رای شوراها, قوانین وابسته مالیاتی

*تجدید ارزیابی دارایی بانکها

رأی شورا شماره 30/4/17052 تاریخ 136/12/21

*تجدید ارزیابی دارایی بانکها


 

شماره :17052/4/30
تاریخ :21/12/1369
پیوست:
 
 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1412-5/30 – 13/8/1369 عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی چنین اظهار نظر نموده است که ” چون طبق ماده واحده قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل ازتجدید ارزیابی دارائی بانکهای کشور مصوب 24/8/1367 مجلس شورای اسلامی درآمد ناشی از ارزیابی مجدد دارائی موجودبانکهای کشورازتاریخ تصویب این قانون فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف است ، از طرفی برابر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 قانون مالیاتی اخیر از تاریخ 1/1/1368 به موقع اجراء گذاشته می شود وکلیه قوانین و مقررات مقایر دیگر نسبت به آن ملغی است ،لذا ماده واحده فوق الذکر صرفا” تا پایان سال 1367 قابلیت اجرائی داشته است . گزارش مزبور از طرف معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به منظور بررسی موضوع به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده و اینک هیات عمومی شورای یاد شده دراجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 18/12/1369 بشرح آتی در این باره اعلام رای می نماید: ازآنجا که تاریخ تصویب ماده واحده مورد بحث موخر بر تاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم بوده است ، لذا قانون اخیر الذکر ماسخ آن نبوده بالنتیجه حکم موضوع ماده واحده مذکور بقوت خود باقی است .
 
محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی-  محمد رزاقی-  علی نصیری نسب-  علی اکبرنوربخش-  علی اصغر محمدی-  محمد علی سعیدزاده-  محمد طاهر – مجید میر هادی.
 
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *