تسریع در به قطعیت رساندن پرونده های مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض

تسریع در به قطعیت رساندن پرونده های مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض


شماره:۳۰۱۲۳/۲۱۰

تاریخ:۲۰/۱۰/۱۳۸۹

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۶۵
۸۹
قانون تسری حکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات
الف
 
 
مخاطبین
 
 
 
روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران …..
مدیران کل امور مالیاتی استان ها…..
 
موضوع
تسریع در به قطعیت رساندن پرونده های مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض
پیرو بخشنامه شماره ۱۲۱۴۹/۲۰۰ مورخ ۲۲/۴/۸۹ و به منظور اجرای قانون تسری حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات مصوب ۲۹/۲/۸۹ مجلس شورای اسلامی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض که به قطعیت نرسیده است، در اولویت رسیدگی قرار گرفته و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به رسیدگی و حل و فصل اینگونه پرونده ها اقدام نمایند. لازم است مدیران ذیربط بر نحوه تحویل و طرح اینگونه پرونده ها در هیأتها با رعایت ترتیبات قانونی به منظور اجتناب از وجود هرگونه نقص که مانع از صدور رأی گردد نظارت کامل داشته به نحوی که پرونده های مطروحه حداکثر قبل از بیستم بهمن ماه سال جاری فرآیند قطعیت را طی نموده و فرصت کافی برای بهره مندی مودیان مذکور از تسهیلات و تخفیفات قانونی مذکور مهیا گردد. ضمنا ارسال نتایج حاصل حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ضروری می باشد.
 
امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 
 
شماره:۱۲۱۴۹/۲۰۰
تاریخ:۲۲/۰۴/۱۳۸۹
پیوست:
 
دستورالعمل
 
۵۲۰
۸۹
قانون تسری حکم ماده«۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیر کل محترم وصول و اجرای امور مالیاتی شهر تهران
موضوع
بخشودگی جرائم موضوع تبصره«۳» ماده«۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض
نظر به ابلاغ قانون تسری حکم ماده«۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد:
« مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چـگونگـی بـرقـراری و وصـول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند،مشمول حکم ماده(۱۹۱)قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶- خـواهـند بـود. مهـلت یـاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد.
اختیار حاصل از ماده«۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص جرائم تبصره«۳» ماده«۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض در مورد مودیان مالیاتی که بدهی مالیات و عوارض خود(موضوع قانون مزبور) را پرداخت نمایند، با رعایت شرایط ذیل به مدیران کل محترم امور مالیاتی ادارات کل ذیربط تفویض می گردد.
۱- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات،عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند تا صددرصد (۱۰۰%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
۲- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات،عوارض) تا پایان آبان ماه ۱۳۸۹ پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال)جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد(۱۰۰%) و مازاد بر آن تا هشتاد درصد(۸۰%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
۳- مـودیـان مـالـیاتـی که بـدهـی خـود را(اعـم از مـالیـات،عـوارض) تـا پـایان تاریـخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۹ پـرداخـت نمـایـند تـا مبـلغ سـیصـد میـلیـون ریـال(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد(۱۰۰%) و مازاد بر آن تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
فرصت موضوع این بند در مورد مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالاشاره بدهی آنان قطعی نشده است،تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ خواهد بود.
۴- اختیار بخشودگی جرایم مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ در استان تهران به روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران حسب مورد و در سایر استانها به معاون مالیات بر ارزش افزوده تفویض می گردد.
۵- بخشودگی جرائم مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود. به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی از فرم های نمونه پیوست برای بخشودگی جرائم استفاده نمایند.
۶- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره«۳» ماده«۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن مالیات و عوارض لازم الاتباع خواهد بود.
شایان ذکر است،جرایمی که تا لازم الاجراء شدن این قانون به حیطه وصول در آمده است، قابل بخشودگی و نیز استرداد نخواهد بود.
مدیران کل می توانند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، روسـای امـور مـالیـاتـی و روسـای ادارات امـور مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند.
دادسـتـانـی انـتظـامـی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی:      2- خارجی:
مرجع پاسخگوئی: دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن: ۸۸۸۰۶۰۵۳-۰۲۱-، ۸۳۲۷۱۰۶۶-۰۲۱
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۹۱ ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi