تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند(ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390

تمدید مهلت مندرج در جزء (۲) بند(ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰


شماره:۲۱۸۷۵/۲۰۰/ص

تاریخ:۲۶/۰۹/۱۳۹۰

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
کد:
۰۶۰
۹۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
تمدید مهلت مندرج در جزء (۲) بند(ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰
  نـظر بـه سـوالات ادارات کـل امـور مـالیاتی در خـصوص تفـاهـم نامـه مـورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۰ وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی با نمایندگان محترم اصناف(موضوع بررسی وچگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) و پیرو بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ مـوضوع دستورالعمل شـماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مـورخ ۲/۳/۱۳۹۰خـوداظهـاری در اجـرای مـقررات مـاده (۱۵۸) قـانون مالـیاتهای مـستقیم بـرای درآمـد مشـمول مـالیات و مالیات عـملکرد سـال ۱۳۸۹ صـاحبان مـشاغل مـوضـوع بـندهـای(الف) و (ب) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم، بنابراین اعلام می دارد:
آخـرین مـهلت مـوضـوع جزء (۲) بـند «ج» دسـتورالعمل یاد شده در رابـطه با ثبـت نام و تـسلیم اظـهارنـامـه مـالیات بـر ارزش افزوده دوره های مالیاتی گذشته صرفا برای پذیرش خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۸۹ مودیان مزبور تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۰ می باشد.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن:۸۳۲۷۱۰۷۸، ۸۸۸۰۶۰۵۳-۰۲۱
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
شماره : ۱۱۵۴۴/۲۰۰
تاریخ : ۱۲/۵/۱۳۹۰
پیوست :
بخشنامه
 
۵۳۰
۹۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
تمدید مهلت مندرج در جزء ( ۲ ) بند « ج » دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰
پیرو بخشنامه شماره ۸۹۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰ موضوع خود اظهاری در اجـرای مـقررات ماده (۱۵۸ ) قـانون مـالیات های مستقیم بـرای درآمد مـشـمول مالیات و مالیـات عـملکرد سـال ۱۳۸۹ صـاحبان مـشاغل موضوع بند های “( الف ) و ( ب ) ماده (۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم، با عنایت به درخواست های مکرر اتحادیه های مربوطه و به منظور ایجاد تسهیلات برای مودیان مذکور ، مهلت موضوع جزء ( ۲ ) بند ( ج ) دستور العمل یاد شده در رابطه با ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی گذشته صرفا برای پذیرش خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۸۹ مودیان مزبور تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ تمدید می گردد.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن : ۸۸۸۰۶۰۵۳-۰۲۱ –      83271066-021
تاریخ اجراء:
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
شماره:۵۱۱۷/۲۰۰
تاریخ:۰۲/۰۳/۱۳۹۰
پیوست:
 
دستورالعمل
 
۵۰۹
۹۰
ماده ۱۵۸
م
 
مخاطبین/
ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
 
موضوع
دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مسمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:
الف) شرایط خوداظهاری:
۱- تـسلیـم اظـهـارنـامـه مـــالــیاتی عــملکرد ســال ۱۳۸۹ حـداکثر تـا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۰،
۲- درج کدپستی محل فعالیت و کد ملی در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان الزامی می باشد.
۳- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی،در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۰ تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل ۴۰% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۰ تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند،نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. از تاریخ سر رسید(انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود.
ج)نمونه انتخابی و سایر شرایط
۱- در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۸۹ آنها حداقل افزایش ۱۵درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۸ و با رعایت بندهای ۲،۱ و ۳ قسمت (الف) فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و بدون رسیدگی مورد قبول واقع و ۱۲ درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در دو سال اخیر به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.
۲- مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه موضوع قانون مذکور حداکثر تا پایان مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه دوره اول سال ۱۳۹۰(۱۵/۴/۱۳۹۰) اقدام ننمایند مشمول خوداظهاری نبوده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهندشد.
۳- برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با ۲۰% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد.(مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)
۴- مودیان ردیفهای ۱ الی ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۵- مودیانیکه اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
۶- در اجرای مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم،پس از قبولی اطهارنامه چنانچه طبق اسناد و مدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
۷- آن دسته از مودیان موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م با اداره امور مالیاتی توافق ننموده است چنانچه مودیان مذکور با رعایت این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نمایند مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل خواهند بود.
۸- مودیانیکه مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: مطابق دستورالعمل
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعملهای منسوخ(شماره و تاریخ):
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۳۹۶۷۰۴۱ با دفتر امور تشخیص مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۵- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi