تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی

تصویب نامه و تصمیم نامه : ن50204ت/173496 تاریخ تصویب نامه و تصمیم نامه : 1392/11/19

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی


 

شماره:173496/ت50204 ن
تاریخ:19/11/1392
پیوست:
 
 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت اجرایی رییس جمهور
نهاد ریاست جمهوری
 
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 120044/ت 49586هـ مورخ 26/6/1392 اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها و وظایف تفصیلی آنها به شرح زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود:
 
الفاعضای کارگروه اقتصاد کلان:
1-وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس) 2-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور            3- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4-معاون اجرایی رییس جمهور 5-مشاور اقتصادی رییس جمهور.
 
باهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان:
1-تدوین سیاستهای پولی،مالی،بانکی،تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم.
2-رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر سطح عمومی قیمتها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه های دولت در خنثی کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن.
 
پاعضای کارگروه تنظیم بازار:
1-معاون اجرایی رییس جمهور (رییس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر جهاد کشاورزی         4- وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر دادگستری 6-وزیر کشور 7-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی           8- وزیر امور اقتصادی و دارایی 9-وزیر اطلاعات 10-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 12-رییس اتاق اصناف کشور.
 
تاهم وظایف کارگروه تنظیم بازار:
1-سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید،تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها.
2-هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه،قیمت گذاری،بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور.
3-تحلیل بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت سایر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی، حساس و ضروری و پایش مستمر آن از طریق سازمانهای ذی ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه ها
 
ثاعضای کارگروه انرژی:
1-وزیر نفت (رییس) 2-وزیر نیرو 3-وزیر راه و شهرسازی 4-وزیر امور اقتصادی و دارایی 5-وزیر کشور 6-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 7-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.
 
جاهم وظایف کارگروه انرژی:
1-تدوین برنامه اصلاح مصرف انرژی با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در کشور.
2-پیشنهاد قیمت حاملهای انرژی و فرآورده های نفتی و تهیه برنامه اجرایی تغییرات قیمت حاملهای انرژی در طول دوره اجرا و نظارت بر اجرای آن.
3-برآورد دقیق و نهایی درآمد قابل وصول دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی.
4-تهیه و تدوین نظام مالی بخش انرژی به منظور تأمین به موقع و کامل منابع مورد نیاز اجرای قانون در چارچوب برنامه مصوب.
5-ارایه گزارش تحلیلی بخش انرژی با لحاظ اجرای هدفمندی یارانه ها.
6-تهیه برنامه اجرایی وضع عوارض آلودگی بر قیمت بنزین شهرهای بالای یک میلیون نفر.
 
چاعضای کارگروه خانوار:
1-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس) 2-وزیر دادگستری 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 5-رییس سازمان ثبت احوال کشور 6-رییس سازمان هدفمندسازی یارانه ها 7-رییس مرکز آمار ایران.
 
حاهم وظایف کارگروه خانوار:
1-تهیه برنامه یکپارچه سازی سامانه های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه ها.
2-تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک های اول و آخر درآمدی کشور.
3-تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم درآمد مشمول دریافت یارانه ها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بی سرپرست و بدسرپرست.
4-تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه های شناسایی شده برای پرداخت های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط.
5-تدوین برنامه شناسایی گروههای کم درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی.
6-تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم درآمد فاقد بیمه.
 
خاعضای کارگروه سلامت:
1-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس)،2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
 
داهم وظایف کارگروه سلامت:
?-تهیه و تدوین بسته سیاستهای جبرانی جایگزین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در قالب بهداشت و درمان.
?-تدوین و ارایه برنامه اجرایی بهبود نظام مالی سلامت در جهت کاهش هدفگذاری شده سهم پرداختی توسط مردم به همراه ضمانت های اجرایی با فراهم کردن هماهنگی بین دستگاههای اجرایی کشور.
?-تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور و نیز نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات پزشکی متناسب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.
 
ذاعضای کارگروه حمل و نقل:
1-وزیر راه و شهرسازی (رییس) 2-وزیر نفت 3-وزیر کشور 4-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 5-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 6-معاون عمرانی و توسعه روستایی وزارت کشور 7-مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت.
 
راهم وظایف کارگروه حمل و نقل:
1-تهیه و تدوین برنامه اجرایی بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور با زمانبندی مشخص.
2-تدوین برنامه تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای بهبود شرایط ناوگان حمل و نقل کشور.
3-ارایه برنامه های مربوط به بهبود شرایط وسایط نقلیه عمومی برای کاهش مصارف انرژی و قیمت تمام شده حمل مسافر و بار.
4-تهیه بسته ویژه حمایت همه جانبه از تقویت حمل و نقل عمومی از طریق تأمین امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی ناشی از حمل و نقل های انفرادی و فعالیتهای مرتبط با آن.
 
زاعضای کارگروه محیط زیست:
1-رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر نفت            4-وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6-وزیر کشور 7-وزیر جهاد کشاورزی 8-وزیر نیرو 9-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 10-معاون علمی و فناوری رییس جمهور 11-شهردار تهران 12-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.
 
ژاهم وظایف کارگروه محیط زیست:
1-تهیه برنامه جامع، ملی و دراز مدت مدیریت سبز و ارتقای سطح تکنولوژی تولید در صنایع، ساختمان سازی و خدمات به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی، میزان تولید پسماند تصفیه و بازیافت آب و سایر عوامل و عوارض آلودگی محیط زیستی در کلانشهرها.
2-تـدوین بـرنامه حـمایت از توسـعه تکنـولوژی هـای سازگار با محیط زیست و حمایت از محصولات صنـعتی تولیدی با استانداردهای زیست محیطی بالا برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای و سایر آلودگی های محیط زیست.
3-تدوین برنامه اجرایی نحوه هزینه کردن منابع حاصل از وضع عوارض آلودگی در کلان شهرها در جهت کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای شهری (مترو) و حذف خودروهای فرسوده، جلب مشارکت مردم و کنترل و پایش.
4-تدوین برنامه برای حمایت از فناوری های اصلاح و بهبود الگوی مصرف و کاهش آلودگی آب.
 
ساعضای کارگروه صنعت و معدن:
1-وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-وزیر جهاد کشاورزی            4-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور            6-معاون علمی و فناوری رییس جمهور 7-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران             8-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 9-مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 10-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.
 
شاهم وظایف کارگروه صنعت و معدن:
1-تهیه برنامه اجرایی سیاست های صرفه جویی انرژی در صنعت و معدن و شیوه تأمین منابع مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه.
2-برآورد میزان سرمایه در گردش اضافی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی و برنامه ریزی تأمین آن از طریق تسهیلات بانکی.
3-پایش تولید در شرایط هدفمندی یارانه ها و ارایه گزارشهای تحلیلی شرایط آتی.
4-بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کالاهای صنعتی و معدنی و اقلام غیرکشاورزی و ارایه راهکار مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمتها و اجرای طرحهای نظارتی و کنترلی لازم در جهت ایجاد آرامش در بازار متناسب با تصمیمات ستاد.
 
صاعضای کارگروه امنیت و امور انتظامی:
1-وزیر کشور (رییس) 2-وزیر اطلاعات 3-وزیر دادگستری 4-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5-دبیر شورای عالی امنیت ملی یا معاون وی 6-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 7-رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8-دادستان کل کشور 9-فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
 
ضاهم وظایف کارگروه امنیت و امور انتظامی:
1-تدوین برنامه های مرتبط با امور امنیتی، انتظامی و اجتماعی مرتبط با شرایط اجتماعی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.
2-پایش همه جانبه فضای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی متناسب با زمانبندی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.
3-ارایه گزارشهای تحلیلی از محیط و جامعه با توجه به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.
4-آمادگی کامل برای پوشش دادن امنیت مراکز مهم تولیدی، توزیعی مایحتاج عمومی مردم.
 
طاعضای کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه:
1-مشاور اقتصادی رییس جمهور (رییس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 4-معاون امور مجلس رییس جمهور 5-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 6-رییس کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات.
 
ظاهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه:
1-تدوین محتوای فعالیتهای تبلیغی و اطلاع رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات.
2-تهیه و اجرای برنامه های متنوع ترویجی و تشویقی در جهت حمایت از گروههای مردم نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح.
 
عاعضای کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات:
?-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس) ?-وزیر کشور ?-وزیر اطلاعات ?-وزیر نفت ?-وزیر نیرو ?-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ?-رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ?-دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ?-مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ??-مشاور رسانه ای رییس جمهور.
 
غاهم وظایف کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات:
1-تهیه و تدوین بسته های مربوط به نحوه اطلاع رسانی شامل تحلیل ها، روشهای ارتباطی با رسانه های جمعی و نحوه اطلاع رسانی به مردم.
2-تدوین برنامه چگونگی هماهنگی مراکز مرتبط با اطلاع رسانی، رسانه های جمعی و ترتیب جلسات توجیهی نحوه اجرای قانون.
3-انتشار اطلاعیه ها، بیانیه ها، تشکیل مصاحبه های مطبوعاتی مستمر به منظور تنویر افکار عمومی.
4-برنامه تشکیل میزگردهای تخصصی در صدا و سیما به منظور تبیین اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها.
5-مدیریت رفتار رسانه های جمعی به منظور آرام بخشی به جامعه و جلوگیری از هرگونه تحریک انتظارات تورمی.
6-تدوین برنامه ترغیب مسئولان مراکز فرهنگی، تریبونهای مذهبی برای تنویر افکار عمومی.
7-تهیه بسته های تبلیغی و آموزشی لازم برای تنویر افکار عمومی با استفاده از ابزارهای مناسب.
8-مدیریت فضای مجازی در جهت اجرای مناسب مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها.
 
فاعضای کارگروه کشاورزی:
1-وزیر جهاد کشاورزی (رییس) 2-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر صنعت، معدن و تجارت 4-وزیر نیرو 5-رییس سازمان حفاظت محیط زیست.
 
قاهم وظایف کارگروه کشاورزی:
1-تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار نهاده ها، پیش بینی و هماهنگی تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه های بانکی، گمرکی و مالیاتی برای روان سازی تأمین این نهاده ها و نظارت بر ذخایر این کالاها.
2-تحلیل و بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت محصولات کشاورزی خصوصا کالاهای اساسی و حساس و ضروری و ارایه راهکارهایی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار این محصولات.
3-هماهنگی در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متأثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز برنامه اجرایی ذخیره مطمئن محصولات مذکور.
 
کوزرا و روسای کارگروه های تخصصی حسب مورد به دعوت سایر کارگروه ها و یا به تقاضای خود می توانند در جلسات شرکت کنند.
 
گتصمیمات کارگرههای یاد شده در امور مربوط به صلاحیتهای هیئت وزیران پس از طرح در ستاد هدفمندسازی یارانه ها با رعایت تصویب نامه شماره 120044/ت 49586هـ مورخ 26/6/1392 ابلاغ می شود.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *