تسریع در قطعیت پرونده های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض

تسریع در قطعیت پرونده های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض


 

شماره:۱۷۶۷۶

تاریخ:۱۳/۱۰/۱۳۸۹

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۶۳
۸۹
قانون تسری حکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
تسریع در قطعیت پرونده های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض
نـظـر بـه ایـنکه بـه مـوجـب «قـانـون تـسـری حـکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات مصوب – ۲۹/۰۲/۱۳۸۹» آخرین مهلت بخشودگی جرائم مودیانی که پرونده های مالیاتی دوره های مختلف(موسوم به تجمیع عوارض) آنها قطعی نشده است تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ خواهد بود. لذا به منظور بهره مندی مودیان از شرایط و ضوابط بخشنامه شماره ۱۲۱۴۹/۲۰۰ مورخ ۲۲/۴/۸۹، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از اتمام مهلت یاد شده پرونده های مالیاتی قطعی نشده در مراحل دادرسی مالیاتی طرح و نسبت به قطعی نمودن پرونده مالیاتی مودیان مذکور و همچنین وصول مالیات و عوارض متعلق با رعایت بخشنامه صدرالاشاره اقدام گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی       ۲- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
 تلفن:۸۸۸۰۶۰۵۳- ۰۲۱-، ۸۳۲۷۱۰۶۶- ۰۲۱
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 

 

 
شماره:۱۲۱۴۹/۲۰۰
تاریخ:۲۲/۰۴/۱۳۸۹
پیوست:
 
دستورالعمل
 
۵۲۰
۸۹
قانون تسری حکم ماده«۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات
الف
 
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیر کل محترم وصول و اجرای امور مالیاتی شهر تهران
موضوع
بخشودگی جرائم موضوع تبصره«۳» ماده«۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض
نظر به ابلاغ قانون تسری حکم ماده«۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد:
« مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگـونگی بـرقراری و وصـول عـوارض و سـایر وجوه از تولیدکنندگان کـالا،ارائه دهـندگان خـدمات و کالاهای وارداتی- مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند،مشمول حکم ماده(۱۹۱)قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶- خواهند بود. مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد.
اختیار حاصل از ماده«۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص جرائم تبصره«۳» ماده«۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض در مورد مودیان مالیاتی که بدهی مالیات و عوارض خود(موضوع قانون مزبور) را پرداخت نمایند، با رعایت شرایط ذیل به مدیران کل محترم امور مالیاتی ادارات کل ذیربط تفویض می گردد.
۱- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات،عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند تا صددرصد (۱۰۰%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
۲- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات،عوارض) تا پایان آبان ماه ۱۳۸۹ پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال)جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد(۱۰۰%) و مازاد بر آن تا هشتاد درصد(۸۰%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
۳- مــودیـان مــالـیاتی کـه بـدهی خـود را(اعــم از مــالیــات، عــوارض) تــا پــایـان تـاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۹ پــرداخــت نــمـایـند تـا مـبـلـغ سـیـصـد مـیـلیـون ریـال(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد(۱۰۰%) و مازاد بر آن تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
فرصت موضوع این بند در مورد مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالاشاره بدهی آنان قطعی نشده است،تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ خواهد بود.
۴- اختیار بخشودگی جرایم مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ در استان تهران به روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران حسب مورد و در سایر استانها به معاون مالیات بر ارزش افزوده تفویض می گردد.
۵- بخشودگی جرائم مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود. به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی از فرم های نمونه پیوست برای بخشودگی جرائم استفاده نمایند.
۶- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره«۳» ماده«۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن مالیات و عوارض لازم الاتباع خواهد بود.
شایان ذکر است،جرایمی که تا لازم الاجراء شدن این قانون به حیطه وصول در آمده است، قابل بخشودگی و نیز استرداد نخواهد بود.
مدیران کل می توانند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای ادارات امور مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند.
دادسـتـانـی انتـظامـی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی:      2- خارجی:
مرجع پاسخگوئی: دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن: ۸۸۸۰۶۰۵۳-۰۲۱-، ۸۳۲۷۱۰۶۶-۰۲۱
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۹۱ ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد…
 ماده ۶-
الف- مالیات‌های موضوع مواد (۳) و(۴) این قانون به حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد ودارایی …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi