بخشنامه های مالیاتی

تأیید وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات(سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبط

بخشنامه شماره 200/95/03 تاریخ 1395/01/22

تأیید وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات(سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبطشماره:  03-95-200

تاریخ:  22-01-1395

پیوست:  دارد

 

بخشنامه  

 

 

 

 

3

 

95

 

                  سایر قوا نین            

 

س

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

تأیید وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات(سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبط

 

پیرو نامه شماره 30433-230/د مورخ 1-9-1393، با توجه به گزارشهای واصله، برخی از همکاران مالیاتی بدون کنترل وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات(سیستم قبض بانک) و فقط با مشاهده شکل ظاهری و به استناد پرفراژ درج شده در قبض مالیات، نسبت به تأیید وصول قبض و صدور گواهی، مفاصا حساب و … اقدام می نمایند که این امر می تواند موجب افزایش جعل قبوض مالیاتی و ورود ضرر و زیان به دولت گردد. لذا موکدا یادآوری می گردد به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و جعل قبوض مالیاتی، صدور هرگونه گواهی، مفاصا حساب، برگ قطعی مالیات و سایر اوراقی که نیازمند تأیید وصول قبوض مالیاتی می باشد، منوط به کسب اطمینان از صحت وصول قبض و اخذ “گواهی وصول قبض پرداخت مالیات” از سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات(سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبط و تایید و مهر و امضاء مشترک کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوطه می باشد.

بدیهی است در مواردی که پرداخت مالیات در محل اداره کل و از طریق دستگاههایPos  در حضور همکاران مالیاتی یا واحد صدور قبض بانک انجام می گیرد(موضوع نامه شماره 22788-230 مورخ 13-8-1392)، مستندات کافی در اختیار بوده و درمواقع ضروری می بایست به استنادپرفراژ دستگاه Pos وتأیید کارشناس ارشد ورئیس گروه مالیاتی نسبت به تأیید وصول قبض و انجام مراحل بعدی بدون فوت وقت اقدام و سپس در روزهای آتی از طریق کنترل “گواهی وصول قبض پرداخت مالیات” از سیستم قبض بانک یا سامانه های مرتبط، از احتساب مالیات مودی اطمینان حاصل و در صورت عدم ثبت در سامانه های یادشده از طریق مکاتبه با دفترحسابداری و وصول مالیات، تأیید وصول قبوض مذکور پیگیری گردد.  

 مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی بر عملکرد صحیح موضوع نظارت خواهند داشت

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

تاریخ اجرا : مطابق بخشنامه

 

مدت اجرا :  مطابق بخشنامه

 

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

 

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  39903356 دفتر حسابداری و وصول مالیات مطرح و پیگیری نمایید

         

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *