قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

بخشنامه شماره 211/3023/14565 تاریخ 1384/08/17

*تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


شماره: 14565/3023/211
تاریخ: 17/08/1384
پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
 
به پیوست « تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 ریاست محترم قوه قضاییه» جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد.
 
 
 علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی
 
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب 23/5/1384 رئیس محترم قوه قضائیه
 
تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که شامل کارشناسان رسمی قوه قضائیه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نیز می گردد.
 
فصل اول- مقررات عمومی
ماده1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.
ماده2- مراجع قضائی،وزارتخانه ها،سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1- در مواردی که مرجع قضائی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقـدام به تعیـین کـارشـناس مـی نماید تـعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد.
تبصره2- در صورت عدم استطاعت مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق الزحمه کارشناسی معاف شده یا حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینه بوسیله دادگاه کاهش می یابد ولی در هر حال پرداخت هزینه ها با وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.
تبصره3- هر کارشناس حداقل موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می باشد.
ماده3- دستـمزد تأمـین دلیـل بـا توجــه به کــمیت و کــیفیـت خـدمـات کـارشنـاسی مــورد نیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می شود و حداقل آن مبلغ 250,000 ریال می باشد.
ماده4- در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد،دستمزد کارشناس بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت نخواهد شد.
ماده5- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می شود به شرط اینکه کمتر از حداقل دستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.
ماده6- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا کارشناس مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلا قابل برآورد نباشد بطور علی الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آن را در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده7- در صورتی که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به علت یا دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد،محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه بیشتر نباشد به علاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر،اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود.
ماده8- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه به مبلغ 125,000 ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد.چنانچه متقتضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برایانجام کارشناسی رأسا و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموریت،هزینه های مربوطه مورد مطالبه در حد متعارف در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبـصره1- در صـورتی که انـجـام کـارشـناسی مسـتلزم عزیمت به خارج از کشور باشد،اخذ روادید و هزینه های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه(برابر مصوبه هیأت دولت هم ردیف کارشناسان) به عهده متقاضی می باشد.
تبصره2- در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد پس از تعمیر آن به ریال بر اساس نرخ واریز نامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.
ماده9- هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد،به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام این اقدامات نظر کانون کارشناس رسمی که توسط ریاست آن اعلام می شود متغیر است.
ماده10- در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون موضوع ماده 15 تعرفه تعیین می شود و حداقل دستمزد 250,000 ریال خواهد بود.
تبصره1- دادگاهها حسب استطاعت مالی افراد می توانند نسبت به معافیت متقاضی و تعدیل دستمزد کارشناسی اقدام نمایند.
ماده10 مکرر- به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از 3 عضو: 1- نماینده کانون کـارشناسـان رسـمی دادگسـتری2- نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلا، کارشناسان قوه قضائیه 3- نماینده ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند.
ماده11- کارشناسان فقط از یک ردیف تعرفه دستمزد استفاده خواهند کرد.مگر در مواردی که عمل کارشناسی از دو یا چند نوع خدمات کارشناسی و یا چند محل مختلف ترکیب شده باشد که در آن صورت برای هر قسمت یا محل از تعرفه مربوط به خود به طور جداگانه استفاده خواهد شد.
تبصره- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه علت تأخیر در انجام کارشناسی ناشی از اقدام کارشناس رسمی باشد.
ماده12- دستمزد ارزیابی کالا، اشیاء، قطعات یدکی،ابزار آلات،محصولات و مواد اولیه،به شرح زیر است:
1- تا 10,000,000 ریال 5/2 درصد و حداقل 200,000 ریال.
2- از 10,000,000 ریال تا 50,000,000 ریال نسبت به مازاد یک درصد.
3- از 50,000,000 ریال تا 250,000,000 ریال نسبت به مازاد چهار در هزار.
4- از 250,000,000ریال تا 750,000,000 ریال نسبت به مازاد 5/2 در هزار.
5- از 750,000,000 ریالبه بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 10,000,000 ریال.
ماده13- در مورد ارزیابی و کارشناسی اموال و املاکی که در پلاک های ثبتی و آدرسهای متفاوت واقع شده اند دستمزد به طور جداگانه محاسبه می گردد.
ماده14- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی، بنابر تشخیص قاضی یا رضایت متقاضی اضافه می شود.
ماده15- در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد،تفسیر موادی از تعرفه و همچنین به منظور تعدیل و ایجاد تناسب میان میزان و نوع کار کارشناس با حق الزحمه،مقرر است چنانچه حق الزحمه قانونی کارشناسی وفق آئین نامه و تعرفه بیش از ده میلیون ریال باشد موضوع در کمیسیون مقرر در مـاده 13 قـانـون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطرح گردد تا در خصوص میزان حق الزحمه کارشناسی اظهار نظر نماید.نظریه اکثریت کمیسیون مذکور به شرطی که متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئیس محترم قوه قضائیه خواهد بود قطعی برای متقاضی انجام کارشناسی و کارشناس منتخب لازم الاتباع است. وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و نهادها و موسسات عمومی مجاز به پرداخت وجهی بیش از آنچه در کمیسیون مذکور تعیین شده نخواهند بود و با متخلف از این امر وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد.
 
 
 
فصل دوم- تعرفه دستمزد کارشناسان
قسمت اول- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه1- مهندسی آب شامل رشته های(آب- فلزات- معادن)رشته مهندسی آب
دستمزد اندازه گیری آب چاهها،چشمه ها،قنوات،کانالها و انهار و زهکش ها و رودخانه هابه شرح زیر خواهد بود:
ماده16- دستمزد اندازه گیری آب:
1- تا 100 لیتر در ثانیه مقطوعا 250,000 ریال.
2- مازاد 100 لیتر تا یک هزار لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 500 ریال.
3- مازاد یک هزار لیتر به ازاء هر لیتر در ثانیه 100ریال تا حداکثر مبلغ 5,000,000 ریال.
ماده17- دستمزد تعیین کیفیت شیمیائی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی:
1- برای اظهارنظر نسبت به نتایج آزمایش شیمیایی آب به لحاظ کارپذیری،بهداشتی،زراعی و صنعتی مقطوعا 000,250ریال.
2- بـرای بـررسـی آلـودگـی آب از نـقـطه نظر مواد آلوده کننده و اظهار نظر نسبت به آن مقطوعا 250,000 ریال.
ماده18- دستمزد بررسی مشخصات سفره اعم از آب گذاری،تراوش یا نفوذ در آب و فاضلاب و تعیین حریم ضروری منابع استحصال آب روی یکدیگر مقطوعا 300,000 ریال.
تبصره- در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.
ماده19- دستمزد ارزیابی قنوات،چاهها و منصوبات آن،شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب به شرح زیر خواهد بود:
1- تا ده میلیون ریال 250،000 ریال.
2- مازاد بر ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال 2 در هزار.
3- مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار حداکثر تا مبلغ 3,000,000 ریال.
ماده20- دستمزد اندازه گیری و تشخیص حقابه ها معادل دستمزد اندازه گیری آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.
ماده21- تـعیـین نـوع و بــررسـی کـیـفـیت حـفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه ها مقطوعا 400،000 ریال.
ماده22- دستمزد رسیدگی به اختلاف مهندسین مشاور و پیمانکاران و کارفرمایان در رابطه با امور تخصصی آب طبق تعرفه قسمتهای 8 و 9 تعیین می گردد.
ماده23- دستمزد رسیدگی به اختلافات مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانالها و انهار به شرح زیر تعیین می گردد:
1- حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 250,000 ریال حداکثر تا مبلغ 3,000,000 ریال.
2- حریم رودخانه ها و کانالهای با عرض بستر بیش از 12 متر از قرار هر کیلومتر 350,000 ریال حداکثر تا مبلغ 5,000,000 ریال.
ماده24- دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعا 350,000 ریال.
ماده25- دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهیزات منابع استحصال آب و تأسیسات تبعی آن تا ده میلیون ریال مقطوعا 250,000 ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ده در هزار حداکثر تا مبلغ 3,000,000 ریال.
ماده26- دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت حفاری چاهها و قنوات و بهشازی چشمه ها و کانالهای آب رسانی و انهار طبق دستمزد قسمتهای هشتم و نهم این تعرفه تعیین می گردد.
 
تعرفه دستمزد کارشناسان رشته فلزات و معادن
ماده27- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه 7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی(احتمالی- ممکن- قطعی) را حسب مورد قاضی یا کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می نمایند.
 
قسمت دوم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه2- اموال منقول نفقه شامل رشته های :(اشیاء نفیسه،عتیقه و احجار کریمه،تعیین نفقه،ساعت و جواهرات،فرش،لوازم خانگی و اداری)
ماده28- دستمزد کارشناسی رشته های فوق به شرح زیر می باشد:
1- حداقل دستمزد کارشناسی تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا 000/250 ریال و در حومه شهر 000/300 ریال.
2- از ده میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 8 در هزار.
3- از 100 میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 4 در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
ماده29- دستمزد تعیین نفقه با توافق مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل مبلغ 000/250 ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/2 ریال تعیین می شود.
 
قسمت سوم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه3- امور پزشکی داروئی و غذائی شامل رشته های(پزشکی و پیرا پزشکی،داروسازی و سم شناسی،مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده30- دستمزد کارشناسی رشته های فوق بر حسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت حسب مورد توسط قاضی یا کمیسیون ماده 15 همین تعرفه تعیین می شود.
تبصره- کلیه هزینه های آزمایشگاهی نمونه برداری(بیوپسی) رادیو گرافی و نظائر آن به عهده متقاضی (شاکی)می باشد.
 
قسمت چهارم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه 4- رشته حسابداری و حسابرسی
ماده31- دستمزد کارشناسی امور حسابداری و حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی بر اساس جدول زیر تعیین می گردد:
– تا ده میلیون ریال مقطوعا 000/250 ریال.
– از ده میلیون ریال تا 50 میلیون ریال نسبت به مازاد سی در هزار.
– از 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد ده در هزار.
– از 100 میلیون ریال تا 3000 میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار.
– از 300 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار.
– از 500 میلیون ریال تا 10 میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار.
– از 10 میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار تا حداکثر مبلغ 000/000/50 ریال.
تبصره- در صورتی که رسیدگی مربوط به حساب های فاقد دفاتر قانونی یا تولیدی و صنعتی یا سیاق بوده باشد برای هر یک از موارد در قسمت مربوطه 15% به دستمزد کارشناسی اضافه می شود.
ماده32- دستمزد کارشناسی امور ذیل به شرح زیر پرداخت می گردد:
1- در خصوص ارزش سهام و سهم الشرکه که مجموع دارائی های جاری و بدهی هاو ذخائر ارزیابی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی های ثابت به شرح جدول فوق:
تبصره- علاوه بر دارائی های ثابت سایر دارائی هایی که توسط کارشناس رسمی رشته مربوطه ارزیابی می شود فقط قیمت دفتری آن در محاسبه دستمزد این رشته منظور می شود.
2- در خصوص رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق.
3- در خصوص تعیین قیمت تمام شده کالا از ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده به شرح جدول فوق.
 
قسمت پنجم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه 5- امور وسائط نقلیه شامل رشته های:( وسائط نقلیه هوائی،وسائط نقلیه دریائی و غواصی،وسائط نقلیه موتوری زمینی و ریلی)
(دستمزد کارشناسی رشته های وسائط نقلیه هوایی و ریلی وفق ماده 10 مقررات عمومی خواهد بود).
ماده33- دستمزد کارشناسی رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی برای هر یک از امور تشخیص اصالت خودرو، تعیین میزان سوخت،اظهارنظر فنی،تعیین اجاره بها و اجرت المثل به شرح ذیل می باشد:
– برای هر دستگاه مقطوعا 000/150 ریال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومی هزینه ایاب و ذهاب و فوق العاده مأموریت محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره- در مورد وسائط نقلیه بدون موتور مقطوعا 000/100 ریال.
ماده34- دستمزد رسیدگی به تشخیص علت تصادف و تعیین خسارت.
هر مورد مقوعا 000/150 ریال در داخل شهر و برای حومه 000/200 ریال.
ماده35- دستمزد ارزیابی:
1- به ازای هر دستگاه تا ده میلیون ریال 000/120 ریال.
2- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد،یک در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/2 ریال.
تبصره- برای وسائط نقلیه کمتر از چهار چرخ به میزان 50% تعرفه فوق.
 
تعرفه رشته وسائط نقلیه دریایی و غواصی
1- برای دعاوی مربوط به حمل و نقل(مسئولیت صادر کننده اسناد حمل)
میزان خواسته به ریال                                                       میزان دستمزد به ریال
تا 5 میلیون ریال                                                               حداکثر دویست و پنجاه هزار
از 5 میلیون تا 50 میلیون نسبت به مازاد                               ده در هزار
از 50 میلیون تا 150 میلیون نسبت به مازاد                           پنج در هزار
از 150 میلیون تا 500 میلیون نسبت به مازاد                         سه در هزار
از 500 میلیون به بالا،نسبت به مازاد                        یک در هزار حداکثر تا مبلغ000/000/5 ریال
تبصره- تعیین میزان خسارت وارده به کالا به عهده کارشناس ذیربط طبق تعرفه مربوطه می باشد.
2- تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی
ارزش وسیله نقلیه آبی به ریال                                           میزان تعرفه کارشناسی
تا یکصد میلیون                                                                ده در هزار
از یکصد میلیون تا پانصد میلیون نسبت به مازاد                        پنج در هزار
از پانصد میلیون تا دو میلیارد نسبت به مازاد                            سه در هزار
از دو میلیارد به بالا نسبت به مازاد                                        یک در هزار حداکثر تا مبلغ 000/500/7 ریال
3- تعیین مقصر در تصادم دریائی یا تصادم در آبهای داخلی
الف- در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافری در آبهای داخلی:
حداقل 000/250 ریال و حداکثر 000/1000ریال.
ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروشنده شناور در دریا.
– برای شناورهای با ظرفیت کمتر از 500 تن(ظرفیت ناخالص یا GT):یک و نیم میلیون ریال.
– برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن(ظرفیت ناخالص یا GT): دو میلیون ریال.
تبصره- منظور از « شناور» هر وسیله نقلیه آبی اعم از مسافری یا باربر است که در آب،روی آب،یا زیر آب تردد نماید.
پ- در صورت تصادم شناور با تأسیسات دریائی.
– برای شناور های با ظرفیت کمتر از 500 تن(ظرفیت ناخالص یا GT): یک میلیون ریال.
– برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن(ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیم میلیون ریال.
تبصره1- مـنظـور از تأسـیسات دریـائی هـر نوع تأسـیسات از جـمله اسـکله،بویه،لـوله های کف دریا و سکوهای دریائی می باشد.
تبصره2- ظــرفیــت ناخـالـص هـر فـروند شـناور طـبق کنوانسیون بین المللی ظرفیت سال 1966 اندازه گیری گردیده و در گواهینامه ثبت شناور درج می گردد.
توجه: ظرفیت های مذکور در این قسمت به ازاء هر «تن» برابر با یکصد فوت مکعب می باشد.
4- تعیین میزان خسارت وارده در تصادم
میزان خسارت وارده به ریال                                                  میزان تعرفه کارشناسی به ریال
تا 50 میلیون                                                                     حداقل پانصد هزار
از 50 میلیون تا 200 میلیون نسبت به مازاد                              ده در هزار
از 200 میلیون تا 500 میلیون نسبت به مازاد                            پنج در هزار
از 500 میلیون تا یک میلیارد نسبت به مازاد                              سه در هزار
از یک میلیارد به بالا نسبت به مازاد                                        یک در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال
 
5- تعیین مقصر برای حوادث مربوط به صدمه یا اتلاف جان اشخاص در دریا و آبهای داخلی
الف- در آبهای داخلی: حداقل دویست و پنجاه هزار ریال.
ب- در دریا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر تا سه میلیون ریال.
6- در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده 10 مقررات عمومی جداول تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل می باشد.
 
قسمت ششم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه6- راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته های:(راه و ساختمان و نقشه برداری- معماری و شهرسازی- معماری داخلی و تزئینات مهندسی ترافیک و مهندسی محیط زیست- ابنیه و آثار باستانی امور ثبتی- برنامه ریزی شهری)
ماده36- دستمزد ارزیابی اراضی غیر مضروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق وکسب و پیشه و تجارت و سر قفلی.
1- تا پنجاه میلیون ریالی مقطوعا 000/250ریال.
2- از 50 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد،5/1 در هزار.
3- از 500 میلیون ریال به بالا،نسبت به مازاد، 1در هزار و حداکثر تا مبلغ 000/500/7 ریال.
ماده37- دستمزد تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل:
1- تا پانصد هزار ریال ماهانه مقطوعا 250,000 ریال.
2- از پانصد هزار ریال به بالا ماهانه،نسبت به مازاد، ده درصد و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.
تبصره- دستمزد تعیین اجرات المثل و یا اجور گذشته بر مبنای ماده فوق به اضافه 25% خواهد بود.
ماده38- دستمزد تشخیص علت خسارت:
– دستمزد تشخیص علت خسارت حداقل مبلغ 000/250 ریال و در صورتی که کمیت و کیفیت کار ایجاب نماید دستمزد با نظر قاضی(یا کمیسیون ماده 15 تعرفه)تعیین می شود.
ماده39- تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات:
1- تا 5 میلیون ریال مقطوعا دویست هزار ریال.
2- از 5 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد،چهار در هزار.
3- از 100 میلیون ریال به بالا،نسبت به مازاد، دو در هزار حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال.
تبصره- در صورتی که تشخیص و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات هر دو،موضوع کارشناسی باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهد شد.
ماده40- دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت:
الف- دستمزد رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان:
1- تا ده میلیون ریال، دو درصد(بیست در هزار).
2- از ده میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد،ده در هزار.
3- از پانصد میلیون ریال به بالا،5 در هزار تا حداکثر مبلغ 000/500/7 ریال.
ب- دستمزد تهیه مقادیر و صورت وضعیت برمبنای نرخ های بند(الف) این ماده به اضافه بیست درصد محاسبه می گردد.
پ- در مورد رسیدگی و تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه سازی،خیابان سازی و کانال سازی دستمزد مربوطه 50 درصد نرخ های مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده خواهد بود.
ت- دسـتـمـزد بـررسـی و تـعیین کـیفیت آسفالت و بتن بر اساس 30% هزینه های آزمایشگاهی مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 000/500( پانصد هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/3 ریال خواهد بود.
ث- در صورتی که برای رسیدگی یا تهیه مقادیر کار نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه ها و مشخصات باشد به دستمزدهای ردیف(الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.
ج- برای ساختمانهای تکراری(بلوک مجزا) در مورد بندهای(الف) و (ب) به ازاء هر واحد تکراری فقط ده درصد دستمزد یک واحد تعلق می گیرد.
ماده41- دستمزد تطبیق نقشه های ساختمانی با وضعیت محل و بنا:
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 1000 (یکهزار) ریال و حداقل 150,000 (یکصد و پنجاه هزار)ریال و حداکثر تا 3000,000 ریال.
ماده42- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی،ساختمانها با وضعیت محل و بنا:
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 1500(یکهزار و پانصد)ریال و حداقل 000/200 (دویست هزار)ریال و حداکثر تا مبلغ 4000,000 ریال.
ماده 43- دستمزد تهیه نقشه های معماری،سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود:
1- معماری کلی هر متر مربع 750 ریال حداکثر تا مبلغ 7,500,000 ریال.
2- سازه هر متر مربع 1000 ریال حداکثر تا مبلغ 10,000,000 ریال.
3- برق و تأسیسات هر متر مربع 500 ریال حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
تبصره1-در مواردیکه طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به میزان مقرر در بندهای(1) و (2) محسوب و برای طبقات مشابه 10% دستمزد مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره2- چنانچه به جای نقشه های کامل معمول ردیفهای فوق،مقدار کمتری نقشه مورد نیاز باشد و یا ساختمان از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد دستمزد را کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می کند.
 
قسمت هفتم- دستمزد کارشناسی نقشه برداری
ماده44- پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی:
1- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در داخل مناطق شهری که گذر بندی های موجود منطقه در نقشه هوائی مشخص باشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعا مبلغ 000/450 ریال(چهار صد و پنجاه هزارریال) برای مساحت بیش از هزار متر مربع نسبت به مازاد هر متر مربع 60 ریال(شصت ریال)تا حداکثر 000/000/10 ریال.
2- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در مناطقی که گذر بندی ها در نقشه هوائی مشخص نباشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعا مبلغ 000/600 ریال(ششصد هزار ریال)و از 1000 متر مربع نسبت به مازاد هر متر مربع 100( یکصد) ریال تا حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال.
ماده45- نقشه برداری اراضی به مقیاس: 500/1
1- نقشه برداری در اراضی دشت و کم عارضه با منحنی میزان 25 سانتیمتر تا یک هکتار مقطوعا 000/500 ریال( پانصد هزار ریال) و برای هر هکتار اضافه بعدی تا پنج هکتار 000/120 ریال( یکصد و بیست هزار ریال) و از 5 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر هکتار 000/60 ریال(شصت ریال) تا حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال.
2- در نــقشه برداری از اراضـی تپـه مـاهور و عـوارض مـتوسط با منـحنی مـیزان 50 سانتیمتر،پنجاه درصد و از اراضی پر عارضه و مناطق کوهستانی با نقاط ارتفاعی و برداشت عوارض با منحنی میزان حداقل 2 متر، صد درصد به ارقام فوق اضافه می شود.
3- دستمزد نقشه برداری بدون برداشت منحنی میزان (مسطحاتی) پنجاه درصد ارقام فوق می باشد.
ماده46- دستمزد نقشه برداری از اراضی بیش از یک هکتار در مقیاس های 1000/1 و 2000/1 با مشخصات فوق به ترتیب هر کدام 20% و 40% از تعرفه های بند فوق کمتر خواهد بود.
تبـصره- در مـناطـق جـنگلـی و بـاغـات به عـلت محدودیت دید 30% به ارقام مواد 42و 43و 44 اضافه می گردد.
ماده 47- برداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی:
– تا میزان هزار متر مکعب 000/250 ریال مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب 50 ریال حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
ماده 48- تفسیر عکس های هوائی:
تـفـسـیر عـکـس هـوائـی بـرای هـر پـلاک ثبـتی و تـعیین موقعیت آن از روی عکسهای هوائی سنوات مختلف برای یک سند مقطوعا 000/500 (پانصد هزار )ریال.
تبصره1- در صورتیکه پلاک متعدد و متصل به هم باشند به ازاء هر پلاک اضافی،به دستمزد متعلق به پلاک اول 20% اضافه خواهد شد.
تبصره2- برای سنوات مختلف به ازای هر سند 20% اضافه خواهد شد.
ماده49- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی:
– دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا هزار متر مبع حداقل 000/500 ریال و در مواردی که مـسـاحـت مـلک بـیـش از یـک هـزار مـتر مـربـع باشـد برای هـر مـتر مـربع اض«افه دویست ریال به دستمزد فوق اضافه خواهد شد و حداکثر از مبلغ 000/000/10 ریال تجاوز نمی نماید.
تبصره- در صورتی که نیاز به نقشه برداری و تهیه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق الزحمه نقشه برداری برابر تعرفه نقشه برداری موضوع مواد قسمت هفتم به این ردیف اضافه خواهد شد.
ماده50- دستمزد افراز و قطعه بندی(مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها- طرح قطعات مفروزه به طور واضح و روشن)به شرح زیر است:
1- دستمزد افراز املاک و مستغلات بر اساس تعرفه ارزیابی موضوع ماده(36) به اضافه 50% خواهد بود. در مواردی که موضوع کارشناسی تقسیم ترکه باشد 40% به دستمزد ارزیابی افزوده می شود.
2- در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه تهیه نقشه بر اساس تعرفه نقشه برداری مربوطه علاوه بر دستمزد ردیف یک محاسبه شود.
ماده51- دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رود خانه ها به شرح زیر است:
– نــقـشه بــرداری و تــهیه نــقشـه مـوقـعیت قنوات با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها،حق الزحمه مربوط با توافق تعیین می گردد و حداقل آن مبلغ 000/300 ریال می باشد.
ماده52- حق الزحمه پیاده کردن و میخکوبی و برداشت برای هر کیلو از مسیر:
1- دردشت: پانصد هزار ریال.
2- در تپه ماهور 50% به حق الزحمه ردیف یک اضافه می گردد.
3- در کوهستان 100% به حق الزحمه ردیف یک اضافه می گردد.
4- برداشت مسیر در بهسازی راه ها هر کیلو 000/500 ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
 
قسمت هشتم- تعرفه دستمزد کارشناسی برای رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران
3- دستمزد کارشناسی تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد:
ماده53- دستمزد موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد:
1- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها تا یکصد میلیون ریال باشد، مقطوعا 000/750 ریال.
2- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد،نسبت به مازاد، یک و نیم در هزار.
3- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال باشد،نیم در هزار نسبت به مازاد.
4- برای قراردادهایی که مبلغ ابلاغ شده آنها از پنج میلیارد ریال بیشتر باشد نیم در هزار نسبت به مازاد تا حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.
ماده54- دستمزد کارشناسی تعیین میزان خسارت وارده:
دستمزد تعیین میزان خسارت وارده از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد تا مبلغ بیست میلیون ریال، مقطوعا 000/500 ریال و از بیست میلیون ریال به بالا،نسبت به مازاد دو در هزار تا حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.
 
قسمت نهم- تعرفه دستمزد کارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان و مهندسان مشاور
ماده55- الف- دستمزد کارشناسی رسیدگی به اختلافات در قراردادهایی که مبلغ کل حق الزحمه مهندسین مشاور کمتر از 000/000/200ریال باشد:
1- دستمزد رسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد و تشخیص موجه یا غیر موجه بودن تأخیرات مهندس مشاور 4 درصد حق الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه و حداقل مبلغ 000/000/1 ریال.
2- دستمزد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور3 درصد حق الزحمه مشاور تا مقطع فسخ قرارداد.
3- دستمزد تعیین حق الزحمه مهندس مشاور نسبت به امور مورد اختلافی که حق الزحمه مربوطه در قرارداد تصریح نشده باشد 2 درصد حق الزحمه موارد اختلاف.
4- دستمزد تعیین حق الزحمه مهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد 2 درصد حق الزحمه موارد اختلاف.
5- دستمزد بررسی مطالعات و گزارش و طرح های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور 5 درصد حق الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه.
ب- در قراردادهائی که مبلغ کل حق الزحمه مهندس مشاور از دویست میلیون ریال به بالا باشد دستمزد کارشناسی نسبت به مازاد دویست میلیون ریال برابر 20 درصد دستمزد بند الف خواهد بود.
 
قسمت دهم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه7- صنعت و فن شامل رشته های:( الکترو شیمی و پتروشیمی – فرآورده های شیمیایی- امور انرژی هسته ای- صنایع نفت- برق(الکترونیک و مخابرات)- برق(ماشین و تأسیسات کارخانجات)- تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر(رایانه)- صنایع گاز و گاز رسانی- مهندسی پزشکی(لوازم و تجهیزات پزشکی)- مهندسی هوافضا- نساجی و رنگرزی)
ماده56- دستمزد کارشناسی رشته های فوق به شرح ذیل می باشد:
1- ارزیابی.
1- 1- تا سی میلیون ریال مقطوعا 000/250 ریال.
1-2- از سی میلیون تا یکصد پنجاه میلیون ریال، نسبت به مازاد، 4در هزار.
1-3- از یکصد و پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال،نسبت به مازاد 5/2 در هزار.
1-4- از پانصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 000/000/7 ریال.
تبصره- کارشناسان موظف است ارزش کلیه اقلام را ضمن تهیه مشخصات فنی به تفکیک تعیین نماید.
حق الزحمه بر اساس مجموع ارزش های تعیین شده برای هر کارخانه و یا واحد صنعتی یا غیر صنعتی در هر محل به طور یکجا محاسبه خواهد شد.
ماده57- دستمزد تعیین اجاره بها و اجرت المثل ماهانه ماشین آلات، تأسیسات فنی دستگاههای برق الکترونیکی و ماشین آلات کارخانجات و موارد مختلف در رابطه با این گروه:
1- تا ده میلیون ریال 000/200 ریال.
2- از ده مـیـلیـون ریـال به بالا،نـسبـت به مـازاد برای اجـاره بهـای مـاهـانه هـر کارخانه یا کـارگـاه، 15 درصد تا حداکثر مبلغ 000/000/3 ریال.
ماده 58- دستمزد رسیدگی یا تهیه صورت وضعیت نسبت به امور تأسیسات آب،برق،گاز، مخابرات، آسانسور و موارد مختلف در رابطه با این گروه بر اساس تعرفه مربوطه در ماده 40 محاسبه خواهد شد.
ماده 59- دستمزد رسیدگی به امور مهندسین مشاور بر طبق تعرفه رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان،مهندسین مشاور و پیمانکاران بر اساس تعرفه مربوط به قسمتهای 8 و 9 محاسبه خواهد شد.
 
قسمت یازدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه8- فنی و هنری شامل رشته های: ( امور ورزشی- شعر و سرود- تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی- موسیقی- تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت- چاپ و چاپخانه- تمبر- چینی و سرامیک- کاشی – سفالگری- طراحی عمومی و گرافیک- فیلم و عکاسی- تألیفات- صنایع دستی)
ماده60- دستمزد کارشناسی رشته های گروه 8 بجز رشته عکاسی و امور سینمائی که جداگانه در ذیل آمده بشرح ذیل است:
الف- دستمزد کارشناسی رشته های گروه 8 در پرونده غیر مالی و در هر مورد بررسی(هر مستند) حداقل 000/200 ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید باتوافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر 000/000/3ریال.
ب- دستمزد کارشناسی رشته های فوق در پرونده مالی:
1- تا ده میلیون ریال مقطوعا دویست هزار ریال.
2- از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار.
3- از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 000/000/3 ریال.
ماده61- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی.
الف- امور مربوط به عکاسی و سینمایی.
دسـتمزد رسـیدگی بـه مـسائل فـنی عـکس و فـیلم شـامل:اختلاف رنگها- شرایط نوری- کمپوزیسیون «ترکیب بندی»- پرسپکتیو- ظهور و چاپ حداقل دویست هزار ریال و حداکثر تا 000/000/2 ریال.
ب- امور مربوط به فیلمبرداری و سینما.
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده- کارگردان- تصویر بردار- تدوین کننده- لابراتوار و صدابردار شامل:
1- برنامه های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو(به استثنای انیمیشن)حداقل دویست هزار ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید و یا برای برنامه های بلند مدت سینمایی حداکثر تا مبلغ 000/500/1 ریال.
2- برنامه های انیمیشن با توجه به حجم و میزان و نوع کار بر اساس ماده 59 خواهد بود.
پ- دستمزد ارزیابی فیلم- وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو به شرح زیر است:
1- تا ده میلیون ریال مقطوعا دویست هزارریال.
2- از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار.
3- از یکصد میلیون ریالبه بالا نسبت به مازاد یک در هزار و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.
ت- هزینه های مربوط به آزمایشگاه- استفاده از لوازم مونتاژ- دستگاه های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 فصل اول مقررات عمومی خواهد بود.
 
قسمت دوازدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه 9- کشاورزی شامل رشته های:(کشاورزی و منابع طبیعی،دامپروری و دامپزشکی، آبزیان و شیلات،سم و سم شناسی،گیاه شناسی،صنایع چوب،محصولات دامی(پوست و چرم،سالامبور و روده) و محیط زیست طبیعی)
ماده62- دستمزد ارزیابی املاک مزروعی، باغها،جنگلها، مراتع و اراضی جنگلی،اراضی بایر، ساختمانهای روستایی به شرح زیر است:
1- تا مبلغ بیست میلیون ریال مقطوعا 000/200 ریال.
2- از مبلغ بیست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد 5/1 در هزار.
3- از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار.
4- از یک میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار و حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
ماده63- دستمزد ارزیابی محصولات و فرآورده های کشاورزی و جنگلی و مراتع و دامی و شیلات بر مبنای ارقام بالا به اضافه 20% می باشد.
تبصره1- دام شامل اغنام و احشام و چهارپایان- طییور و زنبور عسل و کرم ابریشم می باشد.
تبصره2- دستمزد کارشناسی و ارزیابی و تعیین مال الاجاره و اجرت المثل ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات کشاورزی- دامپروری و دامپزشکی- دام، آبزیان و شیلات به شرح مواد 56 و57 حسب مورد می باشد.
ماده64- دستمزد تعیین اجاره بهای سالانه املاک مزروعی،باغها،مراتع و جنگلها به سرح زیر است:
1- تا مبلغ ده میلیون ریال 000/200 ریال.
2- از مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد 15 در هزار.
3- از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/3 ریال.
ماده65- دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی به شرح زیر می باشد:
1- تا مبلغ 5 میلیون ریال 000/200 ریال.
2- از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد 15 در هزار.
3- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/1 ریال.
ماده66- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی،باغی، دامی، آبزیان،خوراک دام،مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر یک میلیون ریال.
ماده67- دستمزد تشخیص اراضی(دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 متر مربع 000/200 ریال و برای هر یک هزار متر مربع اضافه 10 درصد به دستمزد فوق اضافه می شود.
ماده68- دستمزد تشخیص علت و برآورد خسارت ناشی از زیان های وارده به مزارع و باغها- جنگلها- مراتع- شیلات- شبکه های آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار- دام و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و تأسیسات کشاورزی و دامپروری و شیلات و تجهیزات کشاورزی و خسارات ناشی از آفات نباتی و حیوانی- مصرف مواد شیمیایی و داروئی نامناسب- آلودگی آب و خاک و مواد غذایی به شرح زیر است:
الف- تشخیص علت خسارت 000/200 ریال.
ب- برآورد خسارت تا ده میلیون ریال000/200 ریال.
پ- از ده میلیون ریالبه بالا نسبت به مازاد 3 در هزار تا حداکثر 000/500/1 ریال.
ماده69- دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس تعرفه ارزیابی موضوع ماده 62 به اضافه سی درصد خواهد بود در مواردی که موضوع افراز املاک کشاورزی تقسیم ترکه باشد بیست درصد به دستمزد ارزیابی مربوطه افزوده می گردد.
ماده70- در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده71- دستمزد ارزیابی تجهیزات و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها بر اساس تعرفه ماده 12 محاسبه خواهد شد.
ماده72- دستمزد کارشناسی در امور مهندسین مشاور و پیمانکاران در این گروه کارشناسان بر اساس تعرفه رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور تعیین می شود.
ماده73- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات آن املاک خارج از محدوده شهرها:
– دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی حداقل پانصد هزار ریال.
– در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد 000/100 ریال حداکثر تا سه میلیون ریال.
ماده74- دستمزد آزمایشات مربوط به خاک شناسی و تهیه نمونه های مورد لزوم بر مبنای تعرفه موسسه تحقیقات خاک و آب(خاک شناسی و حاصلخیزی خاک) و ضوابط مربوطه از طرف متقاضی پرداخت می شود.
 
قسمت سیزدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه10- مدیریت و خدمات عمومی و اداری شامل رشته ها: (آمار امور اداری و استخدامی- امور آموزشی- امور گمرکی- بیمه- امور کتاب و کتابداری- ثبت شرکتها و علایم تجاری و اختراعات- جهانگردی و ایرانگردی فناوری اطلاعات(ICT/IT)- امور خبرنگاری و روزنامه نگاری- امور کار و کارگری- مدیریت بازرگانی)
ماده75- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته های فوق: با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می شود و حداقل دستمزد 000/200 ریال و حداکثر سه میلیون ریال می باشد.
 
قسمت چهاردم- تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه11- ایمنی و حوادث شامل رشته های: امور آتش سوزی و آتش نشانی،اسلحه شناسی،تأمینی و امنیتی،حوادث ناشی از کار،مواد محترقه و منفجره(ناریه)
ماده76- دسـتـمزد کـارشـناسی در کـلیه رشـته هـای فـوق با تـوجـه بـه کم و کیف کار با توافق تعیین می شود و حداقل دستمزد 000/200 ریال و حداکثر 000/000/3 ریال می باشد.
 
قسمت پانزدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان سایر رشته ها
ماده77- حق الزحمه کارشناسان سایر رشته هایی که بعد از تصویب این تعرفه به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی می رسد حسب مورد، بر اساس تعرفه گروه های مربوطه یا طبق ماده 10 تعرفه تعیین خواهد شد.
ماده78- با توجه به محرومیت بعضی از مناطق کشور ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و یا  اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند به تشخیص قاضی پرونده یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا 40%( چهل درصد) کاهش می یابد.
این تعرفه در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در تاریخ 23/5/1384به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم الاجراست.
 
 
 
مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *