تصویب آئین نامه اجرائی بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

تصویب آئین نامه اجرائی بند الف ماده ۱۷۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی


شماره:۵۲۶۸/۵/۳۰

تاریخ:۱۸/۱۰/۱۳۸۰

پیوست:دارد
 
 
اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
 
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۱۷۵  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۴۸۴۴/ت ۲۴۴۶۹هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ که به تصویب هیات محترم وزیران رسیده به انضمام نمونه قبض رسید دریافت کمک در خصوص نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۶ آیین نامه مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
 
سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
 
 
شماره: ۲۴۸۴۴/ت ۲۴۴۶۹هـ
تاریخ:۲۷/۰۵/۱۳۸۰
پیوست:دارد
 
 
وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی ونیروهای مسلح وامور اقتصادی ودارایی، موضوع نامه شماره ۱۰۳۵۷/۶۵/۱۲۱/۲۴۲۰۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۰ وبه استناد بند (الف) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 
ماده ۱- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند به منظور تقویت وتوسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث وسایر کمک ها در اجرای برنامه ها) و تقویت وتوسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند وهزینه های مربوط به شرح ذیل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
ماده ۲- هزینه احداث یا خرید امکانات موردنیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف ویا به یکی از رده های ذیل تحویل وگواهی هزینه دریافت شود.  رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (۱۷۵) قانون یاد شده عبارتنداز:
الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت ها و کارخانه ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می گردند.
ب- کانون های فرهنگی – ورزشی مساجد.
پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مذکور در بند (الف) این ماده را عهده دار هستند.
ت- مراکز مقاومت بسیج محلات و اقشار و صنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند.
ث- کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند و یا وجود دارند.
ج- مراکز اردویی، آموزشی وفرهنگی بسیج که در شهرها و استان ها وجود دارند یا تشکیل می گردند.
چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
 تبصره – این کمک ها وهزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج وپاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را درستاد مناطق و نواحی و پادگان های آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود.
ماده ۳- مصادیق کمک ها وهزینه ها به شرح زیر تعیین می شود:
الف- بسیج:
۱- وجوه نقدی.
۲- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله های آن .
۳- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی وتخصصی، رفاهی، ترابری، تأسیساتی و ساختمانی.
۴- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی.
۵- سایر هدایا و نیاز مندی ها.
تبصره – لیست سایر کمک ها و هدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد.
ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی:
احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری.
ماده ۴- مصادیق و محل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود:
الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات رده ای مقاومت
ب- تأمین امکانات وتجهیزات موردنیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی وبهداشتی.
پ- هزینه های اجرای برنامه های رده های مقاومت بسیج.
ت- هزینه های ایجاد وتوسعه رده های مقاومت جدید.
ث- هزینه تشویق وترغیب خیرین وتبلیغات مربوط.
ج- هزینه تقویت وتوسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی.
ماده ۵- رده های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (۳) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل ویک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.
ماده ۶- نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند.
تبصره ۱- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.
 ماده ۷- نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آئین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه وبه رده های تابع ابلاغ نمایند.
 
 
 
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
 
 
 
 
رسید وجوه نقدی وغیر نقدی
((مشارکت افراد خیر در تأمین منابع مالی ارتش ۲۰ میلیونی))
 
   باستناد بند الف ماده ۱۷۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ وآئین نامه اجرایی هیأت وزیران شماره ۲۴۸۴۴/ت ۲۴۴۶۹هـ مورخ ۲۷/۵/۸۰ مبلغ به عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ریال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به حروف ــــــــــــــــــــــــــــــ نقدی / غیر نقدی از موسسه /آقا/خانم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دریافت گردید.     
                                                                                                         
امضاء ومهر:
 
ملاحظات :
شخص پرداخت کننده / اهداء کننده در صورت نیاز می تواند با ارائه این قبض به وزارت امور اقتصادی و دارایی وجه پرداختی را باستناد ماده قانونی مذکور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
 
 
نسخه اول: پرداخت کننده
 
 
                                                                                                                                     
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi