قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*تفویض اختیار به حوزه محل وقوع ملک اشخاص حقوقی

1523

*تفویض اختیار به حوزه محل وقوع ملک اشخاص حقوقی


 

شماره: 11650/879/5/30
تاریخ: 12/03/1372
پیوست:
 
پیروبخشنامه شماره 20008/1416-5/30 مورخ 28/4/1368 وبنابه اختیارحاصل از مقررات تبصره ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بمنظور تسریع درکارمراجعین درمواردیکه محل وقوع املاک اشخاص حقوقی خارج ازحوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی آنها قراردارد امررسیدگی و صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده 187به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک واگذارومقررمیگردد که پس ازرسیدگی وصدورگواهی انجام معامله مراتب راهمراه بارونوشت گواهی صادره به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه اشخاص مذکورارسال دارند.شایسته است مراتب بنحو مقتضی به حوزه های مالیاتی تابعه اعلام گردد.
 
 
احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 221- در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *