شرکت انرژی

گستر جم

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۱۴/۴۱۳/۲۷۳/۳۲۰

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه شماره ۲۵۵۱ /۲۵۱/ص

مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸

۹۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره ۱۶۱۱

مورخ  ۱۳۹۷/۱۲/۱

۱۰

۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴

شرکت گهر انرژی سیرجان

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان کرمان)

نامه شماره ۵۲۲۲ /۱۰۹/ص

مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۵

۱۱

۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰

شرکت پرشیان فولاد

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۲۵۱/۹۵۰/۸۴۲/۶۱۶

سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

نامه شماره ۳۲۰۹۹ /۱۰۴/ص

مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱

۳۷۷/۸۳۷/۱۵۷/۳۸۴

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره ۸۶۹۸

مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲

۱۲

۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

شرکت ایران ترانسفو

شرکت برق
منطقه ای فارس

۳۰۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سازمان امور مالیاتی کشور
)
اداره کل امور مالیاتی استان زنجان(

نامه شماره ۱۶۵۷۳ /۲۹ /۱۱۵/د
مورخ ۱۳۹۷/۵/۹

۱۳

۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۷۱۷/۸۶۷/۸۲۱/۷۵۹

سازمان امور مالیاتی کشور
)
اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران(

نامه شماره ۱۴۶/۱۱۷۴۹/۴۶

مورخ  ۱۳۹۷/۵/۱۰

۱۴

۱۰۳۴۰۰۴۲۴۶۳

مهندسی انبوه گستر برج

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری(

نامه شماره ۴۸۸۰ /۱۱۸ /۲۰ /ص

مورخ۱۳۹۷/۳/۹

۱۵

۱۰۱۰۲۱۷۶۸۰۹

فناوری تجهیزات سرچاهی

شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

۱۴/۹۰۱/۶۲۷/۱۶۳

سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ(

نامه شماره ۳۰۱۶ /۲۵۱ /ص

مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶

جمع

۳/۵۳۴/۱۱۳/۲۷۶/۴۵۵

۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳ – سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.

۴ – به موجب ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت ۵۵۴۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود.

۵ – در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲) با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi