بخشنامه شماره 18842 تاریخ 1384/10/26

تا اطلاع ثانوی اطلاعات به دیوان محاسبات ارائه نگردد

تا اطلاع ثانوی اطلاعات به دیوان محاسبات ارائه نگردد


شماره:18842
تاریخ:26/10/1384
پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
 
پیرو بخشنامه شماره 16712مورخ23/9/1384،که طی آن به لزوم تشریک مساعی و همکاری دیوان محاسبات در خصوص تنظیم و تدوین برنامه نحوه انجام بازرسی مورد نظر دیوان،به منظور اجتناب از تداخل وظایف تأکید گردیده بود،نظر به اینکه دیوان محاسبات کشور تاکنون مستند قانونی داشتن اختیار امر بازرسی،از جریان امور پرونده های مالیاتی را ارائه نداده است و نسبت به درخواست این سازمان مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای تنظیم و تدوین برنامه بازرسی ها تشریک مساعی ننموده است،لهذا معطوفابه مفاد ماده 232قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366و اصلاحیه های بعدی آن،مشعر بر اینکه ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که به هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مودی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد،مقرر می دارد تا اطلاع ثانوی از ارائه پرونده های مالیاتی مودیان و یا اطلاعات درخواست شده در این زمینه توسط دیوان محاسبات و یا نمایندگان ذیربط ، قبل از هماهنگی لازم با دادستان انتظامی مالیاتی اکیداخودداری گردد.
مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند.
 
 
 
علی اکبر عرب مازار
 شماره:16712
تاریخ:23/09/1384
پیوست:
 
 
توجه:به بخشنامه 18842مورخ 26/10/1384رجوع شود.
معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465/400/2مورخ 2/8/1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست)،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مودیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیات های منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مودیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156و157و232و237 قانون مالیات های مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانونی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیات های قطعی شده از مودیان مـستنـکف و رسیـدگی به تـقاضـای اسـترداد اضـافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242و243 قانون مالیات های مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد.
به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خـواستار شـده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد.
 
علی اکبرعرب مازار
 
 
مواد قانونی وابسته
ماده 232- اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند محرمانه ت…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید