تصویب آیین نامه اجرایی بند(ج) و تبصره(2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری

تصویب آیین نامه اجرایی بند(ج) و تبصره(۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری


شماره:۲۳۱۴۰۰/ت۴۳۹۰۹ک
تاریخ:۲۱/۱۱/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
 
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریـیس جـمـهور و بـه اسـتناد بنـد(ج) و تـبـصره(۲) مـاده(۵۴) قـانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت بند(ط) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه بند و تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
 
 
آیین نامه اجرایی بند(ج) و تبصره(۲) ماده(۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
 
ماده۱- دستگاه های اجرایی می توانند سمت مدیران حرفه ای را قبل از اتقضای مدت چهارسال در یکی از حالات زیر و با رعایت شرایط مشخص شده تغییر دهند:
۱- انتصاب به مقام بالاتر.
۲- انتصاب به عنوان مقام سیاسی یا همتراز آن.
۳- درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه.
۴- طی دوره های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی پست فعلی بر اساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه اجرایی آموزش مدیران موضوع ماده(۵۶) قانون مدیریت خدمات کشوری.
۵- کسب حداقل (۸۵%) کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول تصدی پست مدیریت فعلی برای بالاتر.
۶- از دست دادن یکی از شرایط انتصاب یا شرایط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدی.
۷- بیماری به تشخیص پزشک معتمد دستگاه.
۸- ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تأیید بالاترین مقام دستگاه.
۹- بر اساس حکم مراجع قضایی و یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
۱۰- دو سـال مـتوالی امـتیاز ارزیـابـی عملکرد مدیر کمتر از (۷۰%) کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد/ یا یک سال پایین تر از (۶۰%).
۱۱- حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت
۱۲- واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون
۱۳- تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی.
ماده۲- دستگاه های اجرایی یکی از پستهای معاونین مقامات اجرایی ذکر شده در بندهای (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان پست ثابت در تشکیلات تفصیلی خود مشخص و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می رسانند و در تغییر آن نیز همین مراحل طی خواهد شد.
ماده۳- شرایط انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- فرد مورد نظر کارمند رسمی باشد.
ب- دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفید و موثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد.
تبصره- دستگاه ها می توانند علاوه بر شرایط فوق،شرایط اختصاصی دیگری را تعیین و پس از تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعمال نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi